Repetytoria Becka

Apelacja i zażalenie w procesie karnym – testy

 1. Termin do wniesienia apelacji wynosi:
  a) 7 dni i biegnie dla każdego uprawnionego od daty doręczenia mu wyroku z uzasadnieniem,
  b) 14 dni i biegnie dla każdego uprawnionego od daty doręczenia mu wyroku z uzasadnieniem,
  c) 30 dni i biegnie dla każdego uprawnionego od daty doręczenia mu wyroku z uzasadnieniem.
 2. Apelacja od wyroku sądu okręgowego, która nie pochodzi od prokuratora lub pełnomocnika będącego radcą prawnym:
  a) nie musi być podpisana przez adwokata,
  b) powinna być sporządzona i podpisana przez obrońcę lub pełnomocnika,
  c) powinna być sporządzona i podpisana przez adwokata.
 3. Do apelacji dołącza się odpowiednią liczbę odpisów dla stron przeciwnych; do apelacji wnoszonej do sądu apelacyjnego dołącza się dodatkowo:
  a) jeden odpis,
  b) 2 odpisy,
  c) 3 odpisy.
 4. Apelację co do winy uważa się za zwróconą przeciwko:
  a) całości wyroku,
  b) całości rozstrzygnięcia o karze i środkach karnych,
  c) całości rozstrzygnięcia o karze.
 5. Apelację co do kary uważa się za zwróconą przeciwko:
  a) całości wyroku,
  b) całości rozstrzygnięcia o karze i środkach karnych,
  c) całości rozstrzygnięcia o karze.
 6. Prokurator w apelacji:
  a) nie może podnieść zarzutów, które nie mogły stanowić przedmiotu zażalenia,
  b) może podnieść zarzuty, które nie mogły stanowić przedmiotu zażalenia, ale tylko w przypadku złożenia jej na korzyść oskarżonego,
  c) może podnieść zarzuty, które nie mogły stanowić przedmiotu zażalenia i to niezależnie od tego, czy składa ją na korzyść, czy na niekorzyść oskarżonego.
 7. O przyjęciu apelacji zawiadamia się prokuratora oraz obrońców i pełnomocników, a także strony, po czym akta przekazuje się niezwłocznie sądowi odwoławczemu. Do zawiadomienia:
  a) nie załącza się odpisu apelacji strony przeciwnej,
  b) zawsze należy dołączyć odpis apelacji strony przeciwnej,
  c) dołącza się odpis apelacji strony przeciwnej, chyba że w sprawie była wyłączona jawność rozprawy ze względu na ochronę informacji niejawnych o klauzuli tajności „tajne” lub „ściśle tajne”.
 8. Sąd odwoławczy rozpoznaje apelację:
  a) zawsze na rozprawie,
  b) na rozprawie, a w wypadkach przewidzianych przez ustawę – na posiedzeniu,
  c) zawsze na posiedzeniu.
 9. Sąd odwoławczy na wniosek oskarżonego pozbawionego wolności, zarządza sprowadzenie go na rozprawę, chyba że uzna za wystarczającą obecność obrońcy. Oskarżony składa przedmiotowy wniosek w terminie:
  a) 7 dni od daty doręczenia mu zawiadomienia o przyjęciu apelacji,
  b) 14 dni od daty doręczenia mu zawiadomienia o przyjęciu apelacji,
  c) miesiąca od daty doręczenia mu zawiadomienia o przyjęciu apelacji.
 10. Przewód sądowy w sądzie odwoławczym rozpoczyna:
  a) odczytanie wyjaśnień stron,
  b) złożenie wyjaśnień przez stronę odwołującą się,
  c) ustne sprawozdanie, w którym sędzia sprawozdawca przedstawia przebieg i wyniki dotychczasowego postępowania, a w szczególności treść zaskarżonego wyroku oraz zarzuty i wnioski apelacyjne, jak również kwestie wymagające rozstrzygnięcia z urzędu.

ODPOWIEDZI:

 1. b
  Art. 445 § 1 KPK
 1. b
  Art. 446 § 1 KPK
 1. a
  Art. 446 § 2 KPK
 1. a
  Art. 447 § 1 KPK
 1. b
  Art. 447 § 2 KPK
 1. c
  Art. 447 § 4 KPK
 1. c
  Art. 448 § 1 i 2 KPK
 1. b
  Art. 449 § 1 KPK
 1. a
  Art. 451 KPK
 1. c
  Art. 453 § 1 KPK

Powyższe testy wraz z odpowiedziami pochodzą z publikacji Postępowanie karne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy.