Warsztaty prawnicze

Skarga konstytucyjna

Tekst pochodzi z numeru: 4 (133) kwiecień 2012

Dr Artur Biłgorajski*

Wskazanie miejsca i daty sporządzenia skargi konstytucyjnej

Informacje te mają charakter jedynie deklaratoryjny i mogą zostać podane w sposób praktycznie dowolny (zwłaszcza jeśli chodzi o miejsce sporządzenia skargi). TK nie sprawdza prawdziwości tych danych, zresztą ich weryfikacja byłaby nader utrudniona, jeśli nie niemożliwa. Postuluje się jednak, aby miejsce sporządzenia skargi konstytucyjnej było tożsame odpowiednio z miejscem zamieszkania osoby posiadającej szczególne kwalifikacje zawodowe (w rozumieniu art. 25 KC) lub z siedzibą kancelarii pełnomocnika skarżącego, a data sporządzenia skargi mieściła się w okresie trzech miesięcy, liczonych od dnia doręczenia skarżącemu prawomocnego wyroku, ostatecznej decyzji lub innego ostatecznego rozstrzygnięcia.

Znaczenie, i to pierwszorzędne, ma natomiast data złożenia skargi w biurze podawczym TK (potwierdzona prezentatą) lub data jej nadania w placówce pocztowej operatora publicznego (potwierdzona stemplem pocztowym). To właśnie ta data stanowi podstawę do ustalenia, czy trzymiesięczny termin do złożenia skargi konstytucyjnej został przez skarżącego zachowany.

Termin do wniesienia skargi konstytucyjnej jest terminem ciągłym (tempus continuum), który oblicza się na podstawie reguł określonych w art. 112 KC w zw. z art. 165 § 1 KPC. Ze względu na zawity charakter tego terminu wykluczona jest możliwość jego przywrócenia na podstawie art. 168 KPC.

Co ciekawe, ani procedura cywilna, ani procedura karna, ani administracyjna (z wyjątkiem uchylenia zaskarżonego orzeczenia) nie przewidują zasady doręczania stronom z urzędu orzeczeń wydanych przez sąd w I lub II instancji. Takie orzeczenia doręcza się stronom dopiero na ich wniosek. Strona postępowania sądowego, która nie składała wniosku o doręczenie jej orzeczenia i nie otrzymała odpisu orzeczenia, może złożyć taki wniosek nawet po kilku latach. Dopiero doręczenie jej przez sąd orzeczenia otwiera drogę wystąpienia ze skargą konstytucyjną, gdyż z tą chwilą termin do złożenia skargi konstytucyjnej rozpoczyna swój bieg4. Wstrzymanie się ze złożeniem wniosku o doręczenie orzeczenia pozwala zatem wydłużyć – nawet znacznie – czas potrzebny na sporządzenie skargi konstytucyjnej.

Oznaczenie sądu: Trybunał Konstytucyjny

Clara non sunt interpretanda.

Określenie podmiotu występującego ze skargą

Ze skargą konstytucyjną może wystąpić każdy, kogo konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone5. Termin „każdy” należy przy tym interpretować szeroko i – w konsekwencji – odnosić go do trzech kategorii podmiotów: osób fizycznych, osób prawnych prawa prywatnego oraz osób prawnych prawa publicznego.

Legitymację do wystąpienia ze skargą konstytucyjną posiada każda osoba fizyczna znajdująca się pod władzą RP. W grę wchodzą zatem nie tylko obywatele polscy, ale również apatrydzi (bezpaństwowcy) oraz cudzoziemcy. W przypadku tej ostatniej grupy podmiotów mamy jednak do czynienia z dwoma rodzajami ograniczeń: podmiotowym oraz przedmiotowym. Ograniczenie podmiotowe polega na tym, że ustawa może – na zasadzie wyjątku – ograniczyć albo wyłączyć cudzoziemców od możliwości korzystania z niektórych wolności lub praw określonych w polskiej ustawie zasadniczej6, co automatycznie ograniczy tej grupie podmiotów możliwość korzystania ze skargi konstytucyjnej lub w ogóle wyłączy zastosowanie tego środka. Ograniczenie przedmiotowe sprowadza się natomiast do tego, że skarga konstytucyjna cudzoziemca nie może dotyczyć prawa azylu ani prawa do uzyskania statusu uchodźcy w RP7.

