Aktualności

Podmioty prawa cywilnego – test

 1. Kodeks cywilny reguluje stosunki cywilnoprawne pomiędzy:
  a) osobami fizycznymi,
  b) osobami prawnymi,
  c) osobami fizycznymi i osobami prawnymi.
 2. Ustawa:
  a) nie ma mocy wstecznej, chyba że to wynika z jej brzmienia lub celu,
  b) może mieć moc wsteczną, o ile jest to korzystniejsze dla stron stosunku prawnego,
  c) nie może mieć mocy wstecznej
 3. Nie mają zdolności do czynności prawnych:
  a) osoby, które nie ukończyły lat 13, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie,
  b) osoby, które nie ukończyły lat 18 oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie,
  c) osoby, które nie ukończyły lat 18 lub nie zawarły związku małżeńskiego, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie.

  Reklama

 4. Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają:
  a) osoby niepełnoletnie oraz ubezwłasnowolnione częściowo,
  b) małoletni, którzy ukończyli lat 13, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie,
  c) małoletni, którzy ukończyli lat 13, oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo.
 5. Osobami prawnymi są:
  a) państwowe jednostki organizacyjne oraz Skarb Państwa, o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej,
  b) państwowe jednostki organizacyjne oraz spółki prawa handlowego, którym ustawa – Kodeks spółek handlowych przyznaje osobowość prawną,
  c) Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną.
 6. Do jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, stosuje się odpowiednio przepisy:
  a) o osobach fizycznych,
  b) o państwowych jednostkach organizacyjnych,
  c) o osobach prawnych.
 7. Podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia państwowego nienależącego do innych państwowych osób prawnych jest w stosunkach cywilnoprawnych:
  a) Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa,
  b) przedstawiciel właściwego miejscowo organu rządowej administracji zespolonej,
  c) Skarb Państwa.
 8. Jednostka organizacyjna uzyskuje osobowość prawną z chwilą:
  a) jej wpisu do właściwego rejestru, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej, ustawa – Kodeks cywilny,
  b) uchwalenia statutu, rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów,
  c) ukonstytuowania jej władz, odrębne od Kodeksu cywilnego przepisy.
 9. Osoba prawna działa poprzez:
  a) swoich przedstawicieli w sposób przewidziany w ustawie i w opartym na niej statucie,
  b) swoich przedstawicieli i prokurentów w sposób przewidziany w ustawie i w opartym na niej statucie,
  c) swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i w opartym na niej statucie.
 10. Za zobowiązania państwowych osób prawnych odpowiedzialność ponosi (ponoszą):
  a) państwowe osoby prawne, chyba że przepis odrębny stanowi inaczej,
  b) Skarb Państwa,
  c) Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa

Odpowiedzi:

 1. c) – art. 1 KC
 2. a) – art. 3 KC
 3. a) – art. 12 KC
 4. c) – art. 15 KC
 5. c) – art. 33 KC
 6. c) – art. 331 § 1 KC
 7. c) – art. 34 KC
 8. a) – art. 37 § 1 KC
 9. c) – art. 38 KC
 10. a) – art. 40 § 3 KC

Źródło: Prawo cywilne w pigułce. Część ogólna. Prawo rzeczowe