Warsztaty prawnicze

Prawo handlowe – umowa spółki z o.o.

Tekst pochodzi z numeru: 12 (102) grudzień 2008

Michał Koralewski

Prezentujemy kolejne pismo w cyklu Warsztaty Prawnicze. Tym razem jest to umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawarta w formie aktu notarialnego.

Wprowadzenie

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest kapitałową spółką handlową uregulowaną w Kodeksie spółek handlowych. Jest ona najpopularniejszym typem spółki kapitałowej; obecnie funkcjonuje w Polsce ponad 150 000 spółek z o.o. Popularność spółka z o.o. zawdzięcza swojej konstrukcji łączącej cechy spółek kapitałowych z zachowaniem znacznej roli jej wspólników, a także stosunkowo małym wymogom formalnym niezbędnym do jej zawiązania. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma wprawdzie charakter osobowo-kapitałowy, jest jednak przede wszystkim spółką kapitałową. Formalnym tego wyrazem jest zarówno instytucja kapitału zakładowego, jak i możliwość utworzenia jednoosobowej spółki z o.o.1.

Cechy charakterystyczne spółki z o.o. jako spółki kapitałowej

1. Spółka posiada osobowość prawną

– jest podmiotem praw i obowiązków odrębnym od jej wspólników,
– ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem, za zobowiązania nie ponoszą odpowiedzialności wspólnicy spółki,
– spółka działa poprzez swoje organy (art. 37 KC)

2. Spółka posiada kapitał zakładowy

– minimalna wysokość kapitału zakładowego w spółce z o.o. wynosi 50 000 ,
– kapitał zakładowy dzieli się na udziały o wartości nie mniejszej niż 50 zł (art. 154 § 1 KSH),
– udziały mogą być o równej albo nierównej wartości nominalnej (art. 152 KSH),
– umowa spółki określa, czy wspólnik może mieć jeden, czy więcej udziałów; w tym ostatnim przypadku wszystkie udziały w kapitale zakładowym powinny być równe i są niepodzielne (art. 153 KSH),
– udziały mogą być obejmowane za wkłady pieniężne2 oraz niepieniężne (aporty)3, wkładem nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług (art. 14 KSH)

3. Spółka w organizacji

– z chwilą zawarcia umowy spółki powstaje spółka z o.o. w organizacji (art. 11, 161, 162 KSH),
– spółka z o.o. powstaje z chwilą wpisu do rejestru; z tą chwilą uzyskuje osobowość prawną i staje się podmiotem praw i obowiązków spółki w organizacji (art. 12 KSH)

4. Spółka jednoosobowa

– spółka z o.o. może posiadać tylko jednego wspólnika, z zastrzeżeniem, że nie może być ona zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z o.o. (art. 151 § 2 KSH). Nie ma natomiast przeszkód, aby już po zarejestrowaniu spółki z o.o. jej jedynym wspólnikiem została inna, jednoosobowa spółka z o.o.

5. Cel spółki

– spółka z o.o. może zostać zawiązana w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej (art. 151 § 1 KSH)4. Cel ten nie musi być celem gospodarczym

Elementy osobowe w spółce z o.o.

1. Uprawnienia i pozycja wspólników

– prawo indywidualnej kontroli spółki (art. 212 KSH),
– prawo wspólnika, bądź wspólników reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego, żądania przeprowadzenia niezależnej kontroli finansowej spółki przez sąd (art. 223 KSH),
– możliwość żądania wyłączenia wspólnika (art. 266 KSH),
– prawo żądania przez wspólnika rozwiązania spółki przez sąd (art. 271 KSH),
– możliwości ograniczenia zmian składu osobowego spółki na podstawie umowy (art. 182 i 183 KSH),
– możliwość nałożenia na wspólników obowiązku wnoszenia dopłat do spółki (art. 177 KSH)

2. Inne

– zakaz inkorporowania praw udziałowych w dokumentach na okaziciela, jak również dokumentach imiennych lub na zlecenie (art. 174 § 6 KSH),
– osobista odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki w przypadku bezskuteczności egzekucji z jej majątku (art. 299 KSH)5

Do powstania spółki z o.o. niezbędne jest przeprowadzenie kilkuetapowej procedury, którą rozpoczyna zawarcie umowy spółki, a kończy wpis spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Kolejne etapy tworzenia spółki z o.o. przedstawiają się w sposób następujący.

Etapy tworzenia spółki z o.o.

1. Zawarcie umowy spółki

– umowa spółki musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego (art. 157 § 2 KSH),
– umowa musi zawierać przynajmniej postanowienia dotyczące firmy, przedmiotu działalności spółki (zgodny z prawem), kapitału zakładowego lub wkładów, w przeciwnym razie sąd może orzec o rozwiązaniu spółki (art. 21 pkt 2 i 3 KSH),
– przynajmniej jedna z osób zawierających umowę spółki musi mieć zdolność do czynności prawnych w chwili dokonywania czynności (21 pkt 4 KSH a contrario),
– z chwilą zawarcia umowy spółki powstaje spółka z o.o. w organizacji,
– w przypadku, gdy spółka zawiązywana jest przez jednego wspólnika, umowę spółki zastępuje akt założycielski

2. Wniesienie przez wspólników wkładów6

– w przeciwieństwie do zasad obowiązujących w spółce akcyjnej, w spółce z o.o. wszystkie wkłady muszą zostać wniesione przed rejestracją spółki (por. art. 309 § 3 i 4 KSH),
– fakt wniesienia wszystkich wkładów na pokrycie kapitału zakładowego potwierdzany jest oświadczeniem podpisanym przez wszystkich członków zarządu i dołączanym do zgłoszenia spółki do rejestru (art. 167 § 1 pkt 2 KSH),
– wniesione wkłady nie podlegają, co do zasady, zwrotowi w całości ani w części w czasie trwania spółki (art. 189 § 1 KSH); wyjątkiem w tym przedmiocie jest umorzenie udziałów (zob. art. 199 KSH),
– wspólnikowi spółki z o.o. nie przysługuje prawo do pobierania odsetek od wniesionych wkładów oraz od przysługujących mu udziałów (art. 190 KSH, por. art. 53 KSH)

3. Powołanie organów spółki

– organami spółki z o.o. są: zarząd, rada nadzorcza lub komisja rewizyjna7oraz zgromadzenie wspólników,
– ustanowienie rady nadzorczej bądź komisji rewizyjnej jest obligatoryjne jedynie, gdy kapitał zakładowy spółki przewyższa kwotę 500 000 zł, a wspólników jest więcej niż dwudziestu pięciu (art. 213 § 2 KSH). W zależności zatem od tego, czy spółka spełnia ww. przesłanki, czy nie, niezbędne będzie powołanie bądź tylko zarządu spółki, bądź także organu/organów nadzoru przewidzianych umową spółki,
– w przypadku nieustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej prawo kontroli spółki służy każdemu wspólnikowi (zob. art. 212 i n. KSH.),
– osoba powoływana w skład organów spółki musi spełniać kryteria wskazane w art. 18 KSH

4. Wpis do rejestru

– celem dokonania wpisu do rejestru zarząd zgłasza spółkę do sądu rejestrowego (właściwego wg siedziby spółki Sądu Rejonowego Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego). Zgłoszenia dokonuje się na urzędowych formularzach (art. 19 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym), do których należy dołączyć dokumenty wskazane w art. 167 KSH,
– fakt zawiązania spółki należy zgłosić do sądu rejestrowego w terminie sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki, uchybienie temu terminowi powoduje rozwiązanie umowy spółki (art. 169 KSH),
– wpis spółki do rejestru ma charakter konstytutywny. Polega on na wprowadzeniu do systemu informatycznego danych zawartych w postanowieniu sądu rejestrowego niezwłocznie po jego wydaniu. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze (art. 20 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym),
– spółka z o.o. podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców niezależnie od tego, czy prowadzi działalność gospodarczą

Jak wskazano wyżej, umowa bądź akt założycielski spółki z o.o. musi zawierać pewne elementy obligatoryjne (konieczne), prócz nich jed­nak wspólnicy mogą zawrzeć w umowie spółki szereg innych posta­nowień, modyfikując tym samym regulacje kodeksowe.

Składniki obligatoryjne umowy spółki z o.o. wskazuje art. 157 § 1 KSH:

1. firma i siedziba spółki (zob. art. 160 KSH, § 2 wzoru umowy),

2. przedmiot działalności spółki8 (zob. § 6 wzoru umowy),

3. wysokość kapitału zakładowego (zob. art. 154 KSH, § 7 wzoru umowy),

4. czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział (zob. art. 153 KSH, § 7 ust. 2 wzoru umowy),

5. liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników (zob. art. 154, 158 KSH, zob. § 8 wzoru umowy),

6. czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony. Stąd w przypadku zawarcia umowy spółki na czas nieoznaczony nie jest konieczne umieszczanie stosownego zapisu w umowie.

Elementy fakultatywne w umowie spółki

Dyspozytywne przepisy KSH, skutek braku klauzuli

Wspólnicy

Szczególne korzyści i obowiązki wspólnika, tzw. osobiste prawa i obowiązki wspólnika (art. 159 KSH).

Brak szczególnych korzyści i praw osobistych wspólnika.

Ustanowienie udziałów uprzywilejowanych (np. co do prawa głosu, prawa do dywidendy lub sposobu uczestniczenia w podziale majątku w przypadku likwidacji spółki, zob. art. 174, 196, 197 KSH).
(Zob. § 7 ust. 2 wzoru umowy).

Równość praw i obowiązków wszystkich wspólników w spółce (art. 174 § 1 zd. 1 KSH).

Nałożenie na wspólnika obowiązku wy­peł­niania powtarzających się świadczeń niepieniężnych (zob. art. 176 KSH).

Brak obowiązku.

Nałożenie na wspólników obowiązku wnoszenia dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału (zob. art. 177-179 KSH).
(Zob. § 10 wzoru umowy).

Brak obowiązku.

Ograniczenie w zbywalności udziałów oraz ustanawianiu na nich prawa zastawu (zob. art. 182 KSH).
(Zob. § 11 wzoru umowy).

Dopuszczalność swobodnego zbycia udziałów (art. 182 § 1 KSH).

Ograniczenie możliwości wstąpienia do spółki spadkobierców wspólnika oraz podziału udziałów między spadkobierców (zob. art. 183 KSH).

Dopuszczalność swobodnego wstępowania spadkobierców do spółki oraz podziału udziałów z zastrzeżeniem, że wskutek podziału nie mogą powstać udziały niższe niż 50 zł (art. 183 KSH).

Ograniczenie lub wyłączenie możliwości wstąpienia do spółki współmałżonka wspólnika w przypadku, gdy udział lub udziały są objęte wspólnością majątkową małżeńską (art. 1831KSH).

Brak ograniczenia.

Określenie sposobu podziału zysku (art. 191 § 2 KSH).
(Zob. § 12 wzoru umowy).

Podział zysku w stosunku do udziałów (art. 191 § 3 KSH).

Upoważnienie zgromadzenia wspólników do określenia dnia dywidendy, tj. dnia, według którego ustalana jest lista wspólników uprawnionych do otrzymania dywidendy (art. 193 § 2 KSH).

Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku (art. 193 § 1 KSH).

Upoważnienie zarządu do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywa­nej dywidendy za rok obrotowy (art. 194 KSH).
(Zob. § 12 ust. 4 wzoru umowy).

Brak możliwości wypłaty zaliczek.

Organy spółki

Możliwość odmiennego ukształtowania zasad wygaśnięcia mandatu członka organów spółki oraz przyczyn jego odwołania (zob. art. 202, 203, 215 § 2, 216 § 1, 217, 218 KSH).
(Zob. § 13–16 wzoru umowy).

Mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego spra­wozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu (art. 202 § 1 i 2 KSH).
Możliwość odwołania członka organu w każdym czasie (art. 203 § 1 KSH).

Określenie zasad reprezentacji spółki przez zarząd wieloosobowy oraz wzajemnych stosunków pomiędzy jego członkami (art. 205, 208 KSH).
(Zob. § 14 ust. 2 wzoru umowy).

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem (art. 205 § 1 KSH).
Stosowanie zasad przewidzianych w art. 208 § 2–8 KSH.

Możliwość ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, z zastrzeżeniem art. 213 § 2 KSH.
(Zob. § 15 wzoru umowy).

Wykonywanie nadzoru przez wspól­ników (zob. art. 212 KSH).

Możliwość rozszerzenia kompetencji rady nadzorczej bądź komisji rewizyjnej (zob. art. 220, 221 KSH), a także dopuszczenia podejmowania uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego poro­zumiewania się na odległość (zob. art. 222 § 3–4, 6 KSH).
(Zob. § 15 wzoru umowy).

Brak dodatkowych kompetencji oraz możliwości podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Określenie, w jakich sytuacjach niezbędne jest także podjęcie uchwały przez zgromadzenie wspólników (zob. art. 229, 230 KSH).
(Zob. § 16 ust. 2 i 3 wzoru umowy).

Obowiązek podejmowania uchwał je­dy­nie w przypadkach wskazanych w ustawie (zob. m.in. art. 228–230 KSH).

Ustalenie kręgu podmiotów uprawnionych do zwoływania zgromadzenia wspólników oraz miejsc zgromadzeń, a także przyczyn uzasadniających zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników (zob. art. 232, art. 234 § 1, 235 § 3 KSH).
(Zob. § 16 ust. 5 wzoru umowy).

Zgromadzenie zwoływane jest przez za­rząd, a gdy ten go nie zwoła – przez radę nadzorczą albo komisję rewizyjną (art. 235 § 1–2 KSH).
Zgromadzenie odbywa się w siedzibie spół­ki bądź w innym miejscu na terytorium kraju, jeżeli wszyscy wspólnicy wyra­żą na to zgodę na piśmie (art. 234 KSH).

Określenie, że prawo mniejszości przysługuje wspólnikom reprezentującym mniej niż jedną dziesiątą kapitału zakładowego (art. 236 § 2 KSH).

Jedynie wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego zgromadzenia wspólników (art. 236 § 1 KSH).

Określenie quorum oraz niezbędnej do podjęcia uchwał większości głosów (art. 241, 245 KSH).
(Zob. § 16 ust. 3 wzoru umowy).

Zgromadzenie wspólników jest waż­ne bez względu na liczbę re­pre­zento­wanych na nim udziałów (art. 241 KSH).
Co do zasady uchwały zapadają bezwzględną większością głosów (art. 245 KSH, wyjątki zob. m.in. art. 246, 273, art. 506 § 1, art. 541 § 1–2, art. 577 § 1 KSH).

Podwyższenie kapitału zakładowego, umorzenie udziałów

Możliwość podwyższenia kapitału zakła­dowego na mocy dotychczasowych posta­nowień umowy spółki (zob. art. 257 KSH).
(Zob. § 7 ust. 3 wzoru umowy).

Podwyższenie kapitału zakładowego możliwe jest jedynie w drodze zmiany umowy spółki (art. 257 § 1 KSH).

Wyłączenie przysługującego wspólnikom prawa pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów (zob. art. 258 KSH).

Istnienie prawa pierwszeństwa do­tych­­cza­sowych wspólników. Pra­wo to mo­że zostać wyłączone mocą uchwały o pod­wyższeniu kapi­tału zakładowego (art. 258 § 1 KSH).

Umorzenie udziału (zob. art. 199 KSH).
(Zob. § 9 wzoru umowy).

Zakaz umarzania udziałów.

Rozwiązanie i likwidacja spółki

Określenie dodatkowych przyczyn rozwiązania umowy spółki (art. 270 pkt 1 KSH).

Umowa spółki ulega rozwiązaniu w przy­padkach przewidzianych w art. 270 pkt 2-4 KSH. Co do innych przyczyn rozwiązania umowy zob. np. art. 21, 169, 271, art. 29 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Określenie likwidatorów spółki i sposobu ich odwoływania (art. 276 § 1 i 2 KSH).
(Zob. § 19 wzoru umowy).

Likwidatorami są członkowie zarządu spółki, chyba że uchwała wspólników stanowi inaczej (art. 276 § 1 KSH).
Likwidator może być odwołany uchwałą wspólników, jednak likwidatorów ustanowionych przez sąd tylko sąd może odwołać (art. 276 § 1 KSH).

Inne

Określenie dodatkowych sposobów ogłaszania dokumentów i informacji o spółce (art. 5 § 3 zd. 2 KSH).
(Zob. § 20 wzoru umowy).

Ogłoszenia dokonywane są jedy­nie w Monitorze Sądowym i Gos­podarczym (art. 5 § 3 zd. 1 KSH).


* Autor jest aplikantem radcowskim w OIRP w Gdańsku, prawnikiem w Kancelarii Radców Prawnych.

1 Zob. wyr. SN z 20.12.1996 r., II CKU 38/96, OSP 1997, Nr 6, poz. 117.

2 Przykładowo: wpłata na konto, polecenie przelewu, przekaz, czek bankierski potwierdzony. Wkładem pieniężnym nie może zaś być weksel. Weksel nie jest bowiem surogatem pieniądza, stąd jego wręczenie nie może być traktowane jak dokonanie zapłaty (zob. uzasadnienie uchw. SN z 2.3.1993 r., III CZP 123/92, OSNC 1993, Nr 10, poz. 92, por. uzasadnienie uchw. SN z 22.5.1992 r., III CZP 52/92, OSP 1993, Nr 6, poz. 120).

3 Przykładowo: prawo rzeczowe, prawo obligacyjne, prawo na dobrach niematerialnych będące prawem: zbywalnym, posiadającym zdolność bilansową oraz przydatnym dla spółki i faktycznie dostępnym (tzw. zdolność aportowa).

4 Przykładowo art. 11 ust. 1 ustawy z 22.5.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej stanowi, że działalność ta może być wykonywana w formie towarzystw ubezpieczeń wzajemnych oraz spółek akcyjnych. Podobnie art. 12 ustawy z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t. jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) stanowi, że banki mogą być tworzone jako banki państwowe, banki spółdziel­cze lub banki w formie spółek akcyjnych.

5 Dopuszczenie możliwości zaspokojenia się wierzycieli spółki kapitałowej wprost z majątku osób ją tworzących znane jest także pod nazwą „odpowiedzialności przebijającej”. Jako jej namiastka w polskim prawie spółek podaje się przykład odpowiedzialności członków zarządu spółki w trybie art. 299 KSH.

6 Na temat wkładów zob. też przepisy art. 158, 159, art. 170 § 1, 175 oraz 291 KSH.

7 Kompetencje rady nadzorczej określa art. 219 KSH, zaś komisji rewizyjnej art. 221 KSH. W spółce mogą być ustanowione oba ww. organy bądź jeden z nich. W przypadku, o którym mowa w art. 213 § 2 KSH, ustanowienie co najmniej jednego z omawianych organów jest obligatoryjne. Co do zasady komisja rewizyjna powoływana jest do wykonywania okresowych kontroli w spół­ce, a rada nadzorcza do sprawowania stałego nadzoru nad jej działalnością. Komisja rewizyjna, także inaczej niż rada nadzorcza, wykonuje swoje funkcje zbiorowo. Rozszerzenie uprawnień komisji rewizyjnej możliwe jest w przypadku braku w systemie organów danej spółki rady nadzorczej. Jednakże nawet w takim przypadku komisja rewizyjna nie jest uprawniona do zawierania umów o pracę z członkami zarządu (tak wyr. SN z 2.2.2000 r., II UKN 360/99, OSNAPiUS 2001, Nr 13, poz. 448).

8 Co prawda KSH nie przewiduje żadnych szczególnych regulacji w tym przed­miocie, niemniej zgodnie z art. 40 pkt 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. jedn.: Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) w dziale 3 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się m.in. przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Urzędowy formularz KRS-WM również przewiduje wpisywanie poszczególnