Kurator sądowy. Aplikacja i zawód

Agnieszka Żbikowska

Tekst pochodzi z numeru: 1 (103) styczeń 2009

W ciągu ostatnich lat znacząco wzrosło wśród młodych ludzi zainteresowanie zawodem kuratora sądowego. Jak podają statystyki, o jeden etat kuratora sądowego zawodowego w całym kraju ubiega się od kilkudziesięciu do ponad stu chętnych1. Zainteresowanie owo jest spowodowane nie tylko wzrostem wynagrodzeń kuratorów zawodowych, prestiżem zawodowym, ale również rozwojem nauk dotyczących resocjalizacji, nauk pedagogicznych, a przede wszystkim wzrostem świadomości młodych ludzi, że sama kara jest niewystarczająca, że oprócz niej wymiar sprawiedliwości powinien wyciągnąć rękę do skazanego i pomóc mu wrócić do społeczeństwa.

Trochę historii

Polska kuratela sądowa rozwija się od 1919 r. Dekret Naczelnika Państwa Polskiego z 1919 r.2 wprowadził instytucję opiekunów sądowych w stosunku do osób nieletnich, które weszły w konflikt z prawem. Od tego czasu kuratela rozwijała się z przerwą na okres wojenny i powojenny. Dopiero od 1965 r. można mówić o kurateli dla dorosłych.

W Europie o kurateli sądowej można powiedzieć, że miała swój początek w XIX w. W 1841 r. John Angustus3, szewc z Bostonu, był prekursorem: wniósł kaucję za pewnego skazanego i zaręczył sądowi, że przywróci go społeczeństwu. Eksperyment ów zakończył się sukcesem, a w ślad za nim podjęto około dwóch tysięcy podobnych prób. Powodzenie tego przedsięwzięcia zaowocowało dalszym rozwojem nurtu nastawionego na ,,odnowę moralną więźniów” i w ten sposób narodził się rodzaj pracy publicznej − resocjalizacja. Z cza­sem do grona pasjonatów społecznych trafili fachowcy.

Dziś

Obecnie zasady organizacji służby kuratorskiej i wykonywania obowiązków przez kuratorów sądowych oraz status kuratorów sądowych określa ustawa z 27.7.2001 r. o kuratorach sądowych4.

Kuratorami sądowymi są zarówno zawodowi kuratorzy zwani w ustawie kuratorami zawodowymi, jak i społeczni kuratorzy zwani kuratorami społecznymi.

Kuratorzy zawodowi to kuratorzy, z którymi sąd nawiązuje stosunek pracy na podstawie mianowania na stanowisko kuratora sądowego. Za swoją pracę kuratorzy zawodowi otrzymują wynagrodzenie. Natomiast kuratorzy społeczni to osoby, które społecznie ofiarują swoją pomoc, nie otrzymują stałego wynagrodzenia, jedynie zwrot wydatków poniesionych z tytułu sprawowanych dozorów, tj. ryczałty od sprawowanego dozoru. Kurator społeczny może mieć maksymalnie 10 podopiecznych.

Zgodnie z art. 1 ustawy o kuratorach sądowych ,,kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu”.

Także art. 171 § 1 KKW wskazuje sposób sprawowania dozoru i cele jego realizacji. Są to: pomoc w społecznej readaptacji, kontrola ścisłego wykonywania przez skazanego nałożonych na niego obowiązków i poleceń, a całokształt pracy nad podopiecznym ma na celu wychowawcze oddziaływanie i zapobieganie powrotowi do przestępstwa.

Dozór kuratora sądowego jako instytucja prawa karnego realizowany jest środkami prawnymi w ramach określonego orzeczeniem sądu okresu. Środki prawne to głównie zobowiązania nakładane na dozorowanego przez sąd oraz obowiązki wynikające z istoty dozoru, zawierające elementy wychowawcze, które zmierzają do ukształtowania u dozorowanego prospołecznej postawy moralnej5.

Dozór kuratora, według europejskich oraz międzynarodowych rekomendacji, powinien być realizowany metodą zindywidualizowaną (tzw. case worku)6, tzn. każdy przypadek podopiecznego należy traktować indywidualnie i dobierać środki oddziaływania tak, aby przyniosły najwięcej korzyści. Każdy człowiek jest inny, tak więc i tryb pracy z konkretną osobą musi być do­stoso­­wany do jej indywidualnych potrzeb. Czasami będzie to po­moc w znalezieniu pracy, a czasami w znalezieniu mieszkania, w innym przypadku skłonienie do leczenia.

Kurator powinien być [...]

... 

Autoryzacja

To jest artykuł płatny, aby go przeczytać musisz się zalogować i zakupić kwotą: 1 zł

Podaj swój email i hasło aby się zalogować:
Hasło:Dostęp przez SMS

Wykup dostęp do artykułu na 12 godzin, poprzez SMS za kwotę 1,00 zł (1,23 zł z VAT) wysyłając SMS o treści: "AP.VORTALEP1" na numer: 71068


Usługa działa w sieciach operatorów: Plus GSM, Era, Orange, Play. Własciciel serwisu: Wydawnictwo C.H. Beck. Płatności SMS obsługuje dotpay.pl.

Wszelkie uwagi i reklamacje prosimy przesyłać na adres: ep@beck.pl


Nowa
Edukacja Prawnicza

> Pobierz bezpłatnie <

Newsletter