Aktualności

Międzynarodowa konferencja naukowa „Wpływ zmian klimatu na prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej”

Serdecznie zapraszamy na Konferencję: „Wpływ zmian klimatu na prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej”. Organizatorami konferencji są Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, realizujący  projekt pn. „Baza Wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń” współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Katedra Prawa Europejskiego i Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Konferencja odbędzie w dniach 29-30 października 2018 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3 w Warszawie.

Celem konferencji będzie wymiana poglądów na temat skali, skutków zjawisk i procesów zmian klimatycznych oraz ich oddziaływania na prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej, a także integracja środowiska naukowego wokół problematyki prawnych aspektów zmian klimatu i adaptacji do nich.

Jednym z założeń konferencji będzie ukazanie zmian klimatycznych jako czynnika rozwoju międzynarodowego prawa ochrony środowiska z podziałem na wybrane dziedziny prawa międzynarodowego takie jak: prawo zasobów naturalnych, prawo morza, międzynarodowe prawo gospodarcze, prawa człowieka, prawo przeciwwojenne oraz prawo konfliktów zbrojnych czy też prawo regionalnych organizacji integracyjnych. Dodatkowym atutem konferencji będzie udział gości reprezentujących nauki pozaprawne, w szczególności nauki o klimacie, których głos i naukowe doświadczenie w zakresie przyczyn i skutków zmian klimatu, stworzy grunt pod dyskusję nad prawnymi zagadnieniami w tej dziedzinie.

Tematyka konferencji będzie nawiązywała do, mającej się odbyć w Katowicach w dniach 3 -14 grudnia br., 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) połączonej z 14. sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP14), w czasie której decydenci z państw-sygnatariuszy Konwencji będą podejmować decyzje dotyczące dalszych globalnych działań na rzecz ochrony klimatu.

Konferencja jest skierowana do naukowców i praktyków zajmujących się problematyką prawnomiędzynarodowych aspektów zmian klimatu i adaptacji do nich, z uwzględnieniem tych zmian na prawodawstwo Unii Europejskiej.  Konferencja zgromadzi wielu wybitnych naukowców z Polski i zagranicy, którzy będą reprezentowali czołowe polskie ośrodki naukowe oraz uczelnie z Kanady, Norwegii, Republiki Południowej Afryki, Holandii, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych.

Konferencja jest objęta Patronatem Honorowym Ministra Środowiska.

Rejestracja na konferencję możliwa jest za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego:
http://klimada2.ios.gov.pl/rejestracja-na-konferencje/