Zawieszenie, umorzenie i wznowienie postępowania administracyjnego

Michał Rojewski

Tekst pochodzi z numeru: 1 (103) styczeń 2009

W postępowaniu administracyjnym przed wydaniem merytorycznej decyzji możemy mieć do czynienia z czynnościami, które wstrzymują postępowanie administracyjne bądź powodują jego zaniechanie. Możliwa jest również sytuacja, kiedy to po wydaniu ostatecznej decyzji wyjdą na jaw okoliczności świadczące o błędnych podstawach prawnych decyzji, lub o sytuacjach, w których decyzja w ogóle nie powinna zostać podjęta. Te czynności to: zawieszenie, umorzenie i wznowienie postępowania.

Zawieszenie

Zgodnie z art. 97 § 1 KPA organ administracji publicznej zawiesza postępowanie:

  • w razie śmierci strony lub jednej ze stron, jeżeli wezwanie spadkobierców zmarłej strony do udziału w postępowaniu nie jest możliwe,
  • w razie śmierci przedstawiciela ustawowego strony,
  • w razie utraty przez stronę lub przez jej ustawowego przedstawiciela zdolności do czynności prawnych,
  • gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzed­niego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd.

 

Są to przesłanki, które nakładają na organ obowiązek zawieszenia postępowania. Gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, organ administracji publicznej podejmie postępowanie z urzędu lub na żądanie strony.

Dość częstym błędem na egzaminach z procedury administracyjnej – w odpowiedzi na pytanie: Jakie czynności podejmuje organ po zawieszeniu postępowania? – jest wskazanie, że wznawia on postępowanie. Jest to oczywiście błędna odpowiedź ze względu na to, że wznowienie postępowania dotyczy sytuacji, kiedy decyzja już została w przeszłości wydana, natomiast przy zawieszeniu postępowania tej decyzji de facto jeszcze nie ma. Tym samym zawieszone postępowanie można jedynie podjąć ( art. 97 § 2 KPA ).

Drugim przypadkiem zawieszenia postępowania jest zgodnie z art. 98 § 1 KPA sytuacja, kiedy do organu wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.

Jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane (art. 98 § 2 KPA ).

Termin trzyletni odnosi się tylko do zawieszenia postępowania na wniosek, natomiast jeżeli postępowanie zawieszono z urzędu, nie ma on zastosowania. Tym samym w wypadku zawieszenia z urzędu tak długo trwa wstrzymanie wydania decyzji, jak długo nie znikną przesłanki, które warunkowały to zawieszenie1.

Organ administracji publicznej, który z przyczyny określonej w art. 97 § 1 pkt 1–3 zawiesił postępowanie wszczęte z urzędu, jest zobowiązany do podjęcia niezbędnych kroków w celu usunięcia przeszkody do dalszego prowadzenia postępowania. Tak samo musi postępować organ w razie zawieszenia postępowania z ww. przyczyny – postępowania wszczętego na żądanie strony – jeżeli interes społeczny przemawia za załatwieniem sprawy2.

Organ administracji publicznej, który zawiesił postępowanie z przy­czyny określonej w art. 97 § 1 pkt 4 KPA, tzn. gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd, musi [...]

... 

Autoryzacja

To jest artykuł płatny, aby go przeczytać musisz się zalogować i zakupić kwotą: 5 zł

Podaj swój email i hasło aby się zalogować:
Hasło:Dostęp przez SMS

Wykup dostęp do artykułu na 12 godzin, poprzez SMS za kwotę 5,00 zł (6,15 zł z VAT) wysyłając SMS o treści: "AP.VORTALEP5" na numer: 75068


Usługa działa w sieciach operatorów: Plus GSM, Era, Orange, Play. Własciciel serwisu: Wydawnictwo C.H. Beck. Płatności SMS obsługuje dotpay.pl.

Wszelkie uwagi i reklamacje prosimy przesyłać na adres: ep@beck.pl


Nowa
Edukacja Prawnicza

> Pobierz bezpłatnie <

Newsletter