Repetytoria Becka

Zobowiązania – część ogólna – testy

 1. Zobowiązanie polega na tym, że:
  a) wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić,
  b) wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik musi świadczenie spełnić,
  c) wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik może świadczenie spełnić.
 2. Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Świadczenie może polegać na:
  a) działaniu albo na zaniechaniu,
  b) wyłącznie na działaniu,
  c) wyłącznie na zaniechaniu.
 3. Należyta staranność przy spełnianiu świadczenia dłużnika polega na tym, że dłużnik obowiązany jest do staranności:
  a) zwykle wymaganej w stosunkach danego rodzaju,
  b) zwyczajowo wymaganej w stosunkach danego rodzaju,
  c) ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju.
 4. Należytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu:
  a) zawodowego charakteru tej działalności,
  b) profesjonalnego charakteru tej działalności,
  c) gospodarczego charakteru tej działalności.
 5. Jeżeli wierzytelność pieniężna jest wymagalna, wierzyciel:
  a) nie może odmówić przyjęcia świadczenia od osoby trzeciej, chociażby działała bez wiedzy dłużnika,
  b) nie może odmówić przyjęcia świadczenia od osoby trzeciej, chyba że działa ona bez wiedzy dłużnika,
  c) może odmówić przyjęcia świadczenia od osoby trzeciej.
 6. Jeżeli dłużnik jest zobowiązany do świadczenia rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a jakość rzeczy nie jest oznaczona przez właściwe przepisy lub przez czynność prawną ani nie wynika z okoliczności, dłużnik powinien świadczyć rzeczy:
  a) odpowiedniej jakości,
  b) średniej jakości,
  c) należytej jakości.
 7. Jeżeli przedmiotem zobowiązania od chwili jego powstania jest suma pieniężna, spełnienie świadczenia następuje przez zapłatę:
  a) równowartości tej sumy,
  b) sumy nominalnej,
  c) sumy nominalnej, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 8. Zastrzeżenie przez strony, zgodnie z którym wysokość świadczenia pieniężnego zostanie ustalona według innego niż pieniądz miernika wartości jest:
  a) możliwe,
  b) niemożliwe,
  c) niemożliwe, z wyjątkiem sytuacji określonych w ustawie.
 9. Jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki:
  a) maksymalne,
  b) wynikające z czynności prawnej,
  c) wynikające z czynności prawnej, chyba że strony postanowią inaczej.
 10. W braku odmiennego zastrzeżenia co do terminu płatności odsetek są one płatne:
  a) co roku z dołu,
  b) co roku z dołu, a jeżeli termin płatności sumy pieniężnej jest krótszy niż rok – jednocześnie z zapłatą tej sumy,
  c) jednocześnie z zapłatą tej sumy.

 

ODPOWIEDZI

1. a
Art. 353 § 1

2. a
Art. 353 § 2

3. c
Art. 355 § 1

4. a
Art. 355 § 2

5. a
Art. 356 § 2

6. b
Art. 357

7. c
Art. 3581  § 1

8. a
Art. 3581 § 2

9. a
Art. 359 § 22

10. b
Art. 360

 

Powyższe testy wraz z opracowaniem pochodzą z publikacji Zobowiązania. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy.