Aktualności

Rusza konkurs na najlepszą pracę magisterską

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej zaprasza do wzięcia udziału w VII edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą problemów sądownictwa polubownego (arbitrażowego) i mediacji im. prof. dr. hab. Jerzego Jakubowskiego. Organizator przeznaczył na nagrody w konkursie 30.000 zł.

Celem konkursu jest propagowanie i rozpowszechnianie wiedzy o sądownictwie polubownym i mediacji, popularyzowanie wśród studentów nauki prawa handlowego oraz wiedzy o pozasądowych metodach rozstrzygania sporów, a także inicjowanie prac badawczych.

Konkurs jest otwarty, mogą w nim brać udział absolwenci wszystkich uczelni w Polsce, którzy złożyli i obronili swoje prace w latach 2014-2016. Pracę w formie pisemnej i elektronicznej z zaświadczeniem z uczelni potwierdzającym termin obrony oraz opiniami promotorów należy złożyć w terminie do 31 stycznia 2017 r. Prace laureatów Konkursu zostaną wydrukowane w VII edycji książki wydawanej przez Sąd Arbitrażowy przy KIG.

W tym roku przewodniczącym Jury jest prof. dr hab. Andrzej Szlęzak, radca prawny, arbiter, zastępca przewodniczącego Rady Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego przy KIG. Członkami jury są: prof. dr hab. Zbigniew Banaszczyk, prof. dr hab. Andrzej Ćwiąkalski, prof. dr hab. Marian Kępiński, r. pr. Andrzej Kąkolecki, adw. Maciej Łaszczuk, dr hab. Piotr Machnikowski, dr Małgorzata Modrzejewska, dr Rafał Morek, prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska, dr Maciej Tomaszewski, prof. dr hab. Andrzej. W. Wiśniewski, dr Cezary Wiśniewski, r.pr. Krzysztof Zakrzewski.

Więcej informacji na temat tegorocznego konkursu udziela Sekretariat Konkursu: tel.+48 22 630 97 76. Dodatkowe szczegóły wraz z regulaminem  można również znaleźć na stronie organizatora: http://sakig.pl/pl/aktualnosci/konkurs-na-najlepsza-prace-magisterska

Konkurs na najlepszą pracę magisterską organizowany jest od 13 lat – w cyklu dwuletnim. Pierwsza edycja miała miejsce w 2003 roku. Podczas ostatniej edycji konkursu, której finał miał miejsce w 2014 roku wygrał Bartłomiej Panfil za pracę magisterską pt. Zdatność arbitrażowa sporu w prawie polskim, napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Wojciecha Popiołka. Na kolejnych miejscach uplasowała się Barbara Sobowska za pracę magisterską pt. The path towards the extension of an arbitration agreement to non-signatories – polish law perspective, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Kubasa. Natomiast trzecie miejsce otrzymał Maciej Zych za pracę magisterską pt. Prawne i pozaprawne podstawy orzekania przez sąd polubowny w arbitrażu handlowym, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Szumańskiego.

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie powołany został 1 stycznia 1950 roku i funkcjonował pod nazwą Kolegium Arbitrów przy Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego, jako niezależna jednostka powołana do rozstrzygania sporów wynikających z międzynarodowych stosunków handlowych. Od 1990 roku Sąd Arbitrażowy kontynuuje swoją działalność w ramach Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. SA KIG jest członkiem i jednym z założycieli Międzynarodowej Federacji Instytucji Arbitrażu Handlowego, członkiem Międzynarodowej Rady do Spraw Arbitrażu Handlowego, członkiem Europejskiej Grupy Arbitrażowej, Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) w Paryżu oraz Komitetu Specjalnego przy Europejskiej Komisji Gospodarczej w Genewie. W lutym 2013 roku tygodnik Wprost docenił promocję idei arbitrażu – prostszego i szybszego sposobu rozwiązywania sporów – realizowaną przez SA KIG w środowiskach akademickich i gospodarczych i wyróżnił nagrodą Kod Sukcesu 2012.