Aktualności

Wzór aktu oskarżenia oskarżyciela posiłkowego – Egzaminy Prawnicze MS

(miejscowość), (data)

Sąd (Rejonowy) w (…)
(…) Wydział Karny
(adres)

Radca prawny/Adwokat/Radca Prokuratorii Generalnej RP
(…)
Pełnomocnik Pokrzywdzonej
Anny Kowalskiej
(adres w załączniku teleadresowym)
Adres do korespondencji:
Kancelaria Radcy Prawnego/Adwokacka
(…) (adres), numer telefonu, telefaxu oraz adres poczty elektronicznej

 

Sygn. akt postępowania przygotowawczego
Ds. (…)
Sygn. akt postępowania sądowego
Kp. (…)

 

Akt oskarżenia oskarżyciela posiłkowego
przeciwko:
Tomaszowi Eugeniuszowi Kowalskiemu oskarżonemu o czyn z art. 207 § 1 KK

Działając w imieniu Pokrzywdzonej Anny Kowalskiej (pełnomocnictwo w załączeniu), na podstawie art. 330 § 2 KPK w zw. z art. 55 § 1 i 2 KPK oskarżam:
Tomasza Eugeniusza Kowalskiego syna (…) i (…) z domu (…); ur. (…) r. w (…), zam. (…); obywatela polskiego, PESEL (…), o wykształceniu (…), z zawodu (…), obecnie pracującego w charakterze/na stanowisku (…)/niepracującego//utrzymującego się z prac dorywczych; o dochodach ok. (…) złotych miesięcznie, kawalera/
/żonatego, ojca (…) dzieci w wieku: (…) lat, (…) lat i (…), posiadającego na utrzymaniu (…) dzieci i żonę/konkubinę, współwłaściciela mieszkania położonego w (…) o powierzchni (…) oraz samochodu marki (…) o Nr rej. (…), psychiatrycznie leczonego w okresie (…)/nieleczonego psychiatrycznie, niekaranego/karanego (…)
[w toku postępowania przygotowawczego nie stosowano wobec niego środków zapobiegawczych ani zabezpieczenia majątkowego/zatrzymanego w dniu (…) r. – k., postanowieniem Sądu Rejonowego w (…) z dnia (…)/tymczasowo aresztowanego – k., zwolnionego w dniu (…)]
o to, że:
w okresie od (…) r. do (…) r. w (…), woj. (…) znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją żoną Anną Kowalską w ten sposób, że znajdując się pod wpływem alkoholu, wszczynał w domu awantury i kłótnie, podczas których wyzywał ją, używając słów powszechnie uważanych za obelżywe, wyganiał ją z domu, niszczył przedmioty domowego użytku, utrudniał korzystanie z mieszkania oraz groził jej pobiciem,

tj. o popełnienie przestępstwa określonego w art. 207 § 1 KK7.

Na podstawie art. 24 § 1 i art. 31 § 1 KPK w zw. z art. 325b § 1 KPK, sprawa niniejsza podlega rozpoznaniu przez Sąd Rejonowy w (…) w postępowaniu zwyczajnym.
Na podstawie art. 627 KPK wnoszę o zasądzenie od oskarżonego na rzecz oskarżyciela posiłkowego wydatków w wysokości (…) złotych.

Reklama

Uzasadnienie

Stan faktyczny i prawny
(przykład)

Tomasz Eugeniusz Kowalski i Anna Kowalska od (…) lat są małżeństwem. Od dłuższego czasu ich wspólne życie nie układało się dobrze z powodu nadużywania alkoholu przez Tomasza Eugeniusza Kowalskiego. Pod wpływem alkoholu Tomasz Kowalski stawał się bardzo agresywny, co przejawiało się poprzez częste (…). W związku z nagannym zachowaniem oskarżonego do mieszkania małżonków Kowalskich, z powodu awantur inicjowanych przez Tomasza Eugeniusza Kowalskiego, często przyjeżdżali wzywani (…) funkcjonariusze KP w (…). Jak ustalono, w (…) w okresie od (…) r. do (…) miało miejsce (…) interwencji Policji.

 

Dowód:

 • zeznania Anny Kowalskiej w charakterze świadka,
 • zeznania sąsiadów:
  (…), (…), (…)
 • wykazy z księgi interwencji KP w (…).

