Repetytoria Becka

Porównanie terminów do dochodzenia praw podmiotowych

Terminy do dochodzenia praw podmiotowych

Przedawnienie Prekluzja (terminy zawite)
Przedawnieniu ulegają tylko cywilnoprawne roszczenia majątkowe Terminy zawite przewidziane zostały dla roszczeń i innych uprawnień, tak natury majątkowej, jak i osobistej, a także dla praw i czynności faktycznych
Skutkiem przedawnienia jest niemożliwość ­dochodzenia roszczenia, jego niezaskarżalność. Roszczenie istnieje jednak nadal jako roszczenie niezupełne Skutkiem upływu terminu zawitego jest wygaśnięcie prawa
Sąd bierze pod uwagę przedawnienie dochodzonego roszczenia tylko na zarzut Sąd z urzędu bierze pod uwagę upływ terminu zawitego
Bieg terminu przedawnienia może ulec ­przerwie, zawieszeniu lub wstrzymaniu jego zakończenia Bieg terminu zawitego jest, co do zasady, bezwzględny. Wyjątkowo dopuszcza się stosowanie per analogiam niektórych przepisów o przedawnieniu

 

 

Powyższy schemat pochodzi z publikacji Prawo cywilne – część ogólna. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy.