Warsztaty prawnicze

Jak czytać akty normatywne (odpowiedzi)

Tekst pochodzi z numeru: 2 (113) luty 2010

Krzysztof J. Kaleta

W grudniowym numerze EP (EP 2009, Nr 12(111), s. 42–45) publikowaliśmy praktyczny test „Jak czytać akty normatywne” wraz z pytaniami. Mamy nadzieję, że pytania były proste i nie sprawiły kłopotów z prawidłowym rozwiązaniem. Poniżej publikujemy prawidłowe odpowiedzi.

 1. Wskaż datę dzienną: uchwalenia, ogłoszenia oraz wejścia w życie ustawy.
  1. Uchwalenie: 22.1.2004 r.
  2. Ogłoszenie: 4.4.2004 r.
  3. Wejście w życie: 1.5.2004 r.
 2. Podaj okres vacatio legis dla tej ustawy.

Vacatio legis trwało od 4 marca do 1 maja 2004 r.

 1. Wskaż artykuły ustawy, w których zawarto definicje legalne.
  1. Art. 2
  2. Art. 3
 2. Wskaż zawarte w ustawie przepisy odsyłające o charakterze blankietowym. Określ czy mają one charakter obligatoryjny czy fakultatywny.
  1. Przepisy blankietowe obligatoryjne: art. 4, art. 15 , 28e ust 1
  2. Przepisy blankietowe fakultatywne; art. 28e ust. 2
 3. Wskaż przepisy, których dyspozycję możemy zakwalifikować jako tzw. dozwolenie mocne:
  1. Dozwolenia mocne: art. 5, 6, 7, 13.
 4. Wskaż co najmniej 10 aktów normatywnych (rodzaj i tytuł) stanowiące przykład bezpośredniego odesłania wewnątrzsystemowego w tekście ustawy.
  1. Ustawa z 25.8.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
  2. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/1991 z 10.6.1991 r. definicji, opisu i prezentacji win aromatyzowanych, aromatyzowanych napojów winopochodnych i aromatyzowanych koktajli winopodobnych
  3. Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999 z 17.5.1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina
  4. Ustawa z 7.6.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
  5. Ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
  6. Ustawa z 24.8.1991 r. o Ochronie Przeciwpożarowej
  7. Ustawa z 14.3.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  8. Ustawa z 21.4.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska
  9. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1622/2000 z 24.7.2000 r. w sprawie zasad wykonywania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych
  10. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1623/2000 z 25.7.2000 r. w sprawie zasad wykonywania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych
  11. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 884/2001 z 24.4.2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania dokumentów towarzyszących przewozowi produktów winiarskich oraz rejestrów prowadzonych w sektorze wina.
  12. Ustawa z 2.3.2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych
  13. Ustawa z 20.5.1971 r. Kodeks Wykroczeń
  14. Ustawa z 30.3.2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych
 5. Wymień przepisy zawierające normy jednostronnie bezwzględnie wiążące (semiimperatywne).
  1. Art. 8, 9, 10, 11.
 6. Wskaż 5 przykładów norm sprzężonych, wyodrębniając normę sankcjonowaną i sankcjonującą.
  1. Art. 16 ust.1 (n. sankcjonowana) – art. 29 (n. sankcjonująca)
  2. Art. 17 ust. 1 (n. sankcjonowana) – art. 30 pkt. 1 (n. sankcjonująca)
  3. Art. 22 ust. 1 (n. sankcjonowana) – art. 30 pkt 2 (n. sankcjonująca)
  4. Art. 5-13 (n. sankcjonowane) – art. 31 pkt 1 (n. sankcjonująca)
  5. Art. 14 (n. sankcjonowana) – art. 31 pkt 2 (n. sankcjonująca)
 7. W rozdziale drugim wskaż przepisy szczególne (leges speciales) wraz z przepisami ogólnymi, wobec których stanowią wyjątek (leges generales)
  1. Art. 5 ust. 2 – art. 5 ust. 1
  2. Art. 11 ust. 2 – art. Art. 5 ust. 2
  3. Art. 6 ust. 3 – art. 6 ust. 1 oraz 2
  4. Art. 7 ust. 3 – art. Art. 7 ust. 1 oraz 2
  5. Art. 13 ust. 3 pkt 1 – art. 13 ust 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 2
  6. Art. 13 ust. 3 pkt 2 – art. 13 ust 1 pkt 5
  7. Art. 13 ust. 4 – art. Art. 13 ust. 1
  8. Art. 13 ust. 5 – art. 13 ust. 2
  9. Art. 14 ust. 3 -art. 14 ust. 2
 8. Wskaż co najmniej 5 przepisów zawierających normę kompetencyjną, w tym jedną o charakterze fakultatywnym.
  1. Przepisy zawierające normy o charakterze kompetencji obligatoryjnej: art. 4, 15, 18, 20 ust. 4, 21 ust. 1, 24 ust. 1, 25 ust. 1, 26 ust. 5 i 7, 28 ust. 1, 28e ust. 1
  2. Przepisy zawierające normy o charakterze kompetencji fakultatywnej: art. 28e ust. 2.
 9. Z jakim rodzajem sankcji mamy do czynienia w art. 25.
  1. Jest to sankcja egzekucyjna
 10. Odszukaj w systemie prawa trzy przykłady aktów wykonawczych do tej ustawy. Wskaż nazwę rodzajową, datę wydania, organ wydający oraz podstawę prawną wydania tych aktów.
  1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2.5.2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu wyrobu fermentowanych napojów winiarskich oraz metod analiz tych napojów do celów urzędowej kontroli pod względem jakości handlowej (art. 15) Dz.U. Nr 88, poz. 748.
  2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2.7.2009 r. w sprawie sposobu i miejsca pobierania próbek winogron, moszczu gronowego i wina gronowego w trakcie fermentacji oraz sposobu i miejsca ustalania naturalnej zawartości alkoholu w tych produktach (art. 28e ust. 1 pkt. 1) Dz.U. Nr 114, poz. 952.
  3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 29.12.2006 r. w sprawie terminu zamknięcia rejestru przychodu i rozchodu produktów objętych wspólną organizacją rynku wina (Art. 28e ust. 1 pkt 2) Dz. U. z 2007 r. Nr 6, poz. 45.
 11. Wskaż przepis, w którym ustawodawca posłużył się sformułowaniem nieostrym i ocennym.
  1. Art. 28 ust. 1 pkt. 3 („w szczególnie uzasadnionych przypadkach”)
 12. Wskaż przepisy intertemporalne
  1. Art. 36, 37.
 13. Wskaż przepis derogacyjny i określ moment utraty obowiązywania aktu normatywnego w nim wymienionego
  1. Art. 38 . Ustawa z 25.7.2001 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami traci moc wraz z wejściem w życie niniejszej ustawy czyli 1.5.2004 r.
 14. Wskaż przepis mające charakter normy-zasady.
  1. Art. 1a
 15. Wskaż przepis stanowiący przykład odesłani pozasystemowego.
  1. Odesłanie pozasystemowe: art. 28f
 16. Wskaż przepis ustawy, w którym obowiązek prawny został sformułowany w postaci zobowiązania przemiennego.
  1. Art. 26 ust 2
 17. Wskaż trzy przykłady aktów prawa europejskiego wymienionych w ustawie. Jak powinien zachować się podmiot stosujący prawo w przypadku kolizji norm ustawowych z normami prawa europejskiego?
  1. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/1991 z 10.6.1991 r. definicji, opisu i prezentacji win aromatyzowanych, aromatyzowanych napojów winopochodnych i aromatyzowanych koktajli winopodobnych
  2. Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999 z 17.5.1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina
  3. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1622/2000 z 24.7.2000 r. w sprawie zasad wykonywania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych
  4. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1623/2000 z 25.7.2000 r. w sprawie zasad wykonywania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych
  5. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 884/2001 z 24.4.2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania dokumentów towarzyszących przewozowi produktów winiarskich oraz rejestrów prowadzonych w sektorze wina.

Aktom prawa europejskiego przysługuje pierwszeństwo stosowania w przypadku kolizji z przepisami rangi ustawowej.

 1. Wskaż przepis, w którym ustawodawca przewidział sankcje bezskuteczności czynności prawnej. Określ o jaki rodzaj bezskuteczności chodzi.

           Art. 21 ust. 2 (bezskuteczność względna).