Oskarżyciel publiczny

Status oskarżyciela publicznego przez wiele lat budził spory doktrynalne. Zastanawiano się, czy oskarżyciel publiczny jest stroną procesową, czy też przedstawicielem strony, którą jest państwo. Obecnie uznaje się go za stronę procesową, ale o szczególnych uprawnieniach, bowiem oskarżyciel publiczny działa w procesie jako organ państwowy, który we własnym imieniu wnosi lub popiera akt oskarżenia w sprawach...
Read More

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Aktualne problemy prawa własności intelektualnej”

Koło Prawa Własności Intelektualnej „Niematerialni” Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w drugiej edycji ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Aktualne problemy prawa własności intelektualnej”. Jest to kolejna edycja konferencji mającej na celu ukazanie aktualnych oraz najczęściej pojawiających się problemów z zakresu własności intelektualnej, jak również popularyzację wiedzy z...
Read More

Zachowek – prawo w pigułce

Zachowek jest to uprawnienie przysługujące zstępnym, małżonkowi i rodzicom spadkodawcy na wypadek pominięcia ich przez spadkodawcę w testamencie. Zachowek ogranicza swobodę spadkodawcy w dysponowaniu majątkiem na wypadek śmierci celem zabezpieczenia interesów najbliższej rodziny spadkodawcy. Treść zachowku. Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni –...
Read More

Umowa gry i zakładu

Zobowiązania z gier i zakładów mają swe źródło w umowach, niebędących wszakże przedmiotem odrębnej regulacji kodeksowej w części szczegółowej prawa zobowiązań. Problematyka gier i zakładów znajduje w Kodeksie cywilnym tylko fragmentaryczne unormowanie – dotyczące ich skutków prawnych – usytuowane wśród instytucji części ogólnej prawa zobowiązań, a mianowicie w tytule V – Bezpodstawne wzbogacenie księgi trzeciej – Zobowiązania (art. 413 KC). Obejmuje ono kwestię zaskarżalności roszczeń wynikających z gier i zakładów, dając...
Read More

Darowizna

Charakter i treść. Umowa darowizny to umowa nazwana, umożliwiająca dokonywanie przysporzeń majątkowych bez ekwiwalentu. Treścią umowy darowizny jest zobowiązanie się darczyńcy do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Darowizna jest umową konsensualną, jednostronnie zobowiązującą. Jednak stosuje się do niej wprost postanowienia art. 155, art. 510 § 1 i art. 1052 KC, co prowadzi w zakresie jej wykonania do wystąpienia jednocześnie skutku rozporządzającego. Nieodpłatność. Podstawową cechą darowizny jest...
Read More

Ogólnopolski Konkurs Mediacyjno-Negocjacyjny #mediUJ!

Koło Naukowe Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów TBSP Uniwersytetu Jagiellońskiego ma zaszczyt zaprosić wszystkich studentów do udziału w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Mediacyjno-Negocjacyjnego #mediUJ! Wydarzenie przeznaczone jest dla studentów od I do V roku prawa wyższych uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce. Ma formułę turnieju dla trzyosobowych drużyn, składających się z mediatora i dwóch osób mediujących...
Read More