Edukacja Prawnicza

Edukacja Prawnicza (ISSN  1231-0336) to jedyny na rynku fachowo opracowany półrocznik adresowany do studentów prawa i młodych prawników obejmujący materiały niezbędne w czasie przygotowywania do egzaminów oraz poszerzający ogólną wiedzę prawniczą. W Edukacji Prawniczej można znaleźć artykuły dotyczące  m.in.: nowelizacji kodeksów i najważniejszych ustaw.

Edukacja Prawnicza (ISSN  1231-0336) is the only professionally produced semi-annual magazine on the market that is addressed to law students and young lawyers, containing materials necessary to prepare for exams and expanding general legal knowledge. Edukacja Prawnicza includes articles on: amendments to codes and the most important acts.

Kolegium Redakcyjne:

Prof. US dr hab. Maciej Jońca, Dr Katarzyna Mełgieś (KUL), Dr Agnieszka Mikos-Sitek (UKSW), Dr Małgorzata Wysoczyńska (UŁ)

Rada Programowa:

Prof. Jose Luis Alonso-Rdrigez – Universuty of Zurich
Dr hab. Monika Bogucka-Felczak, prof. UŁ – Dziekan WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
Dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US – Dziekan WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego
Prof. dr hab. Tomasz Giaro – Dziekan WPiA Uniwersytetu Warszawskiego
Dr hab. Záboj Horák − Katedra právních dějin Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Prof. dr hab. Tomasz Nieborak – Dziekan WPiA Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Bartłomiej Nowak, prof. ALK – Dziekan Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego
Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński – Dziekan WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dr Paul du Plessis – Edinburgh Law School
Prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak – Dziekan WPiA Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. Mariusz Popławski – Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
Dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL – Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Prof. dr hab. Jan Widacki – Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG – Dziekan WPiA Uniwersytetu Gdańskiego