Repetytoria Becka

Skład sądu – KPC

I INSTANCJA

co do zasady sprawy rozpoznawane są przez jednego sędziego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej;

wyjątkowo sprawy rozpoznaje sąd w składzie jednego sędziego jako przewodniczącego i dwóch ławników w następujących sprawach:

1) z zakresu prawa pracy o: – ustalenie istnienia, nawiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy, o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia i o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy,  – naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu i o roszczenia z tym związane, – odszkodowanie lub zadośćuczynienie w wyniku stosowania mobbingu;

2) ze stosunków rodzinnych o: – rozwód, – separację, – ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa, – rozwiązanie przysposobienia;

w postępowaniu nieprocesowym w sprawach o przysposobienie występuje skład jednego sędziego dwóch ławników;

istnieje możliwość rozpoznawania spraw przez 3 sędziów zawodowych, gdy prezes sądu uzna to za wskazane ze względu na szczególną zawiłość lub precedensowy charakter sprawy (art. 47 § 4 KPC);

z mocy przepisów szczególnych sąd I instancji rozpoznaje w składzie 3 sędziów zawodowych sprawy np. o:

1) ubezwłasnowolnienie;
2) uznanie skuteczności orzeczenia sądu zagranicznego;
3) stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu

 II INSTANCJA

środki odwoławcze (apelacja, zażalenie) rozpoznawane są w składzie 3-osobowym zawodowym;

w postępowaniu uproszczonym apelacja rozpoznawana jest w składzie jednego sędziego (art. 50510 § 1 KPC);

postanowienia dotyczące postępowania dowodowego na posiedzeniu niejawnym wydaje sąd w składzie jednego sędziego (art. 367 § 3 KPC);

w składzie jednego sędziego sąd rozpoznający apelację może także wy­dać na posiedzeniu niejawnym postanowienie o:

1) przyznaniu i cofnięciu zwolnienia od kosztów sądowych;
2) odmowie zwolnienia;
3) odrzuceniu wniosku o zwolnienie oraz o nałożeniu na stronę obowiązku uiszczenia kosztów i skazaniu na grzywnę

POSTĘPOWANIE ZAŻALENIOWE

sąd roz­poznaje w składzie jednego sędziego zażalenia na postanowienie w przed­miocie:

1) odmowy zwolnienia od kosztów sądowych lub cofnięcia takiego zwolnie­nia;
2) odrzucenia wniosku o zwolnienie;
3) nałożenia na stronę obowiązku uiszczenia kosztów i skazania na grzywnę

SĄD NAJWYŻSZY

skargę kasacyjną i skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia rozpatruje sąd w składzie 3 sędziów (art. 39810 i art. 42412 KPC). W pozostałych przypadkach SN orzeka
w składzie jednego sędziego;

jeżeli przy rozpoznawaniu skargi wyłoni się zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości,
SN może przekazać je do rozstrzygnięcia siedmioosobowemu składowi SN (art. 39817 KPC i art. 59
i 60 SNU);

pełen skład izby SN/dwie izby/pełen skład SN (art. 61 SNU)

Powyższy schemat pochodzi z publikacji Postępowanie cywilne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy.