Repetytoria Becka

Prawa rzeczowe ograniczone – przepisy ogólne oraz użytkowanie

 1. Ograniczonym prawem rzeczowym nie jest:
  a) użytkowanie,
  b) użyczenie,
  c) służebność osobista.
 2. Ograniczonym prawem rzeczowym nie jest:
  a) hipoteka,
  b) użytkowanie wieczyste,
  c)zastaw.
 3. Ograniczonymi prawami rzeczowymi są:
  a) użytkowanie, najem, służebność, dożywocie, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz hipoteka,
  b) użytkowanie, najem, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz hipoteka,
  c) użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz hipoteka.
 4. Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości z zastrzeżeniem warunku lub terminu jest:
  a) możliwe,
  b) niemożliwe,
  c) niemożliwe, chyba że ustawa inaczej stanowi.
 5. Do ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości forma aktu notarialnego jest:
  a) niepotrzebna,
  b) potrzebna,
  c) potrzebna tylko dla oświadczenia właściciela, który prawo ustanawia.
 6. Jeżeli uprawniony zrzeka się ograniczonego prawa rzeczowego, prawo to wygasa. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa powinno być złożone właścicielowi rzeczy obciążonej. Jednakże gdy ustawa nie stanowi inaczej, a prawo było ujawnione w księdze wieczystej, do jego wygaśnięcia potrzebne jest:
  a) wykreślenie prawa z księgi wieczystej,
  b) zachowanie przy składaniu oświadczenia formy aktu notarialnego,
  c) zachowanie przy składaniu oświadczenia formy pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie.
 7. Jeżeli ograniczone prawo rzeczowe przejdzie na właściciela rzeczy obciążonej albo jeżeli ten, komu prawo takie przysługuje, nabędzie własność rzeczy obciążonej, prawo to:
  a) nie wygasa,
  b) wygasa,
  c) wygasa, chyba że ustawa inaczej stanowi.
 8. Do zmiany treści ograniczonego prawa rzeczowego potrzebna jest umowa między uprawnionym a właścicielem rzeczy obciążonej, a jeżeli prawo było ujawnione w księdze wieczystej – wpis do tej księgi. Jeżeli zmiana treści prawa dotyka praw osoby trzeciej, do zmiany potrzebna jest zgoda tej osoby. Oświadczenie osoby trzeciej powinno być złożone:
  a) jednej ze stron,
  b) wszystkim stronom,
  c) wszystkim stronom w formie pisemnej.
 9. Jeżeli kilka ograniczonych praw rzeczowych obciąża tę samą rzecz, prawo powstałe później:
  a) nie może być wykonywane z uszczerbkiem dla prawa powstałego wcześniej,
  b) może być wykonywane z uszczerbkiem dla prawa powstałego
  wcześniej,
  c) może być wykonywane z uszczerbkiem dla prawa powstałego wcześniej, chyba że ustawa tego zabrania.
 10. Pierwszeństwo ograniczonych praw rzeczowych:
  a) może być zmienione,
  b) nie może być zmienione,
  c) nie może być zmienione, chyba że ustawa stanowi inaczej.

 

ODPOWIEDZI:

1. b
Art. 140 KC

2. c
Art. 142 § 1 KC

3. a
Art. 142 § 1 i 2 KC

4. b
Art. 143 KC

5. c
Art. 144 KC

6. a
Art. 145 § 1 KC

7. c
Art. 145 § 2 i 3 KC

8. c
Art. 146 KC

9. b
Art. 147 KC

10. b
Art. 148 KC

Powyższe pytania testowe pochodzą z publikacji Prawo rzeczowe. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy.