9. Prawnicze Targi Praktyk i Pracy już 12 marca!

W dniu 12 marca 2019 roku (10.00 – 17.00) w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie odbędą się 9. Prawnicze Targi Praktyk i Pracy. To największe tego typu wydarzenie organizowane w tym roku. Wśród wystawców znajdą się: prestiżowe polskie i międzynarodowe kancelarie, czołowe firmy związane z branżą prawną. „To już 9. edycja Targów. W poprzednim roku...
Read More

Poręczenie w KPK

Poręczenie jest nieizolacyjnym środkiem zapobiegawczym, który ma zabezpieczyć wypełnianie przez oskarżonego (podejrzanego) obowiązków procesowych, a więc stawiennictwo na każde wezwanie organu procesowego oraz powstrzymanie się od utrudniania postępowania. Wyróżnia się poręczenie: 1)   majątkowe; 2)   społeczne; 3)   osoby godnej zaufania (indywidualne). Poręczenie majątkowe Przesłanki zastosowania poręczenia majątkowego są takie same jak przy tymczasowym aresztowaniu, a więc...
Read More

Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy zawartej przez Internet

Autor: Paweł Wdowczyk – prawnik  Celem opracowania jest przedstawienie instytucji konsumenckiego prawa odstąpienia od umowy zawartej przez Internet. Autor porusza w nim problematykę związaną z terminem i formą odstąpienia od umowy zawartej przez Internet, opisuje prawa i obowiązki konsumenta oraz przedsiębiorcy w występującym pomiędzy nimi stosunku prawnym. Wprowadzenie Artykuł 28 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z 25.10.2011 r. w sprawie praw...
Read More

Status prawny obrońcy

W literaturze przedmiotu sporną kwestią jest status obrońcy w postępowaniu karnym. Analizując poglądy doktryny, można uznać, że w tej materii skrystalizowały się dwa stanowiska. Pierwsze z nich uznaje, że obrońca jest pomocnikiem oskarżonego (S. Śliwiński, C. Kulesza, P. Kruszyński), drugie zaś, że obrońca jest procesowym przedstawicielem oskarżonego (M. Cieślak, T. Grzegorczyk, S. Waltoś, K. Marszał)....
Read More

Wrażliwość ekologiczna – Kto za? Kto przeciw?

Autor: dr Marcin Pchałek – doktor nauk prawnych, kierownik naukowy wielu projektów badawczo-rozwojowych z zakresu ochrony środowiska. W XXI wiek Polska wkroczyła z zadaniem dostosowania krajowego prawa ochrony środowiska do tzw. acquis communautaire, czyli wspólnotowego dorobku prawnego. Proces ten na poziomie prawodawczym nie skończył się w momencie przystąpienia do Unii Europejskiej. Zadanie okazało się zbyt trudne. Jeszcze trudniejsze staje się wypracowanie właściwej...
Read More

Wyłączenie sędziego

Instytucja wyłączenia sędziego uregulowana została przede wszystkim w art. 40–44 KPK. Przepisy art. 40 i 41 oraz 42 § 4 KPK normują przyczyny wyłączenia sędziego, przepisy art. 41a, 42 § 1–3 i art. 43 KPK regulują procedurę wyłączenia, natomiast przepis art. 44 KPK przewiduje odpowiednie stosowanie wskazanych unormowań do ławników oraz referendarzy sądowych. Poza przytoczonymi...
Read More