Kodeks postępowania cywilnego – pytania na aplikacje prawnicze w 2017 r. z opracowaniem i orzecznictwem cz. II

Opracowanie: Rafał Maciąg – prawnik Kodeks postępowania cywilnego – pytania na aplikacje prawnicze z opracowaniem i orzecznictwem cz. II Pytania pochodzą z egzaminów wstępnych na aplikacje: notarialną (N) oraz komorniczą (K), które odbyły się 30.9.2017 r. 1.(N) Zgodnie z KPC, zażalenie do Sądu Najwyższego przysługuje: A. na postanowienie sądu drugiej instancji, którego przedmiotem jest wniosek o wyłączenie...
Read More

Kodeks postępowania cywilnego – pytania na aplikacje prawnicze w 2017 r. z opracowaniem i orzecznictwem cz. I

Opracowanie: Rafał Maciąg – prawnik Kodeks postępowania cywilnego – pytania na aplikacje prawnicze z opracowaniem i orzecznictwem cz. I Pytania pochodzą z egzaminów wstępnych na aplikacje: adwokacką/radcowską (A/R) oraz notarialną (N), które odbyły się 30.9.2017 r. 1.(A/R) Zgodnie z KPC, do właściwości rzeczowej sądów okręgowych należą sprawy: A. o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego...
Read More

Prawo konstytucyjne – opracowanie pytań na aplikacje prawnicze w 2017 r. z orzecznictwem

Opracowanie: Rafał Maciąg – prawnik Prawo konstytucyjne – opracowanie pytań na aplikacje prawnicze z orzecznictwem Pytania pochodzą z egzaminów wstępnych na aplikacje: adwokacką/radcowską (A/R), notarialną (N) oraz komorniczą (K), które odbyły się 30.9.2017 r. 1.(A/R) Zgodnie z Konstytucją RP, obywatel polski nie może utracić obywatelstwa polskiego, chyba że: A. wynika to z umowy międzynarodowej, której stroną jest...
Read More

Kodeks rodzinny i opiekuńczy – opracowanie pytań na aplikacje prawnicze w 2017 r. z orzecznictwem

Opracowanie: Rafał Maciąg – prawnik Kodeks rodzinny i opiekuńczy – opracowanie pytań na aplikacje prawnicze z orzecznictwem Pytania pochodzą z egzaminów wstępnych na aplikacje: adwokacką i radcowską (A/R), notarialną (N) oraz komorniczą (K), które odbyły się 30.9.2017 r. 1.(A/R) Zgodnie z KRO, oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński: A. nigdy nie może być złożone przez pełnomocnika, B....
Read More

Postępowanie administracyjne oraz postępowanie sądowoadministracyjne − opracowanie pytań na aplikacje w 2016 r. z orzecznictwem

Opracowanie: Rafał Maciąg – prawnik Postępowanie administracyjne oraz postępowanie sądowoadministracyjne − opracowanie pytań na aplikacje z orzecznictwem Pytania pochodzą z egzaminów wstępnych na aplikacje: adwokacką/radcowską (A/R), notarialną (N), komorniczą (K), które odbyły się 24.9.2016 r. 1.(N) Zgodnie z KPA, przywrócenie terminu do złożenia prośby o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia: A. jest dopuszczalne, jeżeli przemawia...
Read More

Kodeks cywilny – opracowanie pytań na aplikacje prawnicze w 2017 r. z orzecznictwem

Opracowanie: Rafał Maciąg – prawnik Kodeks cywilny – opracowanie pytań na aplikacje prawnicze z orzecznictwem Pytania pochodzą z egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką i radcowską (A/R), które odbyły się 30.9.2017 r. 1.(A/R) Zgodnie z KC, jeżeli osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych dokonała sama jednostronnej czynności prawnej, do której ustawa wymaga zgody przedstawiciela ustawowego: A. ważność...
Read More