Aktualności

Przedsiębiorcy i ich oznaczenia w Kodeksie cywilnym

 1. Przedsiębiorcą:
  a) może być wyłącznie osoba fizyczna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,
  b) może być wyłącznie osoba prawna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,
  c) może być osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, której przepisy szczególne przyznają osobowość prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 2. Przedsiębiorca działa pod:
  a) nazwą lub własnym nazwiskiem,
  b) nazwą,
  c) firmą.
 3. Firmę ujawnia się:
  a) poprzez obowiązkowe sporządzenie pieczątki,
  b) w rejestrze oraz na szyldzie,
  c) we właściwym rejestrze, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.
 4. Firma przedsiębiorcy nie może:
  a) być za długa oraz wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia,
  b) wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia,
  c) wskazywać innych niż rzeczywiste podstaw działalności przedsiębiorcy oraz wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przed­miotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności lub źródeł zaopatrzenia.
 5. Firma przedsiębiorcy:
  a) powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku,
  b) nie może być podobna do firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku,
  c) powinna nawiązywać formą do innych przedsiębiorców prowadzących podobną działalność na tym samym rynku.

  Reklama

 6. Przedsiębiorcą na gruncie prawa cywilnego jest:
  a) spółka cywilna prowadząca działalność gospodarczą,
  b) wspólnik spółki jawnej,
  c) przedsiębiorstwo państwowe.
 7. Firmą osoby fizycznej jest:
  a) jej imię i nazwisko, co nie wyklucza włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych,
  b) pseudonim lub określenie wskazujące na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia, lub inne określenia dowolnie obrane,
  c) dowolnie obrane określenie, z zastrzeżeniem, że firma powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku.
 8. Firmą osoby prawnej jest:
  a) jej adres i nazwa,
  b) jej adres, nazwa i numer REGON,
  c) jej nazwa.
 9. Czy określenie formy prawnej osoby prawnej w jej firmie może być podane w skrócie?:
  a) tylko w przypadkach w ustawie określonych,
  b) nie,
  c) tak.
 10. Firma osoby prawnej zawiera:
  a) co najmniej przedmiot działalności, siedzibę tej osoby oraz inne określenia dowolnie obrane,
  b) koniecznie siedzibę i formę prawną tej osoby, fakultatywnie może także zawierać przedmiot działalności,
  c) określenie formy prawnej osoby prawnej, które może być podane w skrócie, a ponadto może wskazywać na przedmiot działalności, siedzibę tej osoby oraz inne określenia dowolnie obrane.
 11. Firma osoby prawnej może zawierać nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej, jeżeli:
  a) służy to ukazaniu związków tej osoby z powstaniem lub działalnością przedsiębiorcy,
  b) służy to ściślejszemu związaniu działalności firmy z działalnością przedsiębiorcy,
  c) jest to zwyczajowo przyjęte przy prowadzeniu danego rodzaju działalności gospodarczej.
 12. Umieszczenie w firmie nazwiska albo pseudonimu osoby fizycznej w firmie osoby prawnej wymaga każdorazowo:
  a) pisemnej zgody tej osoby,
  b) pisemnej zgody tej osoby, stwierdzonej aktem notarialnym,
  c) pisemnej zgody tej osoby z podpisem poświadczonym notarialnie.
 13. Umieszczenie w firmie nazwiska albo pseudonimu osoby fizycznej w firmie osoby prawnej w przypadku śmierci tej osoby:
  a) jest niemożliwe,
  b) jest niemożliwe, chyba że osoba ta w testamencie wyraziła na to zgodę,
  c) jest możliwe, za pisemną zgodą jej małżonka i
 14. Posługiwanie się przez przedsiębiorcę skrótem firmy jest:
  a) dopuszczalne,
  b) niedopuszczalne,
  c) dopuszczalne, tylko w sytuacjach przewidzianych w
 15. Firma oddziału osoby prawnej zawiera:
  a) pełną nazwę tej osoby oraz określenie „oddział”,
  b) pełną nazwę tej osoby oraz określenie „oddział” ze wskazaniem miejscowości, w której oddział ma siedzibę oraz siedziby głównej osoby prawnej,
  c) pełną nazwę tej osoby oraz określenie „oddział” ze wskazaniem miejscowości, w której oddział ma siedzibę.
 16. Zmiana firmy:
  a) powinna zostać ujawniona w rejestrze w terminie 14 dni od jej dokonania,
  b) nie wymaga ujawnienia w rejestrze,
  c) wymaga ujawnienia w w rejestrze.
 17. W przypadku gdy osoba prawna ulega przekształceniu:
  a) jej firma powinna ulec zmianie,
  b) jej firma ulega zmianie,
  c) osoba prawna może zachować jej dotychczasową firmę z wyjątkiem określenia wskazującego formę prawną osoby prawnej, jeżeli uległa ona zmianie.
 18. Po przekształceniu spółki osobowej:
  a) można zachować jej dotychczasową firmę z wyjątkiem określenia wskazującego formę prawną spółki, jeżeli uległa ona zmianie,
  b) firma spółki musi ulec stosownej zmianie,
  c) firma spółki musi ulec stosownej zmianie wraz z wpisem do rejestru.
 19. W przypadku utraty członkostwa przez wspólnika, którego nazwisko było umieszczone w firmie, spółka:
  a) musi zmienić firmę,
  b) powinna zmienić firmę w terminie 21 dni od momentu, w którym wystawiony został akt zgonu,
  c) może zachować w swej firmie nazwisko byłego wspólnika tylko za wyrażoną na piśmie jego zgodą, a w razie jego śmierci – za zgodą jego małżonka i
 20. W przypadku gdy osoba fizyczna, będąca następcą prawnym innej osoby fizycznej, kontynuuje jej działalność gospodarczą:
  a) powinna zmienić firmę poprzez usunięcie z niej nazwiska zmarłej osoby fizycznej,
  b) powinna zmienić firmę poprzez usunięcie z niej nazwiska zmarłej osoby fizycznej, chyba że zmarła osoba przed śmiercią zgodziła się w akcie notarialnym na pozostawienie firmy bez zmian,
  c) może zachować w swej firmie nazwisko zmarłej osoby fizycznej tylko za wyrażoną na piśmie jej zgodą, a w razie jego śmierci – za zgodą jej małżonka i dzieci.

Odpowiedzi:

 1. c, 2. c, 3. c, 4. b, 5. a, 6. c, 7. a, 8. c, 9. c, 10. c, 11. a, 12. a, 13. c, 14.a, 15. c, 16. c, 17. c, 18. a, 19. c, 20. c.

Źródło: Prawo cywilne – część ogólna. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy