Repetytoria Becka

Kodeks postępowania cywilnego – testy

1.Do rozpoznawania spraw cywilnych powołane są:
a) sądy powszechne i administracyjne, o ile sprawy te nie należą do właściwości sądów szczególnych,
b) sądy powszechne oraz SN,
c) sądy powszechne, o ile sprawy te nie należą do właściwości sądów szczególnych, oraz SN.

2.Sprawy cywilne nie są rozpoznawane w postępowaniu sądowym, jeżeli:
a) przepisy szczególne przekazują je do właściwości innych organów,
b) strony postępowania chcą przekazania ich do rozpoznania przez inne organy,
c) przed wszczęciem postępowania strony umówiły się co do właściwości sądów.

3.Prokurator:
a) może żądać wszczęcia postępowania tylko w sprawach enumeratywnie wymienionych ustawowo,
b) może żądać wszczęcia postępowania w każdej sprawie, jeżeli według jego oceny wymaga tego ochrona praworządności, praw obywateli lub interesu społecznego, w sprawach niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego zaś może on wytaczać powództwa tylko w wypadkach wskazanych w ustawie,
c) może żądać wszczęcia postępowania w każdej sprawie, jeżeli według jego oceny wymaga tego ochrona praw osoby pokrzywdzonej.

4.Rozpoznawanie spraw:
a) zawsze jest jawne,
b) nie jest jawne,
c) odbywa się jawnie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

5.Strony i uczestnicy postępowania:
a) mają prawo przeglądać akta sprawy i otrzymywać odpisy, kopie lub wyciągi z tych akt,
b) mają prawo przeglądać akta sprawy i robić kopie tych akt,
c) mają prawo przeglądać akta sprawy i otrzymywać odpisy oraz wyciągi z tych akt.

6.Ustalenia co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd w postępowaniu cywilnym w przypadku wydanego w postępowaniu karnym wyroku:
a) prawomocnie umarzającego postępowanie z uwagi na znikomy stopień społecznej szkodliwości czynu,
b) prawomocnie skazującego,
c) prawomocnie uniewinniającego.

7.Roszczenia majątkowe wynikające z przestępstwa:
a) mogą być dochodzone w postępowaniu cywilnym albo w wypadkach w ustawie przewidzianych w postępowaniu karnym,
b) mogą być dochodzone w postępowaniu cywilnym oraz w postępowaniu karnym,
c) nie mogą być dochodzone w postępowaniu cywilnym.

8.Sąd rozpoznaje sprawy:
a) tylko w procesie,
b) w procesie, chyba że ustawa stanowi inaczej,
c) w procesie, chyba że strony się na to nie zgodzą.

9.Jeżeli podstawy właściwości sądu zmieniły się w toku postępowania:
a) sąd właściwy w chwili wniesienia pozwu może stać się niewłaściwy,
b) sąd właściwy w chwili wniesienia pozwu pozostaje właściwy aż do ukończenia postępowania,
c) sąd właściwy w chwili wniesienia pozwu może się uznać za niewłaściwy.

10.Jeżeli sąd w toku postępowania stał się właściwy:
a) sąd nie może uznać, że jest niewłaściwy,
b) sąd może uznać, że jest niewłaściwy,
c) uznanie właściwości sądu należy do sądu II instancji.

 

ODPOWIEDZI:

1.c
Art. 2 § 1

2.a
Art. 2 § 3

3.b
Art. 7

4.c
Art. 9 § 1 zd. 1

5.a
Art. 9 § 1 zd. 2

6.b
Art. 11

7.a
Art. 12

8.b
Art. 13 § 1

9.b
Art. 15 § 1

10.a
Art. 15 § 2

Powyższe testy wraz z odpowiedziami pochodzą z publikacji Postępowanie cywilne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy.