Zasady pisania prac magisterskich - wskazówki praktyczne

Dr Agnieszka Mikos

Tekst pochodzi z numeru: 4 (79) kwiecień 06

Przygotowywanie pracy magisterskiej nierzadko po raz pierwszy stawia przed studentem wydziału prawa konieczność zapoznania się z zasadami pisania prac naukowych. Nie zawsze wiedzę tę nabywamy w czasie studiów - zależy to bowiem od przyjętej przez prowadzącego metody pracy na seminarium magisterskim, w ramach którego przygotowujemy i piszemy pracę. Również prace pisane przez studentów w czasie studiów stanowią opracowania zdecydowanie mniejsze i nie wymagają wiedzy niezbędnej przy przygotowywaniu pracy magisterskiej. Oczywiście student ma do dyspozycji opracowania, które w sposób dokładny określają zasady pisania różnego rodzaju prac - w tym również prac magisterskich. Wspomnieć tu można chociażby o opracowaniu A. Pułło1, M. Węglińskiej2 czy K. Woźniaka3. Praktyka pokazuje jednak, że do tego rodzaju publikacji studenci sięgają zbyt rzadko. Dlatego być może to krótkie opracowanie stanie się źródłem najistotniejszych praktycznych wskazówek w przedmiotowym zakresie.


Wybór tematu pracy

Pierwszą i oczywiście jedną z najważniejszych decyzji w procesie pisania pracy jest wybór jej tematu. Nie ulega wątpliwości, że w tym przypadku powinnyśmy kierować się przede wszystkim własnymi zainteresowaniami. Tylko taki wybór zapewni „komfort” pracy - zajmujemy się bowiem zagadnieniami, które nas interesują i które chcemy zgłębiać, a ponadto - w konsekwencji - efekt końcowy będzie zdecydowanie lepszy. Dodać w tym miejscu należy, że pisanie pracy - a w szczególności cały proces, który służy jej przygotowaniu - przebiega sprawniej, jeżeli towarzyszy temu właśnie zainteresowanie. W przeciwnym razie jest zdecydowanie trudniej. Jeżeli jednak z jakiegokolwiek powodu - najczęściej z powodu braku zdecydowania i trudności w podjęciu decyzji - zdarzy się inaczej (a przynajmniej na początku tak to oceniamy), może okazać się, że sam proces pracy stanie się źródłem zainteresowania.

Źródła

Kolejny - chyba najbardziej pracochłonny - etap pracy to zebranie, analiza i katalogowanie materiałów, które stanowić będą bazę merytoryczną przygotowywanej pracy. Ponieważ w miarę zapoznawania się z podstawową literaturą, orzecznictwem, obowiązującymi w danym zakresie regulacjami zmienia się nasze wyobrażenie dotyczące kształtu pracy oraz poglądy na określony temat, najkorzystniej jest rozpocząć pisanie w momencie, kiedy mamy poczucie, że zgromadziliśmy przynajmniej podstawowe źródła, z których chcemy i z których należy skorzystać w tym przypadku. Wybierając taką opcję, zasadniczo mamy pewność, że w trakcie pisania gotowe fragmenty pracy z czasem będziemy już tylko doskonalić, a nie rozpoczynać ich pisania od początku.

Kolejna istotna kwestia - wspomniana już powyżej - to katalogowanie materiałów. Korzystnie jest zająć się tym od samego początku. Przede wszystkim dlatego, że zdecydowanie ułatwi to i uporządkuje pracę, a poza tym i tak musimy to zrobić na koniec, ponieważ solidny wykaz wszystkich źródeł jest jednym z istotnych elementów pracy magisterskiej. Wykaz źródeł może być przygotowany w różny sposób - oczywiście z reguły jest to uzależnione od zasad wyłożonych i przyjętych w ramach seminarium, na które uczęszczamy, jak również w znacznej mierze od naszej inwencji, a nierzadko również od charakteru i tematu pracy. Warto także - jeżeli już pracujemy nad takim katalogiem - przygotowywać go od razu w kształcie, w jakim chcemy, aby występował w pracy. Wówczas po przygotowaniu jej części merytorycznej można skupić się już tylko na czynnościach porządkujących taki katalog.

Jak wspomniano powyżej, wykaz źródeł może być przygotowany w różny sposób. Jest jednak kilka podstawowych zasad, które należy znać, zanim przystąpi się do jego opracowywania. Przede wszystkim nie chodzi o przypadkowe wyliczenie poszczególnych pozycji literatury lub orzecznictwa czy jakichkolwiek innych źródeł wykorzystanych na etapie pisania pracy. Rozpocząć więc należy od wprowadzenia podziału na podstawowe ich grupy. Z reguły jest to podział na: literaturę, akty prawne, orzecznictwo, a także grupę innych źródeł, których oczywiście nie można zakwalifikować do żadnej z wcześniej wymienionych kategorii. W tym zakresie - w zależności od charakteru pracy, jej zawartości merytorycznej i w związku z tym stopnia wykorzystania określonych źródeł - możemy tutaj przyjąć różną kolejność.

Jeżeli chodzi o pierwszą z wymienionych kategorii - literaturę - katalogujemy poszczególne pozycje według porządku alfabetycznego (według nazwisk autorów). W sytuacji natomiast, kiedy korzystamy z wielu opracowań tego samego autora, nadal obowiązuje nas porządek alfabetyczny - ale porządkujemy poszczególne publikacje, zwracając uwagę na ich tytuły. Zdarza się również, że w podobnej sytuacji wymieniamy poszczególne pozycje w kolejności podyktowanej datą ich wydania. Raczej nie ma znaczenia, który [...]

... 

Autoryzacja

Musisz być zalogowany by móc przeczytać ten artykuł.

Podaj swój email i hasło aby się zalogować:
Hasło:Nowa
Edukacja Prawnicza

> Pobierz bezpłatnie <

Newsletter