Aktualności

Egzamin radcowski 2018 r. z etyki wraz z przykładowym rozwiązaniem

Egzamin radcowski 2018 r.

 

Nr kodu zdającego ………………………..

Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej

 

CZWARTY DZIEŃ
EGZAMINU RADCOWSKIEGO
23 MARCA 2018 r.

CZĘŚĆ PIĄTA EGZAMINU
zadanie z zakresu zasad wykonywania
zawodu lub zasad etyki

 

Pouczenie:

 1. Zadanie oznacza się indywidualnym kodem.
  a) W przypadku rozwiązywania zadania w formie odręcznej, zdający wpisuje numer kodu na pierwszej stronie zadania i na każdej stronie pracy zawierającej rozwiązanie zadania.
  b) W przypadku rozwiązywania zadania przy użyciu sprzętu komputerowego, zdający wpisuje numer kodu na pierwszej stronie zadania (odręcznie) oraz w oknie aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych, zgodnie z wyświetlonym komunikatem (numer kodu będzie automatycznie wstawiany na każdej stronie pracy).
 2. Nie jest dopuszczalne w żadnym miejscu zadania i pracy zawierającej rozwiązanie zadania wpisanie własnego imienia i nazwiska ani też podpisanie się własnym imieniem i nazwiskiem.
 3. Czas na rozwiązanie zadań (z zakresu prawa administracyjnego oraz z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki) wynosi łącznie 480 minut.
 4. Zadanie z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki zawarte jest na 4 ponumerowanych stronach (łącznie ze stroną tytułową i informacją dla zdającego). W razie braku którejkolwiek ze stron, należy o tym niezwłocznie zawiadomić Komisję Egzaminacyjną.

Informacja dla zdającego

 1. Po zapoznaniu się z treścią zadania – opracowanym na potrzeby egzaminu stanem faktycznym – proszę przygotować, jako radca prawny Jan Kowalski opinię prawną, w której należy:
  a) ocenić zachowanie radcy prawnego Romana Ochotnego z punktu widzenia zasad wykonywania zawodu i zasad etyki radcowskiej, z uwzględnieniem interesu publicznego,
  b) w przypadku uznania, że radca prawny Roman Ochotny naruszył ww. zasady – wskazać przepisy, które zostały przez niego naruszone oraz opisać, na czym polegało ich naruszenie.
 2. Należy przyjąć, że:
  a) radca prawny Jan Kowalski jest osobą uprawnioną – w rozumieniu art. 52 ust. 3 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, przyjętego uchwałą Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z 22.11.2014 r. (zwanego dalej „KERP”) – do wydania opinii na temat czynności zawodowych radcy prawnego Romana Ochotnego,
  b) sporządzający opinię, przed jej wydaniem, wysłuchał tego radcy prawnego, zgodnie z art. 52 ust. 4 KERP.
 3. Opinia powinna być podpisana przez radcę prawnego Jana Kowalskiego.

Reklama

 

Stan faktyczny zadania

I. Radca prawny Roman Ochotny, prowadzący kancelarię radcy prawnego w Białymstoku, w dniu 30.6.2017 r. otrzymał pismo Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku z 28.6.2017 r., informujące o wyznaczeniu go pełnomocnikiem z urzędu dla Jana Lisa, pozwanego w sprawie toczącej się przed Sądem Rejonowym w Białymstoku z powództwa Lecha Brody o zapłatę. Wyznaczenie osoby pełnomocnika z urzędu nastąpiło w wyniku uwzględnienia przez ww. Sąd wniosku Jana Lisa, zawartego w złożonym w dniu 25.5.2017 r. sprzeciwie od nakazu zapłaty, wydanego przez ten Sąd w dniu 19.5.2017 r. w postępowaniu upominawczym. Nakazem tym Sąd Rejonowy w Białymstoku zasądził od pozwanego Jana Lisa na rzecz powoda Lecha Brody kwotę 5000 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za określony czas oraz kosztami procesu. W dniu 5.7.2017 r. radca prawny Roman Ochotny udał się do Sądu Rejonowego w Białymstoku i zapoznał się z aktami sprawy.

