Repetytoria Becka

Postępowania szczególne

Rodzaj postępowania szczególnego

Rodzaj rozpoznawanych
spraw

Najważniejsze odrębności w stosunku do postępowania zwyczajnego

Postępowanie prywatno­skargowe sprawy o przestępstwa, w przypadku których w KK (ewentualnie w innych ustawach statuujących przestępstwa) przewidziano prywatnoskargowy tryb ścigania –   brak postępowania przygotowawczego,

–   zainicjowanie postępowania wniesieniem przez pokrzywdzonego prywatnego aktu oskarżenia bądź złożeniem skargi na Policji,

–   obowiązkowo koncyliacyjny etap postępowania w formie posiedzenia pojednawczego lub na wniosek lub za zgodą stron mediacji,

–   niestawiennictwo oskarżyciela prywatnego i jego pełnomocnika na posiedzeniu pojednawczym i na rozprawie głównej bez usprawiedliwionych powodów uważa się za odstąpienie od oskarżenia, co prowadzi do umorzenia postępowania,

–   możliwość zainicjowania oskarżenia wzajemnego (połączenie roli oskarżyciela prywatnego i oskarżonego)

Postępowanie nakazowe sprawy, w których:

–   prowadzono postępowanie przygotowawcze w formie dochodzenia,

–   z zebranego w toku dochodzenia materiału wynika, że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne,

–   na podstawie zebranych w toku dochodzenia dowodów okoliczności czynu i wina sprawcy nie budzą wątpliwości,

–   jeżeli możliwe jest wymierzenie za popełniony czyn kary ograniczenia wolności lub grzywny w wysokości do 200 stawek dziennych albo do 200 000 i będzie to reakcja odpowiednia na czyn oskarżonego,

–   popełniony czyn nie jest ścigany z oskarżenia prywatnego,

–   nie zachodzą okoliczności skutkujące obowiązkową obroną w toku całego postępowania wyrażone w art. 79 § 1 KPK

–   wydanie wyroku skazującego w formie wyroku nakazowego,

–   wydanie wyroku na posiedzeniu bez udziału stron, bez przeprowadzania postępowania dowodowego,

–   możliwość zaskarżenia wyroku nakazowego sprzeciwem w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu wyroku,

–   wniesienie sprzeciwu powoduje, że wyrok nakazowy traci moc, a sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych

Postępowanie przyspieszone sprawy o przestępstwa,
w których:

–   może być prowadzone dochodzenie, a także o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego, jeżeli miały one charakter chuligański,

–   sprawca został ujęty na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa lub bezpośrednio potem,

–   sprawca został zatrzymany i w ciągu 48 godzin został doprowadzony przez Policję i przekazany do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym,

–   sąd przewiduje możliwość wymierzenia kary do dwóch lat pozbawienia wolności

–   dochodzenie może zostać ograniczone do przesłuchania osoby podejrzanej w charakterze podejrzanego oraz zabezpieczenia dowodów w niezbędnym zakresie,

–   zastąpienie aktu oskarżenia wnioskiem o rozpoznanie sprawy w trybie przyspieszonym sporządzonym przez Policję, który powinien zostać skierowany do sądu w ciągu 48h od zatrzymania sprawcy,

–   wprowadzenie łącznego okresu trwania przerw w rozprawie, który nie może przekraczać 14 dni,

–   wprowadzenie możliwości odczytania aktu oskarżenia przez protokolanta w przypadku nieobecności oskarżyciela publicznego,

–   tzw. rozprawa odmiejscowiona,

–   możliwość zgłoszenia wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku w formie ustnej do protokołu rozprawy lub posiedzenia albo w formie pisemnej w terminie zawitym 3 dni od daty doręczenia wyroku,

–   krótszy termin na sporządzenie przez sąd uzasadnienia wyroku, który nie powinien przekraczać 3 dni,

–   krótszy termin na wniesienie apelacji, który wynosi 7 dni od daty doręczenia wyroku z uzasadnieniem

Powyższy schemat pochodzi z publikacji Postępowanie karne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy.