Month

Maj 2017

Skład sądu – KPC

I INSTANCJA co do zasady sprawy rozpoznawane są przez jednego sędziego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej; wyjątkowo sprawy rozpoznaje sąd w...
Read More