Aktualności

Udział prokuratora w KPA

Uprawnienia prokuratora. Prokuratorowi służy prawo zwrócenia się do właściwego organu administracji publicznej o wszczęcie postępowania w celu usunięcia stanu niezgodnego z prawem (art. 182 KPA).

Udział w postępowaniu. Prokuratorowi służy prawo udziału w każdym stadium postępowania w celu zapewnienia, aby postępowanie i rozstrzygnięcie sprawy było zgodne z prawem.

Organ administracji publicznej ma obowiązek zawiadomić prokuratora o wszczęciu postępowania oraz o toczącym się postępowaniu w każdym przypadku, gdy uzna udział prokuratora w postępowaniu za potrzebny.

Sprzeciw. Prokuratorowi służy prawo wniesienia sprzeciwu od decyzji ostatecznej, jeżeli przepisy KPA lub przepisy szczególne przewidują:

  • wznowienie postępowania,
  • stwierdzenie nieważności decyzji albo
  • uchylenie lub zmianę decyzji.

Prokurator wnosi sprzeciw do organu właściwego do wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany. W postępowaniu tym służą mu prawa strony.

Sprzeciw od decyzji wydanej przez ministra wnosi Prokurator Generalny.

Jeżeli podstawą sprzeciwu jest naruszenie art. 145 § 1 pkt 4 KPA, wniesienie sprzeciwu wymaga zgody strony.

Reklama

Termin rozpatrzenia. Sprzeciw prokuratora powinien być rozpatrzony i załatwiony w terminie 30 dni od daty jego wniesienia.

Wszczęcie postępowania z urzędu. W przypadku wniesienia sprzeciwu przez prokuratora właściwy organ administracji publicznej wszczyna w sprawie postępowanie z urzędu, zawiadamiając o tym strony (art. 186 KPA).

Wstrzymanie wykonania decyzji. W przypadku wniesienia przez prokuratora sprzeciwu, organ administracji publicznej, do którego sprzeciw wniesiono, obowiązany jest niezwłocznie rozpatrzyć, czy zachodzi potrzeba wstrzymania wykonania decyzji do chwili załatwienia sprzeciwu (art. 187 KPA).

Niedopuszczalność wniesienia sprzeciwu. Prokurator, który wniósł skargę na decyzję organu administracji publicznej do sądu administracyjnego, nie może z tych samych przyczyn wnieść sprzeciwu (art. 189 KPA).

Źródło: Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce