Repetytoria Becka

Co to są formy stadialne?

Formy stadialne obejmują etapy (stadia) realizacji znamion czynu zabronionego. Ich ukształtowanie się związane było z procesem subiektywizacji odpowiedzialności karnej, prowadzącym do poszerzenia zakresu karalnych zachowań o te, które wprawdzie nie wyrządziły obiektywnej szkody, ale w których uzewnętrzniła się wola jej wyrządzenia. Wyodrębnienie tych form ściśle łączyło się z teoretyczną konstrukcją pochodu przestępstwa (iter delicti) rozumianego jako ciąg zachowań sprawcy, poczynając od powzięcia zamiaru popełnienia przestępstwa, przez przygotowanie, usiłowanie, aż do jego pełnej realizacji – dokonania. Zamiar nie jest jednak formą stadialną, ale punktem wyjścia wszystkich takich form, gdyż podstawą odpowiedzialności karnej może być jedynie czyn mający postać zewnętrznego zachowania się człowieka. Formami stadialnymi przestępstwa obejmującymi karalne etapy realizacji znamion czynu zabronionego są przygotowanie, usiłowanie i dokonanie. Odpowiedzialność za usiłowanie i przygotowanie ma charakter subsydiarny w stosunku do odpowiedzialności za dokonanie, co oznacza, że jeżeli przestępstwo osiągnęło etap dokonania, sprawca nie poniesie odpowiedzialności za wcześniejsze stadia czynu zabronionego, które zostaną pochłonięte przez późniejsze dokonanie.

Powyższe pytanie wraz z opracowaniem pochodzi z publikacji Prawo karne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy.