Repetytoria Becka

Jakie są typowe cechy stosunku pracy? – pytanie

Praca świadczona w stosunku pracy ma zawsze odpłatny charakter, gdyż przez nawiązanie stosunku pracy pracodawca zobowiązuje się do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Obowiązkiem pracownika jest osobiste świadczenie pracy i nie ma on możliwości powierzenia swoich obowiązków osobie trzeciej. Praca świadczona jest przez pracownika dobrowolnie, pod kierownictwem pracodawcy, którego polecenia nie mają jednak charakteru rozkazu. Zasadą pozostaje jednakże podporządkowanie się przez pracownika woli pracodawcy co do sposobu, czasu i miejsca wykonywania pracy. Cechą charakterystyczną stosunku pracy pozostaje także ryzyko, które pracodawca ponosi w zakresie ostatecznego efektu wykonywanych przez pracownika zadań, przejawiające się w sferze gospodarczej, socjalnej, osobowej, czy też organizacyjnej. Stosunek pracy jest stosunkiem zobowiązaniowym starannego działania, nie zaś rezultatu. Ze stosunkiem pracy związany jest ściśle stosunek ubezpieczenia społecznego.

Powyższe pytanie wraz z opracowaniem pochodzi z publikacji Prawo pracy. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy.