Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej – testy

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej reguluje wyłącznie: a) podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, b) wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, c) podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadania organów w tym zakresie. W świetle zapisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej działalnością gospodarczą jest:...
Read More

Ustawowe definicje przedsiębiorcy

Akt prawny Definicja Kodeks cywilny Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 KC, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (art. 431 KC) SDGU Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca...
Read More

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – kazus

Stan faktyczny: Juliusz wraz ze znajomymi założył w formie aktu notarialnego spółkę z o.o. pod nazwą „Co za piękna torebka, oh! spółka z ograniczona odpowiedzialnością” z siedzibą w K. Kapitał zakładowy spółki wynosił 100 000 zł, a wartość jednego udziału wynosiła 100 zł. Członkami zarządu zostali: Juliusz (prezes) i jego żona Grażyna (wiceprezes). Stosownie do postanowień art. 164...
Read More

Jak powinny wyglądać firmy poszczególnych spółek handlowych? – pytanie

Firma spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo nazwisko albo firmę (nazwę) jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie „spółka jawna”. Firma spółki partnerskiej powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera, dodatkowe oznaczenie „i partner” bądź „i partnerzy” albo „spółka partnerska” oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce. Takiej firmy z...
Read More

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem – testy

W okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy pracodawca: a) nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z pracownicą, chyba że zajdą okoliczności określone w ustawie; b) może wypowiedzieć lub rozwiązać umowę o pracę z pracownicą; c) nie powinien wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z pracownicą. Wypowiedzenie umowy o pracę pracownicy w okresie ciąży, bez żadnych dodatkowych warunków, a także w okresie urlopu macierzyńskiego: a)...
Read More

Długość okresów wypowiedzenia

Umowa na czas określony i nieokreślony całkowity staż pracy u danego pracodawcy długość okresu wypowiedzenia poniżej 6 miesięcy 2 tygodnie co najmniej 6 miesięcy 1 miesiąc co najmniej 3 lata 3 miesiące Umowa na okres próbny długość umowy na okres próbny długość okresu wypowiedzenia do 2 tygodni 3 dni robocze dłuższy niż 2 tygodnie, ale...
Read More