Aktualności

REGULAMIN KONKURSU „Pokaż jak się przygotowujesz do egzaminu z Wydawnictwem C.H.Beck”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu „Pokaż jak się przygotowujesz do egzaminu z Wydawnictwem C.H.Beck” zwanego dalej Konkursem jest Wydawnictwo C.H. BECK Sp. z o.o., 00-203 Warszawa, ul Bonifraterska 17, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000155734, Regon 010178701, NIP: 522-010-50-28, kapitał zakładowy 88 000,00 zł, zwana dalej Organizatorem.
 2. Konkurs jest prowadzony wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem strony internetowej www.edukacjaprawnicza.pl
 3. Czas trwania Konkursu – od 24 kwietnia 2019 r. do 24 czerwca 2019 r.
 4. Rozstrzygnięcie Konkursu – 1 lipca 2019 r.

§ 2 UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która najpóźniej w dniu przystąpienia do Konkursu ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz która spełni pozostałe warunki określone w Regulaminie Konkursu.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu.
 3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Konkursu niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§ 3 ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
  1. Wykonać zdjęcie lub nagrać film (o maksymalnej długości 15 sekund) przedstawiający proces nauki do egzaminu wstępnego na aplikację prawniczą za pomocą produktów Wydawnictwa C.H.Beck.
  2. Zapoznać się z regulaminem konkursu.
  1. Przesłać zdjęcie/film na adres mailowy konkurs@beck.pl do 24 czerwca 2019 r. wraz z danymi osobowymi i danymi do kontaktu (Imię, Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu).
 1. Każdy Uczestnik może przesłać do 5 fotografii lub filmów.
 2. Fotografie i filmy zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych, naruszających prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
 3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę, aby praca konkursowa zgłoszona przez niego do Konkursu była wykorzystywana stosownie do potrzeb Organizatora i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania w Internecie i w materiałach drukowanych, poddawana stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych.
 4. Uczestnik Konkursu poprzez wysłanie zgłoszenia na konkurs oświadcza, że:
  1. przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii/filmów oraz, że wszystkie osoby widniejące na fotografii/filmie wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie.
  2. udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na publiczne udostępnianie fotografii/filmów przez Organizatora, na stronach www Organizatora, w portalach społecznościowych i w materiałach drukowanych, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia zdjęcia i realizacji Konkursu, a także na przekazanie zdjęć/filmów w celu ich oceny przez Jury zgodnie z punktem 5 niniejszego Regulaminu oraz na przygotowywanie na swoje potrzeby, w szczególności na obróbkę redakcyjną i komputerową;
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika przy rejestracji lub niezaktualizowane dane, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu email uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.
 6. W przypadku podejmowania przez Uczestnika działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody. Zwrot otrzymanej nagrody nie wyłącza prawa Organizatora do dochodzenia od Uczestnika odszkodowania na zasadach ogólnych.
 7. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika, o których mowa w niniejszym Regulaminie okazało się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym Uczestnik, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.
 8. Oceny prac konkursowych dokona jury, w którego skład wejdą trzy osoby wybrane przez Organizatora. Jury nagrodzi trzy najciekawsze prace konkursowe.

§ 4 NAGRODY

 1. W Konkursie przyznane zostaną trzy nagrody, na podstawie opinii jury.

Miejsce 1.

 • udział w kursie, wraz z przysługującymi kursantom bonusami: „Kurs rozszerzony przygotowujący do egzaminu wstępnego na aplikację prawniczą” w wybranym przez laureata mieście spośród miast dostępnych na stronie www https://www.akademia.beck.pl/kategoria/1-student w wybranej przez laureata edycji kursu – spośród edycji trwających do końca 2020 roku.
 • dodatkowa kwota pieniężna w wysokości odpowiadającej równowartości 10% zryczałtowanego podatku dochodowego należnego od łącznej wartości nagród, która zostanie przeznaczona na pokrycie podatku dochodowego.

Miejsce 2.

 • 200 zł bon na zakupy w księgarni internetowej ksiegarnia.beck.pl – do realizacji poprzez kontakt z organizatorem drogą elektroniczną.
 • 3-miesięczny dostęp do testów onlinetesty-prawnicze.pl  Laureat ma prawo wybrać jeden z pięciu pakietów pytań przygotowujących do egzaminu na aplikację: adwokacką, radcowską, notarialną lub komorniczą. W segmencie znajduje się ponad 10 000 pytań zawierających trzy warianty odpowiedzi, a także aktualną podstawę prawną. Testy kończą się egzaminem próbnym składającym się ze 150 pytań.
 • 3-miesięczny dostęp do Systemu Informacji Prawnej LEGALIS – Legalis Compact Plus.
 • dodatkowa kwota pieniężna w wysokości odpowiadającej równowartości 10% zryczałtowanego podatku dochodowego należnego od łącznej wartości nagród, która zostanie przeznaczona na pokrycie podatku dochodowego.

Miejsce 3.

 • 3-miesięczny dostęp do testów onlinetesty-prawnicze.pl  Laureat ma prawo wybrać jeden z pięciu pakietów pytań przygotowujących do egzaminu na aplikację: adwokacką, radcowską, notarialną lub komorniczą. W segmencie znajduje się ponad 10 000 pytań zawierających trzy warianty odpowiedzi, a także aktualną podstawę prawną. Testy kończą się egzaminem próbnym składającym się ze 150 pytań.
 • 3-miesięczny dostęp do Systemu Informacji Prawnej LEGALIS – Legalis Compact Plus.
 • dodatkowa kwota pieniężna w wysokości odpowiadającej równowartości 10% zryczałtowanego podatku dochodowego należnego od łącznej wartości nagród, która zostanie przeznaczona na pokrycie podatku dochodowego.
 1. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 1 lipca 2019 r. poprzez ich ogłoszenie na edukacjaprawnicza.pl z podaniem imion i nazwiska zwycięzców. Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona także na Facebooku Edukacji Prawniczej.
 2. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu nagród (pieniężnego, rzeczowego).
 3. Wszelkie ewentualne awarie nagrody usuwane będą zgodnie z warunkami gwarancji producenta.
 4. Przekazanie nagród przez Organizatora powinno nastąpić w ciągu 30 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu, wskazanej w niniejszym Regulaminie.
 5. Organizator jako płatnik przekaże pobrany zryczałtowany podatek dochodowy na rachunek bankowy właściwego organu podatkowego, na co Uczestnik wyraża zgodę.

§ 5 REKLAMACJE

 1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane mailowo na adres: konkurs@beck.pl w terminie 14 dni od zdarzenia, którego dotyczy reklamacja.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika takie jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji (do doręczania listów), jak również dokładny opis i powód reklamacji. W przypadku braku potrzebnych informacji, Organizator zastrzega sobie prawo wezwania Uczestnika do uzupełnienia braków w terminie 7 (siedmiu) dni od daty takiego wezwania. Nieuzupełnienie przez Uczestnika braków uprawnia Organizatora do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania.
 3. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
 4. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
 5. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania.
 6. Organizator będzie rozpatrywać reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.
 7. Decyzja organizatora w sprawie reklamacji jest ostateczna, o sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony informacją e-mail przesłaną na adres e-mail, z którego została zgłoszona reklamacja.

§ 6 DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 (RODO,) przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, rozpatrzenia reklamacji, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród.
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Wydawnictwo C.H. BECK Sp. z o.o., 00-203 Warszawa, ul Bonifraterska 17, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000155734, Regon 010178701, NIP: 522-010-50-28, kapitał zakładowy 88 000,00 zł. W sprawie danych osobowych można skontaktować się z nami za pomocą: poczty elektronicznej e-mail daneosobowe@beck.pl poczty tradycyjnej: Wydawnictwo C.H. BECK Sp. z o.o., 00-203 Warszawa, ul Bonifraterska 17.
 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach, w oparciu o podstawy prawne i w okresach wskazanych poniżej.

3.1 Udział w Konkursie Dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu,

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie wyrażonej przez Uczestnika Konkursu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cel przetwarzania: udział w Konkursie.

Czas przechowywania danych: do dnia wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

3.2 Publikacja prac konkursowych, w tym laureatów konkursu na stronach internetowych Administratora, wystawie organizowanej przez Organizatora oraz profilach w serwisach społecznościowych Administratora:Dane osobowe: imię, nazwisko.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie wyrażonej przez zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Cel przetwarzania: publikacja prac na stronach internetowych Administratora oraz profilach w serwisach społecznościowych Administratora.

Czas przechowywania danych: do dnia wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

3.3 Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania. Dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.Podstawa prawna: rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania. Cel przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na podnoszeniu poziomu świadczonych usług, budowaniu pozytywnych relacji z klientami.

Czas przechowywania danych: do dnia upływu 3 lat od dnia ostatniej komunikacji, z osobą, której dane dotyczą.

3.4. Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych Dane osobowe: imię, nazwisko, nr PESEL, nr identyfikacji podatkowej (np. NIP), data urodzenia zwycięzcy i uczestnika rejsu, adres korespondencyjny.

Podstawa prawna: Art. 6(1)(c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych. Cel przetwarzania: wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych.

Czas przechowywania danych: do dnia upływu terminu przedawnienia.

4. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Uczestnika Konkursu wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek udziału w Konkursie.

5.Prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

Na podstawie RODO osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

5.1. Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Osoba, której dane dotyczą ma prawo uzyskania od informacji czy Administrator przetwarza jego dane osobowe,  dostępu do danych osobowych, uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;  uzyskania kopii swoich danych osobowych.

5.2 Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli dane osobowe są nieprawidłowe, osoba której dane dotyczą, ma  prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania swoich danych osobowych. Również prawo do żądania uzupełnienia przez Administratora swoich danych osobowych.

5.3 Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO) Osoba której dane dotyczą, ma prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, gdy:  dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;  wycofała określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o zgodę;  dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; wniosła sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim; wniosła sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią.

5.4 Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) Osoba której dane dotyczą, ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, gdy:  kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – w takim wypadku ograniczymy przetwarzanie danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;   dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; gdy został zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy Administratora są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w sprzeciwie.

5.5 Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:  przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią;  przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

5.6 Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Osoba której dane dotyczą ma Ma prawo otrzymać od Administratora swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.

5.7 Prawo do cofnięcia zgody

Osoba, której dane dotyczą może udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez Administratora na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5.8 Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli Osoba, której dane dotyczą sądzi, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Konkursu określone niniejszym Regulaminem. Uczestnik biorąc udział w Konkursie oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych oraz oświadcza, że zapoznał się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Wydawnictwo C.H.Beck. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, rozpatrzenia reklamacji, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród.
 1. Regulamin konkursu dostępny będzie pod adresem edukacjaprawnicza.pl
 2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawa lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
 4. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.)
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
 6. Materiały reklamowe dotyczące Konkursu mają jedynie charakter informacyjny, wiążącą moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 8. Wszelkie spory między Organizatorem Konkursu i jego Uczestnikami będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.