Skarga do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

Barbara Solińska

Tekst pochodzi z numeru: 6 (108) czerwiec 2009

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich1 zapewnia pozasądową ochronę praw jednostek i osób prawnych przed instytucjami i organami Wspólnot Europejskich. Zadaniem Rzecznika jest pomaganie obywatelom, którzy znaleźli się w konflikcie z administracją wspólnotową. Ma on chronić prawa obywateli oraz wykrywać i zwalczać przypadki złego zarządzania w działalności administracji.

Prawo skargi jako podstawowe prawo obywatela Unii Europejskiej

Skarga do Rzecznika została wprowadzona Traktatem z Maas­tricht z 7.2.1992 r., w związku z ustanowieniem w art. 17 TWE instytucji obywatelstwa unijnego. W zamyśle twórców Traktatu miała się przyczynić do wzmocnienia demokratycznej kontroli działalności instytucji WE. Te ważne zadania i cele stawiane instytucji Ombudsmana Europejskiego realizowane są tylko w pewnym stopniu. Jak wynika bowiem z dotychczasowej działalności Rzecznika, ilość składanych skarg jest stosunkowo niewielka2, a instytucja nie jest szeroko znana obywatelom UE. Zważywszy jednak, że w pewnych stanach faktycznych skarga może być skutecznym środkiem ochrony prawnej dla jednostki, której legitymacja czynna w postępowaniach przed ETS i w stosunku do innych instytucji WE jest bardzo ograniczona, warto bliżej zapoznać się ze strukturą skargi.

Dopuszczalność skargi – wymogi formalne

Na wstępie należy zaznaczyć, że przepisy dotyczące Euro­pej­skiego Rzecznika Praw Obywatelskich zostały zawarte w czte­rech aktach prawnych:

  • traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską (art. 195),
  • decyzji Parlamentu Europejskiego z 9.3.1994 r. w sprawie postanowień i ogólnych warunków wykonywania zadań przez Rzecznika Praw Obywatelskich (Statut)3,
  • regulaminie Parlamentu Europejskiego4,
  • decyzji z 8.7.1992 r. Europejskiego Rzecznika Praw Oby­wa­telskich ustanawiającej przepisy wykonawcze.

 

Regulamin wewnętrzny PE określa przede wszystkim zasady powoływania i odwoływania Ombudsmana. Natomiast zasady wykonywania zadań przez Rzecznika zostały określone w Statucie oraz przepisach wykonawczych. Wskazane akty prawne określają również warunki dopuszczalności złożonej skargi, które można podzielić na przesłanki materialne (czyli wymóg pozostawania skargi w zakresie mandatu kompetencyjnego Rzecznika) oraz formalne (tzw. inne kryteria dopuszczalności, czyli wymogi proceduralne przewidziane w Statucie)5:

 

Przesłanki materialne

Przesłanki formalne

WARUNKI DOPUSZCZALNOŚCI SKARGI DO ERPO

- skarżący posiada legitymację czynną do złożenia skargi,
- skarga dotyczy działalności in­sty­tucji lub organów wspólnotowych,
- skarga dotyczy przypadku niewłaściwego administrowania,
- nie jest skierowana przeciwko Try­bunałowi Sprawiedliwości i Są­­dowi I Instancji wykonującemu swo­je funkcje sądowe.

- przedmiot skargi i jej autor jest możliwy do określenia,
- skarga została złożona w ciągu 2 lat od daty powzięcia przez skarżącego informacji o faktach będących przedmiotem skargi,
- przed złożeniem była przedmiotem odpowiednich postępowań adm.,
- jeżeli dotyczy stosunku pracy między instytucjami i organami Wspólnot a urzędnikami musi zostać wyczerpana możliwość składania zażaleń i skarg prze­widziana w wewn. przepisach adm.,
- podnoszone w skardze fakty nie są lub nie były przedmiotem postępowania są­dowego

Przesłanki materialne

Każda złożona skarga [...]

... 

Autoryzacja

To jest artykuł płatny, aby go przeczytać musisz się zalogować i zakupić kwotą: 3 zł

Podaj swój email i hasło aby się zalogować:
Hasło:Dostęp przez SMS

Wykup dostęp do artykułu na 12 godzin, poprzez SMS za kwotę 3,00 zł (3,69 zł z VAT) wysyłając SMS o treści: "AP.VORTALEP3" na numer: 73068


Usługa działa w sieciach operatorów: Plus GSM, Era, Orange, Play. Własciciel serwisu: Wydawnictwo C.H. Beck. Płatności SMS obsługuje dotpay.pl.

Wszelkie uwagi i reklamacje prosimy przesyłać na adres: ep@beck.pl


Nowa
Edukacja Prawnicza

> Pobierz bezpłatnie <

Newsletter