Aktualności

Załatwianie spraw w KPA w pigułce

Terminy do załatwiania spraw. Zgodnie z art. 35 § 1 KPA organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.

Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie:

 • dowodów przedstawionych przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub
 • faktów i dowodów powszechnie znanych albo
 • znanych z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź
 • możliwych do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca; sprawy szczególnie skomplikowanej powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania; natomiast sprawy w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.

Przepisy szczególne mogą określać inne terminy niż określone powyżej.

Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się:

 • terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności,
 • okresów zawieszenia postępowania,
 • okresu trwania mediacji oraz
 • okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Reklama

Zwłoka w załatwieniu sprawy. Organ administracji publicznej ma obowiązek zawiadomić strony o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 KPA oraz w przepisach szczególnych, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia. Obowiązek ten ciąży na organie administracji publicznej bez względu na to, czy zwłoka nastąpiła z jego winy, czy też z przyczyn niezależnych od organu (art. 36 KPA).

Ponaglenie. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

 • nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 KPA (bezczynność);
 • postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie zawiera uzasadnienie.

Ponaglenie wnosi się:

 • do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie;
 • do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.

Organ prowadzący postępowanie jest obowiązany przekazać ponaglenie organowi wyższego stopnia bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania. Organ przekazuje ponaglenie wraz z niezbędnymi odpisami akt sprawy. Odpisy mogą zostać sporządzone w formie dokumentu elektronicznego. Przekazując ponaglenie, organ jest obowiązany ustosunkować się do niego.

Organ rozpoznaje ponaglenie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Organ rozpatrujący ponaglenie wydaje postanowienie, w którym:

 • wskazuje, czy organ rozpatrujący sprawę dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania, stwierdzając jednocześnie, czy miało ono miejsce z rażącym naruszeniem prawa;
 • w przypadku stwierdzenia bezczynności lub przewlekłości:

–  zobowiązuje organ rozpatrujący sprawę do załatwienia sprawy, wyznaczając termin do jej załatwienia, jeżeli postępowanie jest niezakończone,

–  zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych bezczynności lub przewlekłości, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających bezczynności lub przewlekłości w przyszłości.

Organ rozpatrujący ponaglenie może z urzędu zmienić postanowienie, wyznaczając dłuższy termin zakończenia postępowania, jeżeli wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody, wymagające dłuższego postępowania, nieznane w momencie wyznaczania terminu.

Odpowiedzialność pracownika za zwłokę. Pracownik organu administracji publicznej podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa, jeżeli z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie lub prowadził postępowanie dłużej niż było to niezbędne do załatwienia sprawy (art. 38 KPA).

Źródło: Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce