Aktualności

Wzór pozwu – ustanowienie przez Sąd rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami

Kutno, 13.1.2018 r.

Sąd Rejonowy w Kutnie
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Jaworska 12
09–477 Kutno

Powódka: Zofia Krawczyk
ul. Zabójcza 23
00-453 Kutno
adres do korespondencji:
ul. Ciemna 37
00–999 Kutno
PESEL: XYZ

Pozwany: Piotr Krawczyk
ul. Zabójcza 23
00–453 Kutno

 

Wartość przedmiotu sporu: 50 000 zł

POZEW
o ustanowienie przez Sąd rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami
z datą wsteczną

W imieniu własnym wnoszę o:

  1. Zniesienie ustawowej wspólności majątkowej od 2.4.2017 r. powódki Zofii Krawczyk i pozwanego Piotra Krawczyka wynikającej z zawarcia przez nich małżeństwa 23.2.1986 r. przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Kutnie, Nr aktu małżeństwa: 452368/86.
  2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu według norm przepisanych.
  3. Ponadto, wnoszę o:

a) wydanie wyroku zaocznego w przypadku zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 339 § 1 KPC;
b) wezwanie na rozprawę świadków:
–  Aleksandra Kruka, zam. ul. Zaciszna 40, 00–999 Kutno,
–  Anny Bansik, zam. ul. Ciemna 37, 00–999 Kutno.

Reklama

Uzasadnienie

Strony pozostają w związku małżeńskim od 23.2.1986 r. Ze związku tego mają dwójkę pełnoletnich dzieci Agnieszkę i Macieja Krawczyka.

Dowody:
– odpis skrócony aktu małżeństwa,
– odpisy aktów urodzenia.

Dnia 1.4.2017 r. powódka nękana przez pozwanego uciekła z ich wspólnego domu przy ul. Zabójczej 23 zabierając tylko niezbędne rzeczy osobiste. Pozwany wymienił zamki w drzwiach.
Dowód:
– zeznania Aleksandra Kruka i Anny Banasik (adresy jw.).

W dniu 2.4.2017 r. pozwany złożył pozew o rozwód z winy powódki, jakoby porzuciła dom i rodzinę (IV C 21497/18). Sprawa jest w toku.
Wypełniając obowiązek z art. 187 § 1 pkt 3 KPC informuję, że powódka próbowała doprowadzić do polubownego podpisania rozdzielności majątkowej przed notariuszem, ale pozwany nie zgodził się.
W grudniu 2017 r. Prokuratura Rejonowa w Kutnie na podstawie art. 207 § 1 KK przedstawiła pozwanemu zarzuty i skierowała sprawę do Sądu Rejonowego w Kutnie, Wydział Karny.

Dowody:
– zawiadomienie z prokuratury,
– postanowienie prokuratury (dołączone do akt).

Małżonkowie od około roku nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego. Powódka nie ma wpływu ani wglądu w poczynania pozwanego. Istnieje potwierdzona, uzasadniona podstawa do twierdzenia, że pozwany przyczynić się może do powstania zaległości finansowych.

W tym stanie rzeczy powództwo jest w pełni uzasadnione.

 

Zofia Krawczyk
(podpis nieczytelny)

 

Załączniki:
–    odpis skrócony aktu małżeństwa,
–    zawiadomienie prokuratury,
–    postanowienie prokuratury,
–    dowód uiszczenia opłaty od pozwu,
–    odpis pozwu.

Źródło: Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2020. Tom 1. Akta cywilne i karne