II. Z akt sprawy wynikało, że powód Lech Broda domagał się od pozwanego Jana Lisa zapłaty kwoty 5000 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie tytułem zaległego czynszu najmu lokalu mieszkalnego za okres od 1.2.2014 r. do 30.6.2016 r. Pozwany nie uiścił tych zaległości, mimo otrzymanych wezwań do zapłaty. Pozwany w sprzeciwie od nakazu zapłaty nie wskazał konkretnych zarzutów, a wniosek o ustanowienie dla niego pełnomocnika z urzędu umotywował złym stanem psychicznym – depresją.

III.   Po zapoznaniu się z aktami sprawy Roman Ochotny uświadomił sobie, że okoliczności sprawy są mu znane, gdyż w 2016 r., w ramach akcji nieodpłatnych porad prawnych organizowanych przez samorząd radcowski, udzielał Lechowi Brodzie porady prawnej dotyczącej możliwości dochodzenia zaległości czynszowych objętych pozwem w sprawie, w której ustanowionym został pełnomocnikiem z urzędu dla pozwanego. Uznał w związku z tym, że sprawa jest tak prosta i oczywista, że nie ma potrzeby kontaktowania się z pozwanym. Radca prawny Roman Ochotny nie poinformował pozwanego o tym, że został wyznaczony dla niego pełnomocnikiem z urzędu ani o terminie rozprawy wyznaczonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku.

IV. Radca prawny Roman Ochotny stawił się na rozprawę przed Sądem Rejonowym w Białymstoku w dniu 31.7.2017 r. i w imieniu pozwanego Jana Lisa podniósł zarzut przedawnienia roszczenia co do kwoty 2000 zł. Sąd uwzględnił zarzut przedawnienia i zasądził od pozwanego Jana Lisa na rzecz powoda Lecha Brody kwotę 3000 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie i kosztami procesu, oddalając powództwo w pozostałym zakresie.

V. Radca prawny Roman Ochotny w ustawowym terminie złożył wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku wydanego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku oraz o doręczenie mu odpisu tego wyroku wraz z uzasadnieniem. Niezwłocznie po jego otrzymaniu, pismem z 15.9.2017 r., radca prawny Roman Ochotny zawiadomił Jana Lisa o uzyskaniu dla niego korzystnego rozstrzygnięcia sądowego, załączając odpis wyroku bez uzasadnienia i informując klienta o niecelowości wnoszenia apelacji. W treści pisma wskazany był numer telefonu i adres kancelarii radcy prawnego.

VI. W dniu 16.9.2017 r. radca prawny Roman Ochotny wyjechał za granicę na dwutygodniowy urlop. Jan Lis po tym dniu usiłował wielokrotnie, bezskutecznie skontaktować się telefonicznie z radcą prawnym Romanem Ochotnym pod numerem telefonu wskazanym w otrzymanym od pełnomocnika piśmie, jak również udał się kilkakrotnie do wskazanej w tym piśmie kancelarii, gdzie nikogo nie zastał. Wobec tego, Jan Lis sam złożył apelację w ustawowym terminie.

VII. Sąd Rejonowy w Białymstoku, pismem doręczonym radcy prawnemu Romanowi Ochotnemu w dniu 10.10.2017 r., wezwał go do uzupełnienia braku formalnego apelacji wniesionej przez Jana Lisa przez złożenie odpisu apelacji – w terminie 7 dni od doręczenia wezwania – pod rygorem jej odrzucenia. Roman Ochotny, pismem złożonym w dniu 16.10.2017 r., poinformował Sąd Rejonowy w Białymstoku, że apelację złożył sam pozwany, bez porozumienia z nim jako pełnomocnikiem, i że nie ma żadnego kontaktu z pozwanym. Z tego względu nie może uzupełnić braku formalnego apelacji. Jednocześnie wniósł o doręczenie przez Sąd wezwania do uzupełnienia braku formalnego apelacji bezpośrednio pozwanemu. Sąd Rejonowy w Białymstoku, postanowieniem z dnia 20 października 2017 r., odrzucił apelację.

