WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNAPrawna ochrona znaków towarowych

Arkadiusz Michalak

Tekst pochodzi z numeru: 6 (63) czerwiec-wrzesień 04

Artykuł w sposób syntetyczny analizuje rodzaje znaków towarowych, funkcje jakie pełnią w obrocie gospodarczym oraz ich prawną ochronę.

Prawo znaków towarowych stanowi cześć gałęzi prawa określanej mianem prawa na dobrach niematerialnych lub prawa własności intelektualnej (ang. intellectual property)1. Na prawo własności intelektualnej składa się cała gama różnych dziedzin prawa takich jak: prawo autorskie, prawo własności przemysłowej, prawo antymonopolowe, prawo tajemnic handlowych i inne. W systemie ochrony dóbr niematerialnych ochrona znaków towarowych jest zdecydowanie priorytetowa. Twierdzenie to jest szczególnie prawdziwe w odniesieniu do renomowanych znaków towarowych takich jak np. Coca-Cola, Marlboro, Microsoft, których komercyjna wartość sięga astronomicznych kwot przesądzając o „być albo nie być” danego przedsiębiorstwa2.

Źródła prawa

Prawo własności przemysłowej

Jeszcze do niedawna ochronę znaków towarowych regulowała odrębna ustawa z 1985 r. o znakach towarowych. Sytuacja ta uległa zmianie z chwilą uchwalenia ustawy Prawo własności przemysłowej (dalej: PWP)3, która jest obecnie podstawowym źródłem ochrony praw własności przemysłowej.

Ustawa PWP reguluje ochronę następujących zagadnień:

a) wynalazki;

b) wzory użytkowe;

c) wzory przemysłowe;

d) znaki towarowe;

e) oznaczenia geograficzne;

 f) topografie układów scalonych.

Jak widać, zakres zagadnień, które normuje ustawa prawo własności przemysłowej jest bardzo szeroki. Zasadniczo jednak wszystkie wskazane powyżej kategorie da się sprowadzić do dwóch pozycji: projektów wynalazczych (wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych) oraz oznaczeń towarów i usług (znaki towarowe i oznaczenia geograficzne).

Prawo międzynarodowe

Drugą grupą aktów prawnych poświęconą zagadnieniom ochrony znaków towarowych są umowy międzynarodowe i akty prawa europejskiego wydawane przez organy Wspólnoty Europejskiej. Jeżeli chodzi o umowy międzynarodowe to do najważniejszych można zaliczyć:

1. Konwencję Paryską o ochronie własności przemysłowej z 1883 r. wraz z jej licznymi modyfikacjami4,

2. Porozumienie madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków z 1891 r5.

3. Porozumienie nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z 1957 r6

4. Porozumienie TRIPS7.

W zakresie prawa unijnego podstawowe znaczenie mają:

1. Dyrektywa 89/104/ECC w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących znaków towarowych8.

2. Rozporządzenie 40/94/ECC w sprawie wspólnotowego znaku towarowego9.

3. Rozporządzenie 2868/95/ECC implementujące Rozporządzenie 40/94/ECC w sprawie wspólnotowego znaku towarowego10.

Należy przy tym podkreślić, że znajomość prawa unijnego poświęconego znakom towarowym jest niezbędna dla prawidłowej wykładni przepisów prawa polskiego. Wiele przepisów interpretuje się bowiem przez pryzmat postanowień prawa europejskiego i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS), który rocznie wydaje setki orzeczeń poświęconych ochronie znaków towarowych.

Pojęcie znaku towarowego

Normatywna definicja znaku towarowego jest następująca: „znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa” (art. 120 PWP).

Po pierwsze, znak towarowy to oznaczenie graficzne np. wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, melodia czy sygnał dźwiękowy. Jak podnosi się w doktrynie, zasadą prawa znaków towarowych jest to, że „katalog dopuszczalnych form przedstawieniowych znaków towarowych jest otwarty, dzięki czemu wybór oznaczenia jest swobodny”.11 Panuje tutaj jednak reguła: to co się nie da graficznie („na piśmie lub obrazowo”) wyrazić nie może być znakiem towarowym12. Ze względu na formę wyrażenia znaki towarowe dzieli się na13:

[...]

... 

Autoryzacja

To jest artykuł płatny, aby go przeczytać musisz się zalogować i zakupić kwotą: 5 zł

Podaj swój email i hasło aby się zalogować:
Hasło:Dostęp przez SMS

Wykup dostęp do artykułu na 12 godzin, poprzez SMS za kwotę 5,00 zł (6,15 zł z VAT) wysyłając SMS o treści: "AP.VORTALEP5" na numer: 75068


Usługa działa w sieciach operatorów: Plus GSM, Era, Orange, Play. Własciciel serwisu: Wydawnictwo C.H. Beck. Płatności SMS obsługuje dotpay.pl.

Wszelkie uwagi i reklamacje prosimy przesyłać na adres: ep@beck.pl


Nowa
Edukacja Prawnicza

> Pobierz bezpłatnie <

Newsletter