Dnia (…) około godziny (…) Tomasz Eugeniusz Kowalski wrócił do domu pod wpływem alkoholu z (…). W domu przebywała wówczas jego żona Anna Kowalska oraz (…), która (…). Tomasz Kowalski, zauważywszy (…), zaczął krzyczeć na żonę, wyzywając ją wulgarnymi słowami i żądając, żeby natychmiast wyrzuciła (…) z jego domu. Następnie uderzył ją w twarz (…). Wobec braku reakcji żony na krzyki małżonka, Tomasz Eugeniusz Kowalski chwycił nóż i zaczął wypowiadać wobec swojej żony groźby zabójstwa, gestykulując przy tym nożem. Zapowiedzi te według pokrzywdzonej miały realny wydźwięk, bowiem w przeszłości jej mąż niejednokrotnie naruszał jej nietykalność cielesną, a ponadto był w stanie nietrzeźwości i silnie wzburzony oraz gestykulował niebezpiecznym narzędziem. Świadkiem całego zdarzenia była (…), która (…), a następnie po nieudanych słownych próbach uspokojenia Tomasza Eugeniusza Kowalskiego zadzwoniła na Policję.

Dowód:

 • zeznania (…) w charakterze świadka.

Oskarżony Tomasz Eugeniusz Kowalski został przesłuchany w trakcie przeprowadzonego postępowania przygotowawczego zarówno przez Policję, jak i Prokuratora. W swoich wyjaśnieniach zaprzeczył, aby tego dnia inicjował kłótnię i aby znęcał się nad żoną. Oświadczył, że w dniu (…) był trzeźwy oraz (…).
Z zeznań pokrzywdzonej i (…) wynikało jednoznacznie, że to oskarżony był wyłącznym inicjatorem całego zdarzenia. Zarówno zeznania pokrzywdzonej, jak i zeznania (…) należy uznać za prawdziwe i spójne.

Mając powyższe na uwadze, zachowanie oskarżonego należy zakwalifikować jako przestępstwo określone w art. 207 § 1 KK.
Prokurator Rejonowy w (…) postanowieniem z dnia (…) [(…) Ds. (…)] umorzył dochodzenie przeciwko Tomaszowi Eugeniuszowi Kowalskiemu na podstawie (…) wobec (…), uznając, iż (…).

(Należy opisać, co uznał organ prowadzący postępowanie, potem sąd, potem znowu organ prowadzący postępowanie, a potem prokurator nadrzędny do którego skierowano zażalenie na umorzenie postępowania następnie wskazać m.in. dlaczego nie zgadzamy się z oceną organu prowadzącego postępowanie), np.:

 • umorzenie dochodzenia nie jest zasadne, gdyż (…) nie wzięto pod uwagę, że (…), nie uwzględniono (…), wskazać dowody i fakty, które organ prowadzący postępowanie źle ocenił/pominął, uzasadnić, dlaczego oskarżony kłamie, wątpliwe jest alibi (…) itd.,
 • opisać szkodę,
 • wyjaśnić dlaczego oskarżamy akurat z tego artykułu (podstawa prawna – zwłaszcza w przypadku zbiegu – art. 11 KPK, recydywa – art. 64 KK, prawo intertemporalne).

Uzasadnienie dopuszczalności subsydiarnego aktu oskarżenia (przykład).

W zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z (…) Anna Kowalska domagała się ścigania (należy opisać czyn).
Tomaszowi Kowalskiemu został postawiony zarzut tożsamy z zawartym
w niniejszym akcie oskarżenia, tj. że (…), tj. o przestępstwo z (…). Prokurator Rejonowy w (…) postanowieniem z dnia (…) [(…) Ds. (…)] umorzył dochodzenie przeciwko Tomaszowi Kowalskiemu. Zażalenie na ww. postanowienie zostało złożone przez pokrzywdzoną w dniu (…). Sąd Rejonowy w (…) postanowieniem z dnia (…) uchylił zaskarżone postanowienie i przekazał sprawę Prokuratorowi Rejonowemu w (…) do dalszego prowadzenia. Prokurator Rejonowy w (…) postanowieniem z dnia (…) [(…) Ds. (…)] ponownie umorzył dochodzenie. Na to postanowienie pokrzywdzona złożyła zażalenie do prokuratora nadrzędnego, natomiast w dniu … zażalenie to nie zostało uwzględnione i prokurator nadrzędny utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie. Powyżej wymienione postanowienie (…) zostało doręczone pokrzywdzonej Annie Kowalskiej w dniu (…), zatem miesięczny termin do wniesienia niniejszego aktu oskarżenia – z art. 55 § 1 KPK – został dochowany. Pokrzywdzona – nie składając zażalenia na ponowne postanowienie o umorzeniu dochodzenia – oparła się przy tym na treści uchwały Sądu Najwyższego z 20.3.2008 r. (I KZP 39/07, OSNKW 2008, Nr 5, poz. 32), iż: „na ponowne postanowienie prokuratora o umorzeniu postępowania przygotowawczego, wydane w warunkach określonych w art. 330 § 2 KPK, pokrzywdzonemu, który uprzednio wykorzystał już uprawnienia przewidziane w art. 306 § 1 KPK, nie przysługuje zażalenie. Ma on natomiast prawo wniesienia aktu oskarżenia, określonego w art. 55 § 1 KPK, w terminie miesiąca od doręczenia mu zawiadomienia o postanowieniu prokuratora o umorzeniu postępowania przygotowawczego”. Wszechstronna ocena zebranego materiału dowodowego bezsprzecznie wskazuje, że sprawcą (…) jest Tomasz Eugeniusz Kowalski. Dlatego też niniejszy akt oskarżenia jest w pełni uzasadniony i konieczny. W związku z tym też niniejszy akt oskarżenia jest w pełni uzasadniony i konieczny.

 

Radca prawny/Adwokat
Jan Kowalski
(własnoręczny podpis)

 

Wykaz innych dowodów,
o których przeprowadzenie podczas rozprawy głównej wnosi oskarżyciel

Lista osób podlegających wezwaniu na rozprawę:

 1. Oskarżony:

Tomasz Eugeniusz Kowalski
k. 17–18, 48–49 z akt sprawy (…)
Obrońca oskarżonego: (dane obrońcy)

 1. Świadkowie:

Anna Kowalska k. 26–29, 36–37 z akt sprawy (…)
– na okoliczność (należy wskazać tezę dowodową, np. wraz z wnioskiem o przeprowadzenie tego dowodu w pierwszej kolejności)
(imię i nazwisko świadka) k. 38–40 z akt sprawy (…)
– na okoliczność (należy wskazać tezę dowodową)
(imię i nazwisko świadka) k. 41–42 z akt sprawy (…)
– na okoliczność (należy wskazać tezę dowodową)
(imię i nazwisko świadka) k. 43–45 z akt sprawy (…)
– na okoliczność (należy wskazać tezę dowodową)
(imię i nazwisko świadka) k. 6–12 z akt sprawy (…)
– na okoliczność (należy wskazać tezę dowodową)
Fakultatywnie można wskazać przy każdym świadku, na jaką okoliczność jest wezwany, ale obecnie przepisy procedury nie formułują już takiego obowiązku.

 3. Biegli:
(inne osoby, które w zależności od danego stanu faktycznego mogą podlegać wezwaniu na rozprawę, to np. biegły; należy także sformułować odpowiednie tezy dowodowe)

 Radca prawny/Adwokat
Jan Kowalski
(własnoręczny podpis)

Załączniki:
– pełnomocnictwo,
– dwa odpisy subsydiarnego aktu oskarżenia,
– dowód wpłacenia do kasy sądowej zryczałtowanej równowartości wydatków.

Załącznik Nr 1 do aktu oskarżenia

Na podstawie art. 333 § 3 KPK podaję do wiadomości Sądu dane adresowe:
Oskarżony:
– zamieszkały w  (…) kod: (…) przy ulicy (…), adres do  doręczeń: (…) posługujący się telefonem nr 506XXX13,  nieposiadający telefaxu, posługujący się pocztą elektroniczną o adresie: Tomasz.Kowalski@…

wraz z  obrońcą z  wyboru adwokatem Janem Nowakiem, prowadzącym Kancelarię Adwokacką w  (…) kod: (…), przy ulicy (…)

Pokrzywdzona:
Anna Kowalska zamieszkała w  (…) kod: (…) ul. (…), posługująca się telefonem nr XXX,  nieposiadająca telefaxu, posługująca się pocztą elektroniczną o adresie…

Świadkowie:
Anna Kowalska – zamieszkała w  (…) kod: (…) ul. (…) posługująca się telefonem nr XXX,  nieposiadająca telefaxu, posługująca się pocztą elektroniczną o adresie…

W razie braku poszczególnych danych można tu wskazać, że wnosi się o to, aby Sąd wykorzystał dane zebrane przez organ procesowy w prowadzonym przez niego odrębnym od akt załączniku z danymi adresowymi.

Pełnomocnik pokrzywdzonej
(oskarżycielki posiłkowej)
(podpis)

 

Załącznik Nr 2 do aktu oskarżenia

Na podstawie art. 333 § 3a KPK załączam do wiadomości sądu listę pokrzywdzonych, którzy złożyli wnioski na podstawie art. 299a § 2 KPK (jeśli takowe osoby są). W razie ich braku załącznika nie trzeba składać.

Źródło: Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2020. Tom 3. Wzory pism z komentarzami. Etyka zawodowa