Małżeńskie ustroje majątkowe – aplikacja od ogółu do szczegółu

Ustawowe: z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje, z mocy ustawy, ustawowa wspólność majątkowa, obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub jednego z nich (majątek wspólny). Do tego majątku należą: 1)   pobrane wynagrodzenie za pracę i inne dochody z działalności zarobkowej, 2)   dochody z majątku wspólnego i osobistego każdego z małżonków, 3)   środki zgromadzone na rachunku...
Read More

Konferencja Katedr Finansów

W dniach 11–13 września 2019 roku Katedrze Finansów funkcjonującej w ramach Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przypadnie zaszczyt zorganizowania cyklicznej, dorocznej konferencji – Konferencji Katedr Finansów. Konferencja Katedr Finansów to jedno z największych i najważniejszych wydarzeń pozwalających na wymianę myśli i poglądów, prezentację unikatowych wyników badań oraz integrację środowiska akademickiego, praktyków...
Read More

Czas pracy w KP – aplikacja od ogółu do szczegółu

Czas pracy: czas pracy nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy; tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekroczyć 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym. Ograniczenie to nie dotyczy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy; pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku...
Read More

Wyłączenie odpowiedzialności karnej – aplikacja od ogółu do szczegółu

Okoliczności wyłączające przestępczość czynu: okoliczności wyłączające bezprawność (kontratypy): obrona konieczna, stan wyższej konieczności, działanie w ramach uprawnień bądź obowiązków, zgoda pokrzywdzonego, czynności lecznicze, karcenie małoletnich, uprawianie sportu, uzasadnione ryzyko, ostateczna potrzeba, zwyczaj, eksperyment: poznawczy, medyczny, techniczny, ekonomiczny; okoliczności wyłączające winę: niepoczytalność, błąd co do faktu, rozkaz przełożonego, usprawiedliwione błędne przekonanie o wyłączeniu bezprawności czynu; okoliczności wyłączające społeczną szkodliwość: znikoma...
Read More

Prawo wekslowe – aplikacja od ogółu do szczegółu

Ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo wekslowe Podstawowe definicje: weksel trasowany zawiera: 1)   nazwę „weksel” w samym tekście dokumentu, 2)   polecenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej, 3)   nazwisko osoby, która ma zapłacić – trasata, 4)   termin płatności, 5)   oznaczenie miejsca płatności, 6)   nazwisko osoby, na której rzecz bądź zlecenie zapłata ma być dokonana, 7)   oznaczenie daty i...
Read More

Hipoteka – aplikacja od ogół do szczegółu

W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego nieruchomość można obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości; przedmiotem hipoteki może być także: 1)   użytkowanie wieczyste (hipoteka obejmuje budynki i urządzenia na użytkowanym gruncie, będące własnością...
Read More