Edukacja Prawnicza

Edukacja Prawnicza (ISSN  1231-0336) to jedyny na rynku fachowo opracowany miesięcznik adresowany do studentów prawa i młodych prawników obejmujący materiały niezbędne w czasie przygotowywania do egzaminów oraz poszerzający ogólną wiedzę prawniczą. W Edukacji Prawniczej można znaleźć artykuły dotyczące  m.in.: nowelizacji kodeksów i najważniejszych ustaw.

Edukacja Prawnicza (ISSN  1231-0336) is the only professionally produced monthly magazine on the market that is addressed to law students and young lawyers, containing materials necessary to prepare for exams and expanding general legal knowledge. Edukacja Prawnicza includes articles on: amendments to codes and the most important acts.

Stali współpracownicy:
dr Mariusz BidzińskiMarcin Jachimowicz, dr hab. Maciej Jońca, dr Ewa Kowalewska-Borys, dr Agnieszka Mikos-Sitek, dr Ewa SkibińskaMichał Snitko-Pleszko, dr Marta Janina SkrodzkaKarol Skrodzki, prof. UG dr hab. Kamil Zeidler, dr Małgorzata M. Żołna

Kolegium Redakcyjne:
dr Maciej Jońca (KUL w Lublinie), dr Katarzyna Mełgieś (KUL w Lublinie), dr Agnieszka Mikos-Sitek (UKSW w Warszawie), dr Marta Janina Skrodzka (Uniwersytet w Białymstoku), dr Małgorzata Wysoczyńska (Uniwersytet Łódzki)

Rada Programowa:
Prof. Jose Luis Alonso-Rodriguez – Universidad del País Vasco
Dr Mieczysław Błoński – Wiceprezydent ds. Operacyjnych, Dziekan WPiA Uczelni Łazarskiego w Warszawie
Prof. dr hab. Roman Budzinowski – Dziekan WPiA Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. nadzw. dr hab. Monika Całkiewicz – Prorektor ds. Studiów Prawniczych, Dyrektor Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
Prof. nadzw. dr hab. Teresa Gardocka – Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej oraz Kierownik Programu Seminariów Doktorskich SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie
Prof. nadzw. dr hab. Lech Gardocki – Dziekan Wydziału Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie
Doc. dr Ryszard Hayn – Dziekan Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu
Dr hab. Záboj Horák − Katedra právních dějin Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Kuniewicz – Dziekan WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego
Prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Liszewska – Dziekan WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
Prof. dr hab. Czesław Martysz – Dziekan WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Prof. dr hab. Marek Michalski – Dziekan WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dr Paul du Plessis – Edinburgh Law School
Prof. dr hab. Emil W. Pływaczewski – Dziekan WP Uniwersytetu w Białymstoku
Prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak – Dziekan WPiA Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. nadzw, dr hab. Piotr Stec – Dziekan WPiA Uniwersytetu Opolskiego
Prof. nadzw. dr hab. Jakub Stelina – Dziekan WPiA Uniwersytetu Gdańskiego
Prof. dr hab. Jan Widacki – Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego w Krakowie

 

UWAGA: Artykuły zamieszczane w kwartalniku „Edukacja Prawnicza” są uwzględniane w Polskiej Bibliografii Prawniczej Instytutu Nauk Prawnych PAN w wersji książkowej i elektronicznej, wchodząc tym samym do dorobku naukowego autora.