Aktualności

Owoce w Kodeksie cywilnym – prawo w pigułce

Zgodnie z art. 148 KC, owoce opadłe z drzewa lub krzewu na grunt sąsiedni stanowią jego pożytki. Przepisu tego nie stosuje się, gdy grunt sąsiedni jest przeznaczony na użytek publiczny.

Przykład
Owoce w rozumieniu art. 148 KC to także szyszki, kasztany, żołędzie i kwiaty.

W zakresie sposobu korzystania z nieruchomości, a zwłaszcza jej pasów przylegających do granic nieruchomości sąsiednich, podstawowe znaczenie ma art. 149 KC. Zgodnie z tym przepisem, właściciel gruntu może wejść na grunt sąsiedni w celu usunięcia zwieszających się z jego drzew gałęzi i owoców. Właściciel sąsiedniego gruntu może jednak żądać naprawienia wynikłej stąd szkody.

Reklama

Sposób usuwania korzeni i gałęzi przechodzących na grunt sąsiedni reguluje art. 150 KC. Stanowi on, że właściciel gruntu może obciąć i zachować dla siebie korzenie przechodzące z sąsiedniego gruntu. To samo dotyczy gałęzi i owoców zwieszających się z sąsiedniego gruntu, jednak w takim wypadku właściciel gruntu powinien uprzednio wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia.

Źródło: Prawo cywilne w pigułce. Część ogólna. Prawo rzeczowe