Dla Autorów

Drogi Autorze!
Do publikacji są przyjmowane artykuły w formacie DOC lub RTF (o objętości do 10 stron maszynopisu – ok. 12 tys. znaków ze spacjami i przypisami) wraz z danymi osobowymi autora (imię i nazwisko, tytuł naukowy, afiliacja, adres i telefon kontaktowy, adres e-mail) należy je przesyłać drogą poczty elektronicznej na adres redakcji.

Instrukcje dotyczące struktury artykułu
Każdy artykuł nadesłany do Redakcji powinien składać się z lidu, tj. 2-3 zdań wprowadzających oraz być podzielony śródtytułami.

Rekomendacje
Do materiałów przesłanych przez studentów prawa, absolwentów prawa, doktorantów, asystentów i aplikantów niezbędne jest dołączenie rekomendacji opiekuna naukowego, posiadającego tytuł naukowy dr., dr. hab. lub prof.

Procedura recenzowania
1. Każdy artykuł, który zostanie przesłany do redakcji „Edukacji Prawniczej” poddawany jest dodatkowej ocenie recenzentów, którzy podejmują ostateczną decyzję o jego dopuszczeniu do publikacji lub odrzuceniu.
2. Lista recenzentów współpracujących (tzw. kolegium redakcyjnego) jest publikowana w czasopiśmie w wersji papierowej oraz umieszczona na stronie internetowej czasopisma. W uzasadnionych przypadkach Redakcja może zwrócić się z prośbą o ocenę do osób spoza grona wskazanych osób.
3. Każda publikacja oceniana jest przez co najmniej 3 recenzentów.
4. Recenzenci składają deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów między nimi i autorem. Za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
– bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
– relacje podległości zawodowej,
– bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich 2 lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
5. Każda recenzja kończy się jednoznacznym wnioskiem, co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia, ewentualnie przedstawiamy Autorowi sugestie co do zmian i poprawek.

Procedura zabezpieczająca przed zjawiskami „ghostwriting” i „guest authorship”
„Ghostwriting” występuje, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
O „guest authorship” („honorary authorship”) mówi się gdy, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.
Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” redakcja czasopisma „Edukacja Prawnicza” wprowadziła odpowiednie procedury:
1. Redakcja „Edukacji Prawniczej” wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
2. Redakcja „Edukacji Prawniczej” wyjaśnia, że „ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
3. Redakcja „Edukacji Prawniczej” uzyskuje od autorów informacje o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).
4. Redakcja „Edukacji Prawniczej” będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Liczba punktów
Zgodnie z wykazem czasopism naukowych oraz informacją Departamentu Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w związku z § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12.12.2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. poz. 2154), za każdą publikację naukową w kwartaliku „Edukacja Prawnicza” Autor otrzymuje 5 punktów.
Wskaźnik Index Copernicus Value 2016 (57,55)

Wskazówki redakcyjne dla autorów
Oczywiście najważniejsza jest atrakcyjność merytoryczna Twojego artykułu. Nie wolno jednak zapominać, że aby tekst został odpowiednio odebrany, należy właściwie go napisać, a więc z dbałością o poprawność gramatyczną, stylistyczną. Są też pewne zasady porządkujące tekst, czyniące go przejrzystym. Poniżej przedstawię kilka tych, które obowiązują w „Edukacji Prawniczej” oraz Wydawnictwie C.H.Beck.
1. Imiona i nazwiska – także w przypisach – piszemy kursywą. Zasada ta odnosi się również do inicjałów.
2. Kursywą piszemy także wszystkie zwroty obcojęzyczne, a więc i łacińskie, których w tekstach prawniczych nie brakuje.
3. Przyjęte są odpowiednie skróty. I tak np.: kodeks karny to KK, kodeks cywilny to KC, kodeks pracy to KP, ordynacja podatkowa to OrdPU w razie wątpliwości należy się skonsultować z Redakcją EP.
4. Daty piszemy w następujący sposób: 4.4.2013 r., a zatem bez zer. Również godziny doskonale się bez nich obywają – np. od 7 do 18.
5. Warto też pamiętać, że przy przytaczaniu czyichś słów należy postawić dwukropek, a słowa te wziąć w cudzysłów.
6. Uwaga na cudzysłów! Używamy w języku polskim cudzysłowu apostrofowego: „…”, jedynie jako cudzysłów drugiego stopnia – tzn. cudzysłów w cudzysłowie – niemieckiego:>>…<<.
7. Pamiętać też trzeba, że autor tekstu używa nawiasu okrągłego (…), zaś nawias kwadratowy […] zarezerwowany jest dla komentatora tekstu.
8. Niedopuszczalne są sytuacje zamykania bezpośrednio po sobie nawiasów: )), czy rozpoczynaniu po zamknięciu nawiasu nowego: )(.
9. Kropka znajduje się zawsze po nawiasie – kończy wypowiedź.
10. Przypis w tekście jest zawsze przed kropką.
11. Przytaczanie podstawy prawnej: por. ustawa z 3.3.1999 r. (Dz.U. Nr 3 poz. 45).
12. Artykuł powinien zawierać informacje o obowiązującym w tym zakresie prawie Unii Europejskiej.
13. W tekście w miarę możliwości powinny znajdować się tabelki oraz wykresy, co znacznie ułatwia pracę i uczenie.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i opracowania edytorskiego nadesłanych tekstów. Autor, przekazując utwór do publikacji, przenosi na EP prawa autorskie do publikacji utworu w czasopiśmie oraz jego rozpowszechniania na innych polach eksploatacji jak: internet, publikacje Wydawnictwa C.H.Beck, chyba że inaczej uzgodniono w odrębnej umowie.

Uwaga
Teksty nie spełniające powyższych zasad nie będą przez Redakcję przyjmowane.