Repetytoria Becka

Czynności prawne – przepisy ogólne

 1. Czynność prawna wywołuje:
  a) skutki w niej wyrażone oraz wynikające z ustawy,
  b) skutki w niej wyrażone oraz wynikające z zasad współżycia społecznego,
  c) nie tylko skutki w niej wyrażone, lecz również te, które wynikają z ustawy, z zasad współżycia społecznego i z ustalonych zwyczajów.
 2. Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przez uprawnioną osobę, która zobowiązała się do jego niezbywania, jest:
  a) prawnie skuteczne,
  b) bezwzględnie nieważne,
  c) uzależnione od potwierdzenia czynności zbycia przez organ spółdzielni wskazany w
 3. Jeżeli prawo do przeniesienia, obciążenia, zmiany lub zniesienia prawa jest zbywalne, to:
  a) można przez czynność prawną wyłączyć lub ograniczyć to prawo,
  b) można przez czynność prawną ograniczyć to prawo, lecz nie można go wyłączyć,
  c) nie można przez czynność prawną wyłączyć ani ograniczyć tego prawa.
 4. Zobowiązanie uprawnionego do przeniesienia, obciążenia, zmiany lub zniesienia prawa do tego, że nie dokona oznaczonych rozporządzeń tym prawem jest:
  a) dopuszczalne tylko w przypadkach przewidzianych prawem,
  b) dopuszczalne tylko w przypadku zobowiązań wyrażonych w pieniądzu,
  c) dopuszczalne.
 5. Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest:
  a) bezwzględnie nieważna,
  b) ważna, jednak każdemu, kto ma w tym interes prawny przysługuje roszczenie o jej unieważnienie,
  c) nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy.
 6. Czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego jest:
  a) ważna, o ile nie niesie ze sobą rażącego pokrzywdzenia stron tej czynności,
  b) nieważna,
  c) ważna.
 7. Jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność:
  a) pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana,
  b) pozostaje w mocy,
  c) pozostaje w mocy, jednak tylko w przypadku, gdyby jej unieważnienie niosło ze sobą rażące pokrzywdzenie osoby, której czynność ta dotyczy.
 8. W razie zawarcia umowy, której wykonanie czyni całkowicie lub częściowo niemożliwym zadośćuczynienie roszczeniu osoby trzeciej, osoba ta może:
  a) zawsze żądać uznania umowy za bezskuteczną w stosunku do niej,
  b) żądać uznania umowy za bezskuteczną w stosunku do niej, jeżeli strony o jej roszczeniu wiedziały albo jeżeli umowa była nieodpłatna, o ile od zawarcia umowy minął mniej niż rok,
  c) żądać uznania umowy za bezskuteczną w stosunku do niej, jeżeli strony o jej roszczeniu wiedziały albo jeżeli umowa była nieodpłatna, o ile od zawarcia umowy minęło mniej, niż 6 miesięcy.
 9. Podpisanie umowy:
  a) jest tylko czynnością techniczną, nie wywołującą skutków prawnych,
  b) jest potwierdzeniem, że podpisująca umowę osoba złożyła oświadczenie woli określonej treści,
  c) jest elementem koniecznym dla każdego oświadczenia woli.
 10. Wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez (oświadczenie woli):
  a) każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej,
  b) każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie,
  c) każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób wyraźny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w

 

ODPOWIEDZI:

 1. c
  Art. 56 KC
 1. a
  Art. 57 § 1 KC
 1. c
  Art. 57 § 1 KC
 1. c
  Art. 57 § 2 KC
 1. c
  Art. 58 § 1 KC
 1. b
  Art. 58 § 2 KC
 1. a
  Art. 58 § 3 KC
 1. b
  Art. 59 KC
 1. b
  Art. 60 i 73 KC
 1. b
  Art. 60 KC

 

Powyższe pytania testowe pochodzą z publikacji Prawo cywilne – część ogólna. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy.