Category

Artykuły

Umowa gry i zakładu

Zobowiązania z gier i zakładów mają swe źródło w umowach, niebędących wszakże przedmiotem odrębnej regulacji kodeksowej w części szczegółowej prawa zobowiązań. Problematyka gier i zakładów znajduje w Kodeksie...
Read More

Darowizna

Charakter i treść. Umowa darowizny to umowa nazwana, umożliwiająca dokonywanie przysporzeń majątkowych bez ekwiwalentu. Treścią umowy darowizny jest zobowiązanie się darczyńcy do bezpłatnego świadczenia na rzecz...
Read More

Pożyczka

Pojęcie i charakterystyka ogólna Pożyczka jest umową, przez którą dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego pożyczkę określoną ilość pieniędzy albo rzeczy...
Read More

Obowiązki sprzedawcy

Przeniesienie własności Zobowiązanie sprzedawcy polega na przeniesieniu własności lub innego prawa na kupującego. Jeżeli więc sama umowa sprzedaży nie wywiera skutku rozporządzającego,...
Read More