Aktualności

Czy prawo pracy określa jakie są prawidłowe i nieprawidłowe pytania rekrutacyjne?

Przepisy prawa pracy nie określają, które pytania są „dobre”, a które „złe” podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Określają one jedynie zakres danych, jakie może uzyskać pracodawca od kandydata na pracownika (art. 221 § 1 KP). Zawierają również – obowiązujące podczas rekrutacji – zasady równego traktowania oraz niedyskryminacji (art. 113 i 183a § 1 KP), a także zasadę poszanowania dóbr osobistych (art. 111 KP). Przepisy te wyznaczają granice pytaniom rekrutacyjnym.

Zatem niedopuszczalne podczas rozmowy będą pytania dyskryminujące, godzące w dobra osobiste kandydata (np. upokarzające go, ingerujące w prywatność, dotyczące stanu zdrowia), a także wymagające odpowiedzi, która dostarczy więcej danych, niż umożliwia to art. 221 § 1 KP.

Przykładowe pytania rekrutacyjne

Nieprawidłowe:

 • O finanse, np. posiadanie kredytu mieszkaniowego
 • O plany matrymonialne i macierzyńskie
 • O ciążę; jest dopuszczalne jedynie w przypadku ubiegania się o pracę niedozwoloną ciężarnej
 • O poglądy polityczne
 • O religię, wyznanie; jest dopuszczalne wyłącznie, gdy kandydat ubiega się o zatrudnienie w kościele, innych związkach wyznaniowych lub organizacjach, których etyka opiera się na religii, wyznaniu lub światopoglądzie
 • O orientację seksualną i preferencje seksualne
 • O stan cywilny i sytuację rodzinną, tj. pozostawanie w związku formalnym czy nieformalnym
 • Czym zajmują się osoby z najbliższej rodziny, jakie mają wykształcenie
 • O predyspozycje zdrowotne, np. na jakie choroby cierpi kandydat, jakie choroby są w jego rodzinie „dziedziczne”

Prawidłowe:

 • Weryfikujące dane personalne w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 KP (imię, nazwisko, datę urodzenia)
 • Weryfikujące dane kontaktowe podane przez kandydata (np. numer telefonu)
 • O to, jak kandydat dowiedział się o rekrutacji i dlaczego zdecydował się zaaplikować
 • O to, co kandydat wie o firmie, do której aplikuje
 • O kompetencje, wykształcenie, doświadczenie, wiedzę, umiejętności przydatne w oferowanej pracy (przy założeniu, że kandydat ubiega się o pracę, która wymaga podania danych o wykształceniu i kwalifikacjach zawodowych już na etapie rekrutacji)
 • O chęć podnoszenia kwalifikacji
 • O mocne i słabe strony kandydata jako pracownika
 • O plany zawodowe
 • O przebieg dotychczasowego zatrudnienia (przy założeniu, że kandydat ubiega się o pracę, która wymaga podania tych danych już na etapie rekrutacji)

 

Więcej publikacji z prawa pracy zgodnych z najnowszym stanem prawnym znajdziesz tutaj >>