VIII. Pozwany powziął wiadomość o odrzuceniu apelacji po uprawomocnieniu się postanowienia z dnia 20.10.2017 r. W związku z tym, Jan Lis złożył do Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku skargę na radcę prawnego Romana Ochotnego. W skardze zarzucił, że na skutek braku kontaktu z tym pełnomocnikiem wyznaczonym z urzędu, braku informacji o rozprawie i o wezwaniu do uzupełnienia braku formalnego apelacji, radca prawny Roman Ochotny pozbawił go możliwości skutecznej obrony. Jan Lis – jako pozwany – zamierzał bowiem wykazać przed Sądem, iż zasądzenie od niego czynszu najmu było niezasadne, gdyż uzgodnił z wynajmującym Lechem Brodą, że w zamian za zaległy czynsz dokona wymiany okien w lokalu na własny koszt, co też uczynił i o czym poinformował wynajmującego.

 

OPIS ISTOTNYCH ZAGADNIEŃ DLA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ
DO ZADANIA Z ZAKRESU ZASAD WYKONYWANIA
ZAWODU LUB ZASAD ETYKI
(EGZAMIN RADCOWSKI – 23 MARCA 2018 r.)

 1. Zdaniem zespołu do przygotowania zadań na egzamin radcowski, osoba przystępująca do egzaminu powinna wykazać się znajomością zasad wykonywania zawodu i zasad etyki, w szczególności w zakresie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, przyjętego uchwałą Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z 22.11.2014 r. (zwanego dalej „KERP”) oraz Regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego, przyjętego uchwałą Nr 94/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z 13.6.2015 r. (zwanego dalej „Regulaminem”).
 2. Zdający w opinii prawnej powinien zwrócić uwagę na następujące uchybienia zasadom wykonywania zawodu i zasadom etyki przez radcę prawnego Romana Ochotnego:
  a) radca prawny, po otrzymaniu zawiadomienia o wyznaczeniu go pełnomocnikiem z urzędu dla Jana Lisa, nie skontaktował się z klientem i nie powiadomił klienta o tym fakcie, przez co naruszył § 20 pkt 2 Regulaminu, nakładający obowiązek niezwłocznego wykonania wymienionych czynności,
  b) po zapoznaniu się z aktami sprawy, w której radca prawny został ustanowiony pełnomocnikiem z urzędu i uświadomieniu sobie w związku z tym, że przeciwnikiem jego klienta jest Lech Broda, któremu udzielił wcześniej porady prawnej dotyczącej spornego w sprawie czynszu najmu, radca prawny był zobowiązany do niezwłocznego wystąpienia z wnioskiem o zwolnienie go z obowiązku świadczenia pomocy prawnej z urzędu z uwagi na konflikt interesów, czego nie uczynił, naruszając tym samym § 21 ust. 1 Regulaminu, zgodnie z którym, w razie wystąpienia okoliczności uzasadniających zwolnienie z obowiązku świadczenia pomocy prawnej z urzędu, radca prawny powinien niezwłocznie wystąpić o zwolnienie go do właściwego organu, jednocześnie zawiadamiając o tym wystąpieniu osobę, dla której został ustanowiony i informując ją, że do czasu zwolnienia będzie podejmował w sprawie czynności niecierpiące zwłoki,
  c) radca prawny nie zapewnił klientowi możliwości realnego, osobistego kontaktu, bowiem dopiero po wydaniu wyroku w sprawie i otrzymaniu jego pisemnego uzasadnienia wskazał klientowi dane kontaktowe, pod którymi jednak nie był dostępny w terminie zakreślonym do wniesienia apelacji, co stanowiło uchybienie powinności określonej w § 22 Regulaminu (tj. zapewnienia klientowi możliwości kontaktu, w tym osobistego, poprzez wskazanie kontaktowego numeru telefonu i czasu, w którym zazwyczaj jest dostępny oraz umożliwienia osobistego kontaktu w miejscu zapewniającym poufność),
  d) niepoinformowanie klienta o terminie rozprawy, a następnie przesłanie klientowi tylko odpisu wyroku bez uzasadnienia, z lakoniczną informacją o niecelowości apelacji, jest zachowaniem nierzetelnym, niezgodnym z dobrymi obyczajami – a zatem sprzecznym z art. 6 KERP,
  e) z uwagi na zakaz świadczenia pomocy prawnej przez radcę prawnego w sytuacji wystąpienia konfliktu interesów, radca prawny Roman Ochotny nie powinien reprezentować pozwanego Jana Lisa w sprawie o zapłatę czynszu najmu na rzecz Lecha Brody, ponieważ wcześniej udzielił w tej kwestii porady prawnej powodowi Lechowi Brodzie; takie zachowanie narusza zakaz wynikający z art. 28 ust. 3 KERP; przepis ten stanowi, że radca prawny nie może być pełnomocnikiem klienta, którego interesy są sprzeczne z interesami osób, na rzecz których radca prawny uprzednio wykonywał czynności zawodowe w tej samej sprawie lub w sprawie z nią związanej,
  f) radca prawny, po otrzymaniu wezwania do uzupełnienia braku formalnego apelacji, powinien, w stanie faktycznym przedstawionym w zadaniu, niezwłocznie skontaktować się z klientem, poinformować go o wezwaniu i skutkach nieuzupełnienia braku oraz ustalić dalszy tok działania, a w przypadku braku możliwości kontaktu z klientem, powinien usunąć wskazany w wezwaniu brak formalny; tymczasem radca prawny niezasadnie ograniczył się do poinformowania Sądu o braku kontaktu z klientem i prośby o wysłanie wezwania przez Sąd bezpośrednio do Jana Lisa; postępowanie takie naruszało § 23 pkt 1 Regulaminu, nakazujący pełnomocnikowi z urzędu reprezentowanie strony w postępowaniu cywilnym do czasu jego prawomocnego zakończenia,
  g) zachowania wskazane powyżej w podpunktach a, c i f stanowiły jednocześnie naruszenie art. 6 KERP, nakazującego radcy prawnemu wykonywanie czynności zawodowych rzetelnie, uczciwie, zgodnie z prawem, zasadami etyki zawodowej oraz dobrymi obyczajami.
 3. Dodatkowym walorem opinii byłoby wskazanie przez zdającego, że naruszenie wskazanych postanowień KERP i Regulaminu może stanowić podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej radcy prawnego, przewidzianej w art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych.

 

Warszawa, 23.3.2018 r.

OPINIA PRAWNA

I. Przedmiot opinii

Przedmiotem niniejszej opinii jest ocena zachowania radcy prawnego Romana Ochotnego w przedstawionym poniżej stanie faktycznym z punktu widzenia zasad wykonywania zawodu i zasad etyki radcowskiej, z uwzględnieniem interesu publicznego.

II. Podstawa prawna

Niniejsza opinia została sporządzona w oparciu o następujące podstawy prawne:
1)   ustawę z 6.7.1982 r. o radcach prawnych ‒ dalej: RadcPrU;
2)   Regulamin wykonywania zawodu radcy prawnego ‒ przyjęty uchwałą Nr 94/IX/2015 r. Krajowej Rady Radców Prawnych z 13.6.2015 r. (K.Rad.Prawn z 2015 r. poz. 16) – dalej: Regulamin;
3)   Kodeks Etyki Radcy Prawnego ‒ przyjęty uchwałą Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z 22.11.2014 r. (K.Rad.Prawn. z 2014 r. poz. 110) – dalej: KERP.

III. Podstawa faktyczna

Podstawę faktyczną do sporządzenia niniejszej opinii stanowi opis stanu faktycznego przedstawionego przez zlecającego sporządzenie niniejszej opinii.

IV. Stan faktyczny

Radca prawny Roman Ochotny, prowadzący kancelarię radcy prawnego w Białymstoku, 30.6.2017 r. otrzymał pismo Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku z 28.6.2017 r., informujące o wyznaczeniu go pełnomocnikiem z urzędu dla Jana Lisa, pozwanego w sprawie toczącej się przed Sądem Rejonowym w Białymstoku z powództwa Lecha Brody o zapłatę. Wyznaczenie osoby pełnomocnika z urzędu nastąpiło w wyniku uwzględnienia przez ww. Sąd wniosku Jana Lisa, zawartego w złożonym 25.5.2017 r. sprzeciwie od nakazu zapłaty, wydanego przez ten Sąd 19.5.2017 r. w postępowaniu upominawczym. Nakazem tym Sąd Rejonowy w Białymstoku zasądził od pozwanego Jana Lisa na rzecz powoda Lecha Brody kwotę 5000 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za określony czas oraz kosztami procesu. W dniu 5.7.2017 r. radca prawny Roman Ochotny udał się do Sądu Rejonowego w Białymstoku i zapoznał się z aktami sprawy.

Z akt sprawy wynikało, że powód Lech Broda domagał się od pozwanego Jana Lisa zapłaty kwoty 5000 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie tytułem zaległego czynszu najmu lokalu mieszkalnego za okres od 1.2.2014 r. do 30.6.2016 r. Pozwany nie uiścił tych zaległości, mimo otrzymanych wezwań do zapłaty. Pozwany w sprzeciwie od nakazu zapłaty nie wskazał konkretnych zarzutów, a wniosek o ustanowienie dla niego pełnomocnika z urzędu umotywował złym stanem psychicznym – depresją.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Roman Ochotny uświadomił sobie, że okoliczności sprawy są mu znane, gdyż w 2016 r., w ramach akcji nieodpłatnych porad prawnych organizowanych przez samorząd radcowski, udzielał Lechowi Brodzie porady prawnej dotyczącej możliwości dochodzenia zaległości czynszowych objętych pozwem w sprawie, w której ustanowionym został pełnomocnikiem z urzędu dla pozwanego. Uznał w związku z tym, że sprawa jest tak prosta i oczywista, że nie ma potrzeby kontaktowania się z pozwanym. Radca prawny Roman Ochotny nie poinformował pozwanego o tym, że został wyznaczony dla niego pełnomocnikiem z urzędu ani o terminie rozprawy wyznaczonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku.

Radca prawny Roman Ochotny stawił się na rozprawę przed Sądem Rejonowym w Białymstoku 31.7.2017 r. i w imieniu pozwanego Jana Lisa podniósł zarzut przedawnienia roszczenia co do kwoty 2000 zł. Sąd uwzględnił zarzut przedawnienia i zasądził od pozwanego Jana Lisa na rzecz powoda Lecha Brody kwotę 3000 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie i kosztami procesu, oddalając powództwo w pozostałym zakresie.

Radca prawny Roman Ochotny w ustawowym terminie złożył wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku wydanego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku oraz o doręczenie mu odpisu tego wyroku wraz z uzasadnieniem. Niezwłocznie po jego otrzymaniu, pismem z 15.9.2017 r., radca prawny Roman Ochotny zawiadomił Jana Lisa o uzyskaniu dla niego korzystnego rozstrzygnięcia sądowego, załączając odpis wyroku bez uzasadnienia i informując klienta o niecelowości wnoszenia apelacji. W treści pisma wskazany był numer telefonu i adres kancelarii radcy prawnego.

W dniu 16.9.2017 r. radca prawny Roman Ochotny wyjechał za granicę na dwutygodniowy urlop. Jan Lis po tym dniu usiłował wielokrotnie, bezskutecznie skontaktować się telefonicznie z radcą prawnym Romanem Ochotnym pod numerem telefonu wskazanym w otrzymanym od pełnomocnika piśmie, jak również udał się kilkakrotnie do wskazanej w tym piśmie kancelarii, gdzie nikogo nie zastał. Wobec tego, Jan Lis sam złożył apelację w ustawowym terminie.

Sąd Rejonowy w Białymstoku, pismem doręczonym radcy prawnemu Romanowi Ochotnemu 10.10.2017 r., wezwał go do uzupełnienia braku formalnego apelacji wniesionej przez Jana Lisa przez złożenie odpisu apelacji – w terminie 7 dni od doręczenia wezwania – pod rygorem jej odrzucenia. Roman Ochotny, pismem złożonym 16.10.2017 r., poinformował Sąd Rejonowy w Białymstoku, że apelację złożył sam pozwany, bez porozumienia z nim jako pełnomocnikiem, i że nie ma żadnego kontaktu z pozwanym. Z tego względu nie może uzupełnić braku formalnego apelacji. Jednocześnie wniósł o doręczenie przez Sąd wezwania do uzupełnienia braku formalnego apelacji bezpośrednio pozwanemu. Sąd Rejonowy w Białymstoku, postanowieniem z 20.10.2017 r., odrzucił apelację.

Pozwany powziął wiadomość o odrzuceniu apelacji po uprawomocnieniu się postanowienia z 20.10.2017 r. W związku z tym, Jan Lis złożył do Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku skargę na radcę prawnego Romana Ochotnego. W skardze zarzucił, że na skutek braku kontaktu z tym pełnomocnikiem wyznaczonym z urzędu, braku informacji o rozprawie i o wezwaniu do uzupełnienia braku formalnego apelacji, radca prawny Roman Ochotny pozbawił go możliwości skutecznej obrony. Jan Lis – jako pozwany – zamierzał bowiem wykazać przed Sądem, że zasądzenie od niego czynszu najmu było niezasadne, gdyż uzgodnił z wynajmującym Lechem Brodą, że w zamian za zaległy czynsz dokona wymiany okien w lokalu na własny koszt, co też uczynił i o czym poinformował wynajmującego.

V. Analiza prawna

Zgodnie z art. 64 ust. 1 RadcPrU, radcowie prawni i aplikanci radcowscy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godnością zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych. Poniżej zostaną omówione te zachowania radcy prawnego Romana Ochotnego wskazane w powyżej opisanym stanie faktycznym, które mogą podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej.

V.1. § 20 pkt 2 Regulaminu

Radca prawny Roman Ochotny, po otrzymaniu zawiadomienia o wyznaczeniu go pełnomocnikiem z urzędu dla Jana Lisa, nie skontaktował się z klientem i nie powiadomił klienta o tym fakcie, przez co naruszył § 20 pkt 2 Regulaminu, nakładający na pełnomocnika obowiązek niezwłocznego wykonania wymienionych czynności.

V.2. § 21 ust. 1 Regulaminu, art. 28 ust. 3 KERP

Przedmiotem ochrony w przepisie art. 28 KERP są interesy prawne klienta, na rzecz którego radca prawny świadczy lub świadczył pomoc prawną, a w konsekwencji zaufanie tego klienta do pełnomocnika/obrońcy wyrażającego się w pewności, że jego interesy prawne będą chronione na etapie prowadzonego postępowania, jak również w przyszłości, po ustaniu stosunku prawnego wiążącego go z pełnomocnikiem/obrońcą (T. Scheffler (red.), Kodeks Etyki Radcy Prawnego. Komentarz, Warszawa 2017, komentarz do art. 28).

Po zapoznaniu się z aktami sprawy, w której radca prawny Roman Ochotny został ustanowiony pełnomocnikiem z urzędu i uświadomieniu sobie w związku z tym, że przeciwnikiem jego klienta jest Lech Broda, któremu udzielił wcześniej porady prawnej dotyczącej spornego w sprawie czynszu najmu, radca prawny był zobowiązany do niezwłocznego wystąpienia z wnioskiem o zwolnienie go z obowiązku świadczenia pomocy prawnej z urzędu z uwagi na konflikt interesów, czego nie uczynił, naruszając tym samym § 21 ust. 1 Regulaminu, zgodnie z którym, w razie wystąpienia okoliczności uzasadniających zwolnienie z obowiązku świadczenia pomocy prawnej z urzędu, radca prawny powinien niezwłocznie wystąpić o zwolnienie go do właściwego organu, jednocześnie zawiadamiając o tym wystąpieniu osobę, dla której został ustanowiony i informując ją, że do czasu zwolnienia będzie podejmował w sprawie czynności niecierpiące zwłoki.

Z uwagi na zakaz świadczenia pomocy prawnej przez radcę prawnego w sytuacji wystąpienia konfliktu interesów, radca prawny Roman Ochotny nie powinien reprezentować pozwanego Jana Lisa w sprawie o zapłatę czynszu najmu na rzecz Lecha Brody, ponieważ wcześniej udzielił w tej kwestii porady prawnej powodowi Lechowi Brodzie; takie zachowanie narusza zakaz wynikający z art. 28 ust. 3 KERP; przepis ten stanowi, że radca prawny nie może być pełnomocnikiem klienta, którego interesy są sprzeczne z interesami osób, na rzecz których radca prawny uprzednio wykonywał czynności zawodowe w tej samej sprawie lub w sprawie z nią związanej.

V.3. § 22 Regulaminu

Radca prawny nie zapewnił klientowi możliwości realnego, osobistego kontaktu, bowiem dopiero po wydaniu wyroku w sprawie i otrzymaniu jego pisemnego uzasadnienia wskazał klientowi dane kontaktowe, pod którymi jednak nie był dostępny w terminie zakreślonym do wniesienia apelacji, co stanowiło uchybienie powinności określonej w § 22 Regulaminu (tj. zapewnienia klientowi możliwości kontaktu, w tym osobistego, poprzez wskazanie kontaktowego numeru telefonu i czasu, w którym zazwyczaj jest dostępny oraz umożliwienia osobistego kontaktu w miejscu zapewniającym poufność).

V.4. Art. 6 KERP

Świadczenie przez radcę prawnego pomocy prawnej, polegające zgodnie z art. 6 ust. 1 RadPrU w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy, powinno odbywać się przy zachowaniu najwyższych norm staranności, rzetelnie, uczciwie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Niepoinformowanie klienta o terminie rozprawy, a następnie przesłanie klientowi tylko odpisu wyroku bez uzasadnienia, z lakoniczną informacją o niecelowości apelacji, jest zachowaniem nierzetelnym, niezgodnym z dobrymi obyczajami – a zatem sprzecznym z art. 6 KERP.

W orzeczeniu z 22.1.2014 r. (WO 81/13, Legalis) Wyższy Sąd Dyscyplinarny stwierdził, że przyjęcie zlecenia i otrzymanie wynagrodzenia rodzi po stronie radcy prawnego obowiązek wykonywania czynności zawodowych zgodnie z wiedzą prawniczą, uczciwie i z należytą starannością. Niepodjęcie żadnej czynności, pomimo przyjęcia zlecenia i pobrania wynagrodzenia, unikanie kontaktów z klientem i nieinformowanie o przebiegu sprawy – należy ocenić jako szczególnie naganny sposób wykonywania zawodu radcy prawnego.

Również zachowania radcy prawnego wskazane powyżej w pkt V.1., 3., 5. stanowią jednocześnie naruszenie właśnie art. 6 KERP.

V.5. § 23 pkt 1 Regulaminu

Radca prawny, po otrzymaniu wezwania do uzupełnienia braku formalnego apelacji, powinien, w stanie faktycznym przedstawionym w zadaniu, niezwłocznie skontaktować się z klientem, poinformować go o wezwaniu i skutkach nieuzupełnienia braku oraz ustalić dalszy tok działania, a w przypadku braku możliwości kontaktu z klientem, powinien usunąć wskazany w wezwaniu brak formalny; tymczasem radca prawny niezasadnie ograniczył się do poinformowania Sądu o braku kontaktu z klientem i prośby o wysłanie wezwania przez Sąd bezpośrednio do Jana Lisa; postępowanie takie naruszało § 23 pkt 1 Regulaminu, nakazujący pełnomocnikowi z urzędu reprezentowanie strony w postępowaniu cywilnym do czasu jego prawomocnego zakończenia.

VI. Wnioski

Po analizie zachowań radcy prawnego Romana Ochotnego należy stwierdzić, że naruszył on: § 20 pkt 2 Regulaminu, § 21 ust. 1 Regulaminu, § 22 Regulaminu, § 23 pkt 1 Regulaminu, art. 6 KERP, art. 28 ust. 3 KERP.

VII. Zastrzeżenia

 1. Niniejsza opinia została sporządzona w oparciu o stan prawny obowiązujący w dniu jej sporządzenia, tj. 23.3.2018 r.
 2. Niniejsza opinia została sporządzona wyłącznie na podstawie stanu faktycznego podanego przez zlecającego opinię. Autor opinii nie wyłącza możliwości uzupełnienia niniejszej opinii w przypadku, gdy zostaną ujawnione lub uzyskane przez Zlecającego sporządzenie niniejszej opinii nowe dokumenty lub nowe dowody, dotyczące przedmiotu opinii.
 3. Wszystkie punkty niniejszej opinii stanowią integralną całość i nie mogą być wykorzystywane i stosowane przez Zlecającego sporządzenie opinii w sposób wybiórczy/fragmentaryczny. Autor niniejszej opinii nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej opinii w sposób niezgodny z niniejszym postanowieniem.

 

r. pr. Jan Kowalski
(podpis własnoręczny)