Osoba fizyczna nie może wnieść skargi konstytucyjnej w imieniu osoby trzeciej. Za dopuszczalne i uzasadnione zostało natomiast uznane przez TK wniesienie skargi konstytucyjnej przez małżonków, o ile kwestionowany przepis znalazł zastosowanie w stosunku do jednego z nich jako podatnika, a w stosunku do drugiego jako małżonka podatnika8.

Legitymację do wystąpienia ze skargą konstytucyjną należy przyznać także osobom prawnym prawa prywatnego, ale jedynie w takim zakresie, w jakim ich działalność stanowi przejaw korzystania z określonej wolności lub prawa konstytucyjnego9. W przypadku tej kategorii podmiotów musi zatem zawsze zachodzić odpowiedniość między charakterem danej osoby prawnej a charakterem wolności lub prawa, na który ta dana osoba prawna się powołuje10.

Z taką odpowiedniością będziemy mieli z reguły do czynienia w przypadku: wolności działalności gospodarczej11, prawa do sądu12, prawa własności13 czy prawa do wynagrodzenia szkody14. Nie będzie można natomiast mówić niej w przypadku: praw wyborczych15, prawa do ochrony zdrowia czy prawa do nauki16. Oczywiste jest bowiem, że te ostatnie prawa z istoty swej mogą przysługiwać jedynie osobom fizycznym, a zatem osoby prawne nie mogą być ich beneficjentami.

Dobrowolne podjęcie przez osobę prawną prawa prywatnego realizacji określonych usług na rzecz państwa lub samorządu terytorialnego – nawet jeśli jest ściśle związane z wykonywaniem decyzji władczych – nie zmienia jej charakteru podmiotu prywatnoprawnego, a tym samym nie pozbawia automatycznie tej osoby prawnej przysługujących jej praw konsty­tucyjnych17.

Wyjątkowo osoba prawna prawa prywatnego może złożyć skargę konstytucyjną w imieniu osób trzecich, jeżeli spełnione są kumulatywnie następujące warunki: 1) korzystanie przez osoby trzecie z ich praw i wolności konstytucyjnych jest ściśle powiązane z działalnością danej osoby prawnej; 2) wzmiankowane osoby trzecie nie mają możliwości złożenia skargi konstytucyjnej; 3) zainteresowana osoba prawna nie ma możliwości zainicjowania postępowania przed TK w trybie art. 191 ust. 1 pkt 3–5 Konstytucji RP18.

Warunkiem skorzystania przez osobę prawną z prawa do złożenia skargi konstytucyjnej jest upoważnienie organu statutowego wyrażone w formie uchwały dla podmiotu (organu) reprezentującego osobę prawną19.

Najwięcej kontrowersji budzi legitymacja osób prawnych prawa publicznego do występowania ze skargami konstytucyjnymi. Podmiot taki może wyjątkowo wystąpić ze skargą konstytucyjną, jeżeli spełnione są kumulatywnie następujące warunki: 1) sytuacja prawna takiego podmiotu jest niezależna od organów władzy publicznej; 2) jego działania wywierają bezpośredni wpływ na sposób korzystania z konstytucyjnych praw przez określone jednostki; 3) poprzez ograniczenie praw wzmiankowanego podmiotu dochodzi równocześnie do ograniczenia praw tych jednostek20. Jako hipotetyczny przykład spełnienia wymienionych przesłanek można wskazać skargę konstytucyjną państwowej uczelni wyższej przeciwko regulacji ograniczającej prawo do nauki albo wolność badań naukowych21. Jeśli chodzi natomiast o przykłady realne, to TK dopuścił ochronę w trybie skargi konstytucyjnej praw majątkowych państwowej osoby prawnej22,spółki z udziałem Skarbu Państwa23 oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej24.

Do wystąpienia ze skargą konstytucyjną nie mają natomiast legitymacji organy władzy publicznej oraz inne podmioty realizujące władztwo publiczne, w szczególności jednostki samorządu terytorialnego25. Wymienione podmioty z natury rzeczy są bowiem nie tyle beneficjentami uprawnień wynikających z poszczególnych wolności i praw konstytucyjnych przypisanych podmiotom prywatnym, co adresatami obowiązków związanych z realizacją praw innych podmiotów.

Skarga konstytucyjna oraz zażalenie na postanowienie o odmowie nadania skardze dalszego biegu muszą zostać sporządzone (a w każdym razie sygnowane) przez adwokata albo radcę prawnego, chyba że skarżącym jest osoba posiadająca szczególne kwalifikacje zawodowe, tj. sędzia, prokurator, notariusz, dr hab. albo profesor nauk prawnych26. Przymus adwokacko-radcowski nie obejmuje natomiast obowiązku reprezentowania skarżącego przez fachowego pełnomocnika w toku postępowania przed TK.

Fachowy pełnomocnik może pochodzić z wyboru albo zostać ustanowiony z urzędu. Z tym drugim przypadkiem będziemy mieli do czynienia w sytuacji, gdy skarżący – z powodu niemożności poniesienia kosztów pomocy prawnej – zwróci się do sądu rejonowego swojego miejsca zamieszkania o ustanowienie dla niego adwokata albo radcy prawnego na podstawie KPC, a jego wniosek zostanie przez sąd uwzględniony. Co istotne, do czasu rozstrzygnięcia przez sąd wzmiankowanego wniosku nie biegnie termin do wniesienia skargi konstytucyjnej27.

Reasumując ten wątek rozważań, należy wskazać, że na określenie podmiotu występującego ze skargą konstytucyjną składają się następujące elementy:
1) w przypadku osoby fizycznej jej imię i nazwisko, natomiast w przypadku osoby prawnej jej nazwa; personalia osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania danego podmiotu oraz podstawy reprezentacji;
2) w przypadku osoby fizycznej jej adres, natomiast w przypadku osoby prawnej – jej siedziba;
3) imię i nazwisko pełnomocnika skarżącego, a w przypadku gdy skarżącym jest osoba fizyczna posiadająca szczególne kwalifikacje zawodowe – wskazanie tych kwalifikacji;
4) siedziba kancelarii fachowego pełnomocnika oraz jego nr wpisu na listę adwokatów albo radców prawnych (ten element jest oczywiście zbędny, gdy skarżącym jest osoba posiadająca szczególne kwalifikacje zawodowe).

Co istotne, wniesienie skargi konstytucyjnej nie wymaga zapłaty żadnej opłaty sądowej.

Oznaczenie rodzaju pisma procesowego: skarga konstytucyjna

Clara non sunt interpretanda.

Określenie przedmiotu skargi konstytucyjnej

Ta część skargi konstytucyjnej winna zawierać trzy elementy:

1) wskazanie podstawy prawnej skargi konstytucyjnej, którą jest każdorazowo art. 79 ust. 1 w zw. z art. 188 pkt 5 Konstytucji RP;

2) dokładne określenie – z jednaj strony – ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o wolnościach lub prawach albo obowiązkach określonych w Konstytucji RP i w stosunku do którego skarżący domaga się stwierdzenia niezgodności z ustawą zasadniczą (wskazanie konkretnego przepisu lub przepisów, nazwy aktu, daty wydania oraz miejsca publikacji), oraz – z drugiej strony – przepisu (przepisów) ustawy zasadniczej, którego naruszenie zarzuca się w skardze konstytucyjnej, oraz sposobu, w jaki – zdaniem skarżącego – został on naruszony;

3) wniosek o zwrot kosztów zastępstwa procesowego wg norm prawem przepisanych.

W petitum skargi konstytucyjnej można również zawnioskować o wydanie przez TKpostanowienia tymczasowego o charakterze zabezpieczającym, którego treścią będzie zawieszenie lub wstrzymanie wykonania orzeczenia indywidualnego (np. wyroku sądowego, decyzji administracyjnej lub innego rozstrzygnięcia), w związku z którym wniesiono skargę konstytucyjną. Wówczas jednak w uzasadnieniu skargi skarżący musi dodatkowo podnieść argumenty, które uprawdopodobnią, że wykonanie wzmiankowanego orzeczenia niesie ryzyko spowodowania skutków nieodwracalnych lub wiążących się z dużym uszczerbkiem dla niego28.

Komentarza wymaga w tym miejscu zwłaszcza: 1) przedmiot kontroli skargi konstytucyjnej, którym może być ustawa lub inny akt normatywny, oraz 2) wzorzec kontroli skargi konstytucyjnej, którym może być wyłącznie wolność lub prawo o randze konstytucyjnej.

Ad. 1. Pojęcie ustawy nie budzi wątpliwości. Obejmuje ono wszelkie rodzaje ustaw, także specyficzne, np. ustawę budżetową czy ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej. Kontroli TK podlegają także inne akty normatywne pochodzące od krajowego prawodawcy, których moc prawna jest równa ustawie, np. rozporządzenia Prezydenta RP z mocą ustawy (art. 234 Konstytucji RP), rozporządzenia Prezydenta RP z mocą ustawy z okresu międzywojnia, dekrety PKWN, dekrety z mocą ustawy wydawane przez rząd w latach 1945–1952, dekrety Rady Państwa z lat 1952–198929.

Z kolei przez akt normatywny należy rozumieć każdy akt ustanawiający normy prawne o charakterze – po pierwsze – generalnym (ogólnym), tzn. skierowane do pewnej klasy adresatów wyróżnionych z uwagi na jakąś ich wspólną cechę, i – po drugie – abstrakcyjnym, tzn. ustanawiające pewne wzory (klasy) zachowań i nieulegające samouchyleniu (skonsumowaniu) poprzez jednorazowe zastosowanie30. Analiza dotychczasowego orzecznictwa TK wskazuje przy tym, że zakres aktów normatywnych, których kwestionowanie w trybie skargi konstytucyjnej było uznawane za dopuszczalne, jest szerszy, niż to wynika z art. 188 pkt 1–3 Konstytucji RP. Stąd wniosek, że zakres przedmiotowy aktów normatywnych, które mogą być poddane kontroli zgodności z ustawą zasadniczą w postępowaniu wszczętym w wyniku złożenia skargi konstytucyjnej, został określony w art. 79 ust. 1 Konstytucji RP w sposób autonomiczny i niezależny od art. 188 pkt 1–331.

Zdaniem TK aktem normatywnym, w rozumieniu art. 79 ust. 1 ustawy zasadniczej, może być nie tylko akt normatywny wydany przez któryś z organów polskich, ale także – po spełnieniu dalszych warunków – akt wydany przez organ organizacji międzynarodowej, której członkiem jest RP. Dotyczy to w pierwszym rzędzie aktów należących do prawa UE, stanowionych przez instytucje tej organizacji. Akty takie wchodzą bowiem w skład obowiązującego w Polsce porządku prawnego i wyznaczają sytuacje prawne jednostki32.

Tytułem przykładu warto wskazać, że TK zakwalifikował jako akt normatywny m.in.: akt prawa miejscowego33, umowę międzynarodową34 oraz rozporządzenie UE35.

Co istotne, TK może przyjąć do rozpatrzenia skargę konstytucyjną nawet na taki akt normatywny, który utracił moc obowiązującą, jeżeli wydanie orzeczenia dotyczącego tego aktu normatywnego jest konieczne dla ochrony konstytucyjnych wolności i praw. Uchylenie przepisu nie zawsze jest bowiem równoznaczne z utratą jego mocy obowiązującej w rozumieniu TKU, o której można mówić dopiero wówczas, gdy zakwestionowany przepis nie może już być podstawą indywidualnych aktów stosowania prawa36. Jeżeli zatem nadal możliwe jest zastosowanie uchylonego przepisu do jakiejkolwiek sytuacji z przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości, to przepis taki nie utracił mocy obowiązującej i brak jest podstaw do umorzenia postępowania przed TK37. O tym, czy przepis może być nadal stosowany, decyduje treść normy czasowej (intertemporalnej)38. Ewentualne wątpliwości w tym zakresie rozstrzyga się zgodnie z domniemaniem potrzeby dokonania kontroli norm w celu ochrony naruszonych wolności lub praw39.

Przedmiotem skargi konstytucyjnej może być również pominięcie prawodawcze (legislacyjne), tzn. regulacja niepełna, fragmentaryczna, zbyt wąsko zakreślająca zakres zastosowania normy prawnej. Pominięciem legislacyjnym podlegającym kontroli TK jest zatem sytuacja, gdy ustawodawca co prawda unormował jakąś dziedzinę stosunków społecznych, ale dokonał tego w sposób niepełny, pomijając pewne kwestie, które zgodnie z Konstytucją RP powinny zostać unormowane40. Pominięcie prawodawcze może mieć charakter przedmiotowy albo podmiotowy. Zarzut pominięcia przedmiotowego będzie dotyczył nieobjęcia regulacją pewnych sytuacji czy stanów faktycznych, natomiast zarzut pominięcia podmiotowego będzie dotyczył nieobjęcia regulacją pewnej grupy czy kategorii podmiotów. W obu przypadkach należy wykazać nieodzowność szerszego zakreślenia wachlarza sytuacji czy kręgu adresatów normy prawnej. TK podkreślił, że o pominięciu legislacyjnym można mówić jedynie w sytuacji istnienia jakościowej tożsamości (albo przynajmniej daleko idącego podobieństwa) materii unormowanych w danym przepisie i pozostających poza jego regulacją41.

Nie jest natomiast możliwe kwestionowanie w drodze skargi konstytucyjnej zaniechania ustawodawcy, które polega na niewydaniu aktu normatywnego i nieuregulowaniu określonego zagadnienia (kwestii, materii) mimo istnienia ku temu konstytucyjnego obowiązku42.

Możliwości rozpoznania merytorycznego skargi konstytucyjnej nie przekreśla wadliwe powołanie w petitum skargi normy prawnej determinującej ostateczne rozstrzygnięcie o wolnościach lub prawach. Obowiązuje bowiem w tym zakresie zasada falsa demonstratio non nocet, zgodnie z którą istotne znaczenie dla sprawy ma jej materia, a nie oznaczenie43. Zasada ta znajduje zresztą zastosowanie nie tylko w odniesieniu do norm stanowiących przedmiot kontroli, ale również do norm prawnych stanowiących podstawę (wzorzec) kontroli44. TK dokona zatem rekonstrukcji zarzutu nie tylko na podstawie treści petitum, ale także na kanwie uzasadnienia, które jako integralna część skargi konstytucyjnej stanowi usystematyzowanie oraz rozwinięcie wątpliwości wskazanych na początku pisma inicjującego postępowanie45.

Należy przyjąć, że skarżący może zmodyfikować przedmiot zaskarżenia najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień wydania przez TK postanowienia o niedopuszczalności skargi. Trybunał uznaje bowiem za bezskuteczną zmianę przedmiotu zaskarżenia dopiero w zażaleniu na wzmiankowane postanowienie. W konsekwencji, rozpoznając takie zażalenie, TK ograniczy się wyłącznie do zbadania zasadności odmowy nadania dalszego biegu skardze konstytucyjnej46.

Ad. 2. W postępowaniu zainicjowanym skargą konstytucyjną podstawami (wzorcami) kontroli mogą być wyłącznie te przepisy, które – po pierwsze – mają rangę konstytucyjną (kryterium mocy prawnej normy) oraz – po drugie – statuują prawa podmiotowe skarżącego (kryterium treści normy). W grę wchodzą tu zatem wyłącznie takie przepisy ustawy zasadniczej, które są podstawą normy prawnej adresowanej do skarżącego, kształtującej jego sytuację prawną i dającej mu możliwość wyboru zachowania się.

Siłą rzeczy główny wzorzec kontroli w postępowaniu realizowanym na podstawie skargi konstytucyjnej stanowią przepisy rozdziału II Konstytucji RP, zatytułowanego „Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela”. Nie wszystkie jednak wolności i prawa z wymienionego rozdziału mogą stanowić samoistny wzorzec kontroli, np. powołanie się na zasadę proporcjonalności47 czy zasadę równości48 czyni koniecznym jednoczesne wskazanie przez skarżącego konkretnego prawa lub wolności konstytucyjnej mającego postać normatywną prawa podmiotowego. Z kolei oparcie skargi konstytucyjnej na zarzucie naruszenia godności człowieka49 jest możliwe jedynie wówczas, gdy skarżący wywodzi z niej określone prawo podmiotowe, które nie jest gwarantowane przez inne przepisy rozdziału II Konstytucji RP.

Przepisy rozdziału I Konstytucji RP, zatytułowanego „Rzeczpospo­lita”, mają w sferze praw i wolności jednostki znaczenie subsydiarne i uzupełniają przepisy rozdziału II. Co do zasady nie mogą być wzorcem kontroli w postępowaniu skargowym te przepisy rozdziału I ustawy zasadniczej, które odnoszą się do zasad ustrojowych i funkcjonowania organów państwowych (np. art. 4, 7, 8, 20, art. 87 ust. 2, art. 177 Konstytucji RP). Skoro bowiem większość z tych zasad nie kreuje żadnych praw podmiotowych jednostki, to nie można czynić z nich normatywnej podstawy dla konkretnych wolności lub praw50. Jednak niektóre zasady ustrojowe mogą stanowić samodzielną podstawę skargi konstytucyjnej, gdyż można wyprowadzić z nich przysługujące skarżącemu prawa podmiotowe. Będzie to np. zasada wolności działalności gospodarczej (art. 22 Konstytucji RP) czy zasada ochrony własności (art. 21 ust. 1 Konstytucji RP).

Szczególną rolę odgrywa zasada demokratycznego państwa prawnego, przewidziana w art. 2 Konstytucji RP. Znajduje ona zastosowanie w przypadku, gdy skarżący podnosi zarzut naruszenia wolności i praw mających sprecyzowaną normatywną postać praw podmiotowych, które nie są odpowiednio wyrażone w treści innych przepisów konstytucyjnych51. Wówczas skarżący może wskazać jako wzorzec kontroli art. 2 ustawy zasadniczej i co najmniej jedną z wynikających z tego przepisu zasad: ochrony zaufania do państwa i prawa i związanego z nią zakazu działania prawa wstecz, poprawnej legislacji, w tym dostatecznej określoności i zrozumiałości przepisów prawnych, pewności prawa, ochrony praw nabytych, poszanowania interesów w toku, prawa do sprawiedliwego traktowania w sferze stosunków objętych gwarancjami konstytucyjnymi. Zasada demokratycznego państwa prawnego odgrywa także istotną rolę jako dopełnienie i dookreślenie treści przepisów Konstytucji gwarantujących określone wolności lub prawa. Może ona zatem stanowić pomocniczy, uzupełniający wzorzec kontroli przy jednoczesnym wskazaniu innej naruszonej normy konstytucyjnej52.

Wzorcami kontroli w postępowaniu skargowym nie mogą być natomiast:

a) normy innych niż Konstytucja RP aktów normatywnych, np. umów międzynarodowych albo rozporządzeń unijnych;

b) te przepisy ustawy zasadniczej, które nie mogą stanowić źródła wolności i praw jednostek, np. Preambuła Konstytucji RP53, przepisy określające zasady organizacji i funkcjonowania organów państwowych54;

c) prawa określone w art. 81 Konstytucji RP (np. minimalna wysokość wynagrodzenia za pracę, bezpieczne i higieniczne warunki pracy czy ochrona konsumentów przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu), które mają charakter wyłącznie programowy, a nie konkretny, i ustalenie treści których zostało pozostawione ustawodawcy zwykłemu55.

Jak już wskazano wyżej, do norm prawnych stanowiących podstawę (wzorzec) kontroli znajduje zastosowanie zasada falsa demonstratio non nocet56. Ponadto Rzecznik Praw Obywatelskich – jeśli zgłasza swój udział w postępowaniu57 – może doprecyzować powołane w skardze konstytucyjnej wzorce kontroli, pod warunkiem że zostały one wskazane lub omówione przez skarżącego, chociażby w uzasadnieniu skargi58.

TK, orzekając, związany jest granicami skargi konstytucyjnej wskazanymi przez samego skarżącego i – ewentualnie – doprecyzowanymi przez RPO. Trybunał nie może zatem orzekać o przepisach niewskazanych przez podmiot inicjujący postępowanie ani z urzędu rozszerzać lub uzupełniać przedmiotu i wzorca kontroli59. Jeśli jednak inicjator postępowania wiąże kwestionowaną treść normatywną z pewnym redakcyjnie wyodrębnionym fragmentem ustawy, podczas gdy do zrekonstruowania tej treści trzeba wziąć pod uwagę także inny (niewskazany przez niego) fragment tej samej ustawy, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby TK poddał kontroli wszystkie przepisy ustawy, z których wynika kwestionowana treść normatywna60.

Uzasadnienie skargi konstytucyjnej

Uzasadnienie skargi konstytucyjnej winno zawierać następujące elementy:

1) dokładny opis stanu faktycznego sprawy zawisłej przed TK;

2) wskazanie orzeczenia ostatecznego, z którym łączone jest naruszenie praw lub wolności skarżącego;

3) charakterystykę naruszonych wolności lub praw konstytucyjnych;

4) charakterystykę sposobu naruszenia wolności lub praw konstytucyjnych;

5) uzasadnienie zarzutu niezgodności kwestionowanego przepisu (przepisów) ze wskazanym w petitum skargi wzorcem (wzorcami) konstytucyjnym.

Co istotne, w uzasadnieniu skargi konstytucyjnej powinien znajdować odzwierciedlenie jej dualistyczny charakter, tj. – po pierwsze – jako środka ochrony wolności i praw zagwarantowanych w Konstytucji RP oraz – po drugie – jako narzędzia służącego eliminacji z porządku prawnego przepisów sprzecznych z ustawą zasadniczą. W praktyce oznacza to, że skupiając się zasadniczo na skarżącym, nie można przejść do porządku dziennego nad skutkami ewentualnego uwzględnienia skargi dla innych podmiotów, które znalazły się w analogicznej (jak skarżący) sytuacji oraz dla systemu prawnego RP, w który kwestionowana norma (póki co) egzys­tuje. Takie wszechstronne, poparte przekonującymi argumentami uzasadnienie niewątpliwie zwiększa szanse na uwzględnienie skargi przez TK.

Ad. 1. Dokładny opis stanu faktycznego powinien obejmować szczegółową rekonstrukcję zdarzeń (faktycznych i prawnych), których suma doprowadziła do wydania ostatecznego orzeczenia na podstawie ustawy lub innego aktu normatywnego naruszającego konstytucyjne wolności lub prawa skarżącego. Szczególną wagę należy w tej części skargi przywiązać do opisu – krok po kroku – procesu wyczerpywania drogi prawnej przez skarżącego.

Okoliczność wyczerpania drogi prawnej, tj. skorzystania przez skarżącego – przed wniesieniem skargi konstytucyjnej – z wszystkich środków prawnych, jakie przysługują mu w toku instancji i umożliwiają merytoryczne rozpatrzenie sprawy, łączy się z wydaniem prawomocnego orzeczenia, z którym skarżący wiąże naruszenie swoich wolności lub praw konstytucyjnych61.Orzeczenie prawomocne to takie, od którego nie przysługuje już zwyczajny środek odwoławczy. Wydanie takiego orzeczenia nadaje niezbędny – w świetle art. 79 ust. 1 Konstytucji RP – walor ostateczności rozstrzygnięciu, z którego wydaniem skarżący wiąże zarzut naruszenia jego wolności lub praw. Podjęcie zatem dalszych kroków zmierzających do wzruszenia takiego orzeczenia, co w praktyce sprowadza się do wniesienia nadzwyczajnego środka zaskarżenia, nie mieści się już w zakresie pojęcia wyczerpania drogi prawnej; także wówczas, gdy krokom tym towarzyszy wydanie w sprawie dalszych rozstrzygnięć62.

Obowiązek wyczerpania drogi prawnej wyklucza wniesienie skargi konstytucyjnej od takich orzeczeń, które stały się prawomocne lub ostateczne dlatego, że zainteresowany nie wykorzystał bądź wykorzystał niewłaściwie możliwości wyczerpania całego dostępnego toku instancji w postępowaniu sądowym (administracyjnym). To niewyczerpanie może polegać także na uchybieniu terminowi przewidzianemu do wniesienia środka odwoławczego63. Wykorzystanie procedur sądowych (administracyjnych) musi mieć zatem charakter merytoryczny64, a skargi konstytucyjnej nie można traktować jako instrumentu służącego korygowaniu zaniedbań popełnionych w postępowaniu poprzedzającym jej wniesienie65.

Ponieważ Konstytucja RP gwarantuje co najmniej dwuinstancyjne postępowanie sądowe66, pojawia się pytanie, jak traktować skargę kasacyjną, czyli środek zaskarżenia orzeczeń sądowych wydawanych w II instancji. Odpowiedź zależy od charakteru kasacji w poszczególnych procedurach sądowych.