Pełnomocnictwo a prokura – aplikacja od ogółu do szczegółu

Umocowanie do działania w cudzym imieniu może opierać się na ustawie (przedstawicielstwo ustawowe) lub na oświadczeniu reprezentowanego (pełnomocnictwo). Pełnomocnictwo: pełnomocnictwo ogólne – umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zwykły zarząd potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba że ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnych czynności; jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, to pełnomocnictwo do jej dokonania musi być też w tej formie. Pełnomocnictwo...
Read More

Kilka uwag na temat znamion przestępstwa łapownictwa biernego (art. 228 KK)

Autorka: Agnieszka Dalecka-Werpachowska –­ doktor nauk prawnych, funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego Skuteczność systemu prawnego w zakresie norm prawnych dotyczących przestępczości korupcyjnej ma ogromny wpływ na zwiększenie przejrzystości życia publicznego i gospodarczego. Przedmiotem ochrony prawnej przestępstwa sprzedajności, stypizowanego w art. 228 KK, jest prawidłowe sprawowanie funkcji publicznych, bezinteresowność osób pełniących te funkcje, zaufanie społeczne do rzetelności...
Read More

Problematyka dochodzenia roszczeń przez osoby pośrednio poszkodowane

Autorka: Aneta Paleczna – doktorantka w Instytucie Nauk Prawnych, Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Problematyka odpowiedzialności odszkodowawczej, jej granic podmiotowych oraz przedmiotowych ma charakter fundamentalny na gruncie prawa cywilnego. Różnorodność życia społecznego i złożoność sytuacji faktycznych doprowadziły do zmiany granic kompensacji szkody,...
Read More

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka pełnoletniego w orzecznictwie

Autorka: Anna Wilk – doktor nauk prawnych, wykładowca w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej oraz radca prawny. Wśród wielu problemów praktycznych związanych ze stosowaniem przepisów dotyczących realizacji obowiązku alimentacyjnego istotne miejsce zajmuje kwestia wykonania obowiązku alimentacyjnego rodziców względem ich pełnoletniego dziecka. Obowiązek ten rządzi się bowiem nieco innymi prawami niż obowiązek wobec dziecka...
Read More

Zbiór ustaw – pytania na aplikacje prawnicze z opracowaniem i orzecznictwem

 autor: Rafał Maciąg – radca prawny OrdPU, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, KRSU, KSCU, ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej...
Read More

Pytania na aplikacje prawnicze z opracowaniem – zbiór ustaw część I

autor: Rafał Maciąg – radca prawny PrAut, KSCU, KRSU, Prawo przedsiębiorców, ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, PrBud – pytania na aplikacje prawnicze z opracowaniem i orzecznictwem Pytania pochodzą z egzaminów wstępnych na aplikacje: adwokacką/radcowską (A/R) oraz notarialną (N), które odbyły się 28.9.2019 r. 1. (A/R) Zgodnie...
Read More