Umowa gry i zakładu

Zobowiązania z gier i zakładów mają swe źródło w umowach, niebędących wszakże przedmiotem odrębnej regulacji kodeksowej w części szczegółowej prawa zobowiązań. Problematyka gier i zakładów znajduje w Kodeksie cywilnym tylko fragmentaryczne unormowanie – dotyczące ich skutków prawnych – usytuowane wśród instytucji części ogólnej prawa zobowiązań, a mianowicie w tytule V – Bezpodstawne wzbogacenie księgi trzeciej – Zobowiązania (art. 413 KC). Obejmuje ono kwestię zaskarżalności roszczeń wynikających z gier i zakładów, dając...
Read More

Darowizna

Charakter i treść. Umowa darowizny to umowa nazwana, umożliwiająca dokonywanie przysporzeń majątkowych bez ekwiwalentu. Treścią umowy darowizny jest zobowiązanie się darczyńcy do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Darowizna jest umową konsensualną, jednostronnie zobowiązującą. Jednak stosuje się do niej wprost postanowienia art. 155, art. 510 § 1 i art. 1052 KC, co prowadzi w zakresie jej wykonania do wystąpienia jednocześnie skutku rozporządzającego. Nieodpłatność. Podstawową cechą darowizny jest...
Read More

Ogólnopolski Konkurs Mediacyjno-Negocjacyjny #mediUJ!

Koło Naukowe Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów TBSP Uniwersytetu Jagiellońskiego ma zaszczyt zaprosić wszystkich studentów do udziału w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Mediacyjno-Negocjacyjnego #mediUJ! Wydarzenie przeznaczone jest dla studentów od I do V roku prawa wyższych uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce. Ma formułę turnieju dla trzyosobowych drużyn, składających się z mediatora i dwóch osób mediujących...
Read More

Konferencja: „Prawne i społeczne aspekty mobbingu i dyskryminacji w zatrudnieniu”

Koło Naukowe Prawa Pracy „Opus per laborem” ma zaszczyt zaprosić 13 marca 2019 r. na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Prawne i społeczne aspekty mobbingu i dyskryminacji w zatrudnieniu”! Głównym celem konferencji jest przybliżenie i zainteresowanie tematem ochrony osób zatrudnionych przed mobbingiem i dyskryminacją przez pryzmat obecnych regulacji i dorobku polskiej nauki prawa pracy. Konferencja została objęta...
Read More

Pożyczka

Pojęcie i charakterystyka ogólna Pożyczka jest umową, przez którą dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego pożyczkę określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości (art. 720 KC). W wyniku spełnienia świadczenia przez dającego pożyczkę określone...
Read More

Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika

Skarga pauliańska (actio pauliana). Skarga pauliańska jest to instytucja, która ma na celu ochronę wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. Polega ona na możliwości żądania uznania przez sąd za bezskuteczną, zdziałanej z zamiarem pokrzywdzenia wierzyciela czynności prawnej dłużnika, która prowadzi do uzyskania korzyści majątkowej przez osobę trzecią, o ile osoba ta wiedziała lub mogła dowiedzieć się o celu dokonanej przez dłużnika czynności (art. 527 i n. KC). Cel. Instytucja ta służy...
Read More