Repetytoria Becka

Porównanie środków ochrony prawa własności – tablice

Roszczenie windykacyjne

Roszczenie negatoryjne

Roszczenia uzupełniające

Przedmiotem roszczenia wydobywczego jest żądanie wydania rzeczy w jej aktualnym stanie, a nie w stanie, w jakim rzecz znajdowała się w chwili zabrania jej właścicielowi Przedmiotem roszczenia jest żądanie przywrócenia stanu zgodnego z prawem i zaniechanie naruszeń Przedmiotem roszczenia jest naprawienie uszczerbku wynikającego z pozbawienia możności korzystania z rzeczy, na który składają się wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy, roszczenie o zwrot pożytków i roszczenie o odszkodowanie z powodu zużycia, pogorszenia lub utraty rzeczy
Przysługują właścicielowi przeciwko osobie, która faktycznie włada cudzą rzeczą, nie posiadając ku temu żadnych uprawnień. Może zostać wytoczone zarówno wobec aktualnego posiadacza rzeczy, jak i wobec jej dzierżyciela Przysługują właścicielowi przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób niż przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą. Z reguły chodzi o takie działania jak: przechodzenie, przejeżdżanie po cudzym gruncie, czerpanie wody, niszczenie upraw czy wznoszenie budowli Przysługują właścicielowi przeciwko posiadaczowi samoistnemu i zależnemu
Przesłanką jest bezprawne pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą Przesłanką jest bezprawne wkroczenie w sferę władztwa nad cudzą rzeczą, z tym jednak zastrzeżeniem, iż nie ma ono charakteru całkowitego pozbawienia władztwa nad rzeczą Przesłanką jest bezprawne pozbawienie właściciela możności korzystania z rzeczy
Są bezwzględnie skuteczne wobec każdego, kto dokonuje naruszenia cudzej własności. Mają charakter obiektywny, co oznacza, iż przesłanką ich powstania jest sam fakt naruszenia prawa własności Są bezwzględnie skuteczne wobec każdego, kto dokonuje naruszenia cudzej własności. Mają charakter obiektywny, co oznacza, iż przesłanką ich powstania jest sam fakt naruszenia prawa własności Nie mają obiektywnego charakteru i powstają, gdy posiadacz jest w złej wierze lub choćby dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy
Nie ulegają przedawnieniu, jeżeli dotyczą nieruchomości. W odniesieniu do rzeczy ruchomych ulegają przedawnieniu, którego termin wynosi dziesięć lat Nie ulegają przedawnieniu, jeżeli dotyczą nieruchomości. W odniesieniu do rzeczy ruchomych ulegają przedawnieniu, którego termin wynosi dziesięć lat Termin przedawnienia roszczeń uzupełniających wynosi dziesięć lat, z tym że ulega skróceniu w sytuacji, gdy rzecz znajdzie się ponownie w posiadaniu właściciela i wówczas wynosi rok od momentu odzyskania rzeczy

 

Powyższy schemat pochodzi z publikacji Prawo rzeczowe. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy.