Owoce w Kodeksie cywilnym – prawo w pigułce

Zgodnie z art. 148 KC, owoce opadłe z drzewa lub krzewu na grunt sąsiedni stanowią jego pożytki. Przepisu tego nie stosuje się, gdy grunt sąsiedni jest przeznaczony na użytek publiczny. Przykład Owoce w rozumieniu art. 148 KC to także szyszki, kasztany, żołędzie i kwiaty. W zakresie sposobu korzystania z nieruchomości, a zwłaszcza jej pasów przylegających do granic nieruchomości sąsiednich, podstawowe znaczenie ma art. 149 KC. Zgodnie z tym przepisem, właściciel gruntu może wejść na grunt...
Read More

Minikazusy wraz z odpowiedziami – etyka adwokacka

Kazus 1. Adwokat Antoni R., realizujący mandat posła na Sejm RP, podczas telewizyjnego programu publicystycznego wypowiadał się w sposób lekceważący o swoim konkurencie politycznym i reprezentowanej przez niego formacji, nazywając go m.in. „idiotą”, „nieukiem” i „obrzydliwym ignorantem”. Czy w tej sytuacji adwokat korzystał z przysługującej mu wolności słowa? Czy adwokat uchybił godności zawodu? Odpowiedź W opisanej sytuacji uznać należy, że adwokat...
Read More

Egzamin radcowski 2018 r. z etyki wraz z przykładowym rozwiązaniem

Egzamin radcowski 2018 r.   Nr kodu zdającego ……………………….. Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej   CZWARTY DZIEŃ EGZAMINU RADCOWSKIEGO 23 MARCA 2018 r. CZĘŚĆ PIĄTA EGZAMINU zadanie z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki   Pouczenie: Zadanie oznacza się indywidualnym kodem. a) W przypadku rozwiązywania zadania w formie odręcznej, zdający wpisuje numer kodu...
Read More

Wzór pozwu – ustanowienie przez Sąd rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami

Kutno, 13.1.2018 r. Sąd Rejonowy w Kutnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Jaworska 12 09–477 Kutno Powódka: Zofia Krawczyk ul. Zabójcza 23 00-453 Kutno adres do korespondencji: ul. Ciemna 37 00–999 Kutno PESEL: XYZ Pozwany: Piotr Krawczyk ul. Zabójcza 23 00–453 Kutno   Wartość przedmiotu sporu: 50 000 zł POZEW o ustanowienie przez Sąd rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami z datą...
Read More

Wzór aktu oskarżenia oskarżyciela posiłkowego – Egzaminy Prawnicze MS

(miejscowość), (data) Sąd (Rejonowy) w (…) (…) Wydział Karny (adres) Radca prawny/Adwokat/Radca Prokuratorii Generalnej RP (…) Pełnomocnik Pokrzywdzonej Anny Kowalskiej (adres w załączniku teleadresowym) Adres do korespondencji: Kancelaria Radcy Prawnego/Adwokacka (…) (adres), numer telefonu, telefaxu oraz adres poczty elektronicznej   Sygn. akt postępowania przygotowawczego Ds. (…) Sygn. akt postępowania sądowego Kp. (…)   Akt oskarżenia oskarżyciela posiłkowego...
Read More

Roszczenie negatoryjne (actio negatoria)

W myśl art. 222 § 2 KC, przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób niż przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń. Podstawą roszczenia negatoryjnego jest trwałe wkraczanie w sferę uprawnień właściciela przez osobę nieuprawnioną, bez pozbawienia właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą. Roszczenie negatoryjne nie obejmuje swoją ochroną skutków usunięcia wyrządzonej...
Read More