Aktualności

Posiadanie w KC – test

 1. Posiadanie jest:
  a) prawem podmiotowym zbliżonym do własności,
  b) określonym stanem faktycznym,
  c) ograniczonym prawem rzeczowym.
 2. Ten, kto rzeczą faktycznie włada jak właściciel jest:
  a) posiadaczem samoistnym,
  b) posiadaczem zależnym,
  c) dzierżycielem.
 3. Posiadaczem zależnym rzeczy jest ten, kto nią faktycznie włada jako:
  a) właściciel,
  b) dzierżawca,
  c) dzierżyciel.
 4. Ten, kto rzeczą faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą jest:
  a) posiadaczem samoistnym,
  b) posiadaczem zależnym,
  c) dzierżycielem.

  Reklama

 5. Jeżeli posiadacz samoistny oddaje drugiemu rzecz w posiadanie zależne:
  a) nie traci przez to posiadania,
  b) traci przez to posiadanie,
  c) przestaje być posiadaczem, chyba że umowa stanowi inaczej.
 6. Kto rzeczą faktycznie włada za kogo innego, jest:
  a) posiadaczem samoistnym,
  b) posiadaczem zależnym,
  c) dzierżycielem.
 7. Adam H. nadał rzeczy do przewozu. Przewoźnik jest:
  a) posiadaczem samoistnym,
  b) dzierżycielem,
  c) posiadaczem zależnym.
 8. Domniemywa się, że ten, kto rzeczą faktycznie włada, jest:
  a) posiadaczem samoistnym,
  b) posiadaczem zależnym,
  c) dzierżycielem.
 9. Domniemywa się ciągłość posiadania. Niemożność posiadania wywołana przez przeszkodę przemijającą:
  a) przerywa posiadanie, chyba że umowa stanowi inaczej,
  b) przerywa posiadanie,
  c) nie przerywa posiadania.
 10. Jeżeli posiadacz jest w złej wierze, samowolne naruszanie jego posiadania jest:
  a) niedozwolone,
  b) dozwolone,
  c) dozwolone, z wyjątkiem sytuacji określonych w ustawie.
 11. Przeciwko temu, kto samowolnie naruszył posiadanie, jak również przeciwko temu, na czyją korzyść naruszenie nastąpiło, przysługuje posiadaczowi roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego i o zaniechanie naruszeń. Roszczenie to:
  a) jest zależne od dobrej wiary posiadacza,
  b) nie jest zależne od dobrej wiary posiadacza ani od zgodności posiadania ze stanem prawnym,
  c) nie jest zależne od dobrej wiary posiadacza ani od zgodności posiadania ze stanem prawnym, chyba że prawomocne orzeczenie sądu lub innego powołanego do rozpoznawania spraw tego rodzaju organu państwowego stwierdziło, że stan posiadania powstały na skutek naruszenia jest zgodny z prawem.
 12. Przeciwko temu, kto samowolnie naruszył posiadanie, jak również przeciwko temu, na czyją korzyść naruszenie nastąpiło wygasa, jeżeli nie będzie dochodzone w ciągu:
  a) roku od chwili naruszenia,
  b) 2 lat od chwili naruszenia,
  c) 3 lat od chwili naruszenia.
 13. Pomiędzy współposiadaczami tej samej rzeczy, jeżeli nie da się ustalić zakresu współposiadania, roszczenie o ochronę posiadania:
  a) przysługuje,
  b) nie przysługuje,
  c) nie przysługuje, chyba że ustawa stanowi inaczej.
 14. Posiadaczowi nieruchomości przysługuje roszczenie o wstrzymanie budowy, jeżeli budowa mogłaby:
  a) naruszyć jego posiadanie,
  b) naruszyć jego posiadanie oraz grozić wyrządzeniem mu szkody,
  c) naruszyć jego posiadanie albo grozić wyrządzeniem mu szkody.
 15. Posiadaczowi nieruchomości przysługuje roszczenie o wstrzymanie budowy, jeżeli budowa mogłaby naruszyć jego posiadanie albo grozić wyrządzeniem mu szkody. Roszczenie może być dochodzone przed rozpoczęciem budowy; wygasa ono, jeżeli nie będzie dochodzone w ciągu:
  a) miesiąca od rozpoczęcia budowy,
  b) 6 miesięcy od rozpoczęcia budowy,
  c) roku od rozpoczęcia budowy.
 16. Jeżeli rzecz znajduje się w posiadaniu zależnym albo w dzierżeniu osoby trzeciej, przeniesienie posiadania samoistnego następuje przez:
  a) umowę między stronami i przez zawiadomienie posiadacza zależnego albo dzierżyciela,
  b) umowę między stronami albo przez zawiadomienie posiadacza zależnego albo dzierżyciela,
  c) umowę między stronami.
 17. Kto faktycznie korzysta z cudzej nieruchomości w zakresie odpowiadającym treści służebności, jest:
  a) posiadaczem służebności,
  b) posiadaczem nieruchomości,
  c) dzierżycielem nieruchomości.

Odpowiedzi: 

1. b, 2. a, 3. b, 4. b, 5. a, 6. c, 7. b, 8. a, 9. c, 10. a, 11. c, 12. a, 13. b, 14. c, 15. a, 16. a, 17. a

Źródło: Prawo rzeczowe. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy