Repetytoria Becka

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem – testy

 1. W okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy pracodawca:
  a) nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z pracownicą, chyba że zajdą okoliczności określone w ustawie;
  b) może wypowiedzieć lub rozwiązać umowę o pracę z pracownicą;
  c) nie powinien wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z pracownicą.
 2. Wypowiedzenie umowy o pracę pracownicy w okresie ciąży, bez żadnych dodatkowych warunków, a także w okresie urlopu macierzyńskiego:
  a) jest niemożliwe;
  b) jest możliwe tylko w przypadku pracownicy znajdującej się w okresie próbnym, nieprzekraczającym miesiąca;
  c) jest możliwe tylko w przypadku pracownicy znajdującej się w okresie próbnym lub w umowie o pracę na czas określony.
 3. Umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie 3. miesiąca ciąży, ulega:
  a) przedłużeniu do dnia porodu;
  b) rozwiązaniu z dniem określonym w umowie;
  c) rozwiązaniu.
 4. W przypadku umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy przepisu o przedłużeniu umowy o pracę w związku z ciążą:
  a) stosuje się;
  b) nie stosuje się;
  c) nie stosuje się, chyba że pracodawca postanowi o jego zastosowaniu.
 5. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić:
  a) w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy;
  b) z ważnych przyczyn w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy;
  c) z ważnych przyczyn.
 6. Pracownica w ciąży:
  a) nie może być zatrudniana w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej, ale wolno delegować ją poza stałe miejsce pracy;
  b) może być zatrudniana w godzinach nadliczbowych w porze nocnej, ale nie wolno delegować jej poza stałe miejsce pracy;
  c) nie może być zatrudniana w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej, ani delegowana poza stałe miejsce pracy bez jej zgody.
 7. Pracownika opiekującego się dzieckiem nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej do ukończenia przez dziecko:
  a) roku życia;
  b) roku życia;
  c) roku życia.
 8. Pracodawca zatrudniający pracownicę w porze nocnej jest obowiązany na okres jej ciąży:
  a) zmienić rozkład czasu pracy w sposób umożliwiający wykonywanie pracy poza porą nocną, o ile jest to celowe;
  b) zwolnić pracownicę na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy;
  c) zmienić rozkład czasu pracy w sposób umożliwiający wykonywanie pracy poza porą nocną, a jeżeli jest to niemożliwe lub niecelowe, przenieść pracownicę do innej pracy, której wykonywanie nie wymaga pracy w porze nocnej; w razie braku takich możliwości pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownicę na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy.
 9. W razie gdy zmiana warunków pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku pracy, skrócenie czasu pracy lub przeniesienie pracownicy do innej pracy powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownicy przysługuje:
  a) dodatek wyrównawczy;
  b) dodatek funkcyjny;
  c) dodatkowy płatny urlop w wymiarze nie większym niż 5 dni.
 10. Po ustaniu przyczyn uzasadniających przeniesienie pracownicy do innej pracy, skrócenie jej czasu pracy lub zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy, pracodawca:
  a) przywróci pracownicę do pracy w wymiarze i na warunkach nie gorszych niż w umowie o pracę;
  b) przywróci pracownicę do pracy w wymiarze i na warunkach odpowiadających jej kwalifikacjom;
  c) jest obowiązany zatrudnić pracownicę przy pracy i w wymiarze czasu pracy określonych w umowie o pracę.

ODPOWIEDZI

 1. a
  Art. 177 § 1 KP
 1. b
  Art. 177 § 2 KP
 1. a
  Art. 177 § 3 KP
 1. b
  Art. 177 § 31 KP
 1. a
  Art. 177 § 4 KP
 1. c
  Art. 178 § 1 KP
 1. b
  Art. 178 § 2 KP
 1. c
  Art. 1781 KP
 1. a
  Art. 179 § 4 KP
 1. c
  Art. 179 § 6 KP

Powyższe testy wraz z odpowiedziami pochodzą z publikacji  Prawo pracy. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy.