Repetytoria Becka

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej – testy

 1. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej reguluje wyłącznie:
  a) podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  b) wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  c) podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadania organów w tym zakresie.
 2. W świetle zapisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej działalnością gospodarczą jest:
  a) zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły,
  b) zarobkowa i niezarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły,
  c) zarobkowa i niezarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa z wyłączeniem poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.
 3. Do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów oraz wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z 12.5.2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz.U. z 2014 r. poz. 1104), a także działalności rolników w zakresie sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.):
  a) przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie stosuje się,
  b) przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stosuje się bez żadnych ograniczeń,
  c) przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stosuje się, co do zasady, z wyjątkami określonymi w ustawie.
 4. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jest wyłącznie:
  a) osoba fizyczna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca działalność gospodarczą,
  b) osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców nie uznaje się wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej,
  c) osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
 5. W świetle przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej „organ koncesyjny” to:
  a) organ administracji rządowej upoważniony na podstawie ustawy do udzielania, odmowy udzielania, zmiany i cofania koncesji oraz zezwoleń,
  b) organ administracji publicznej upoważniony na podstawie ustawy do udzielania, odmowy udzielania, zmiany i cofania koncesji,
  c) organ administracji publicznej upoważniony na podstawie ustawy do udzielania, odmowy udzielania, zmiany i cofania koncesji, zezwoleń i pozwoleń.
 6. Osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania za granicą, nieposiadająca obywatelstwa polskiego, albo osoba prawna z siedzibą za granicą, lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną posiadającą zdolność prawną, z siedzibą za granicą to w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej:
  a) osoba zagraniczna,
  b) przedsiębiorca zagraniczny,
  c) rezydent zagraniczny.
 7. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej definiuje przedsiębiorcę zagranicznego jako:
  a) osobę prawną wykonującą działalność gospodarczą za granicą,
  b) osobę fizyczną wykonującą działalność gospodarczą za granicą,
  c) osobę zagraniczną wykonującą działalność gospodarczą za granicą oraz obywatela polskiego wykonującego działalność gospodarczą za granicą.
 8. Uzależnianie lub żądanie przez właściwy organ swojej decyzji w sprawie podjęcia, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej przez zainteresowaną osobę od spełnienia przez nią dodatkowych warunków, w szczególności przedłożenia dokumentów lub ujawnienia danych, nieprzewidzianych przepisami prawa jest:
  a) dozwolone,
  b) niedozwolone,
  c) co do zasady, niedozwolone.
 9. Organy administracji publicznej, które wdrażają programy pomocowe w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, przekazują drogą elektroniczną informacje o warunkach i formach pomocy udzielanej przedsiębiorcom do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która je gromadzi i udostępnia na stronie internetowej. Informacje te przekazywane są w terminie:
  a) 30 dni od dnia ustanowienia programu pomocowego, nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym terminem składania wniosków o udzielenie pomocy,
  b) 14 dni od dnia ustanowienia programu pomocowego, nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem składania wniosków o udzielenie pomocy,
  c) 7 dni od dnia ustanowienia programu pomocowego, nie później niż na 3 dni przed wyznaczonym terminem składania wniosków o udzielenie pomocy.
 10. Obciążenie przedsiębiorcy jakimikolwiek daninami publicznymi, sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do uzyskanej interpretacji, jest:
  a) zakazane,
  b) co do zasady, dozwolone,
  c) dozwolone tylko w przypadku, gdy przedsiębiorca uzyskał interpretację, działając w złej wierze.

ODPOWIEDZI

 1. c
  Art. 1
 1. a
  Art. 2
 1. a
  Art. 3
 1. c
  Art. 4 ust. 1 i 2
 1. b
  Art. 5 pkt 1
 1. a
  Art. 5 pkt 2
 1. c
  Art. 5 pkt 3
 1. b
  Art. 6 ust. 2
 1. a
  Art. 8 ust. 3
 1. a
  Art. 10a ust. 2

Powyższe testy wraz z odpowiedziami pochodzą z publikacji Prawo handlowe i gospodarcze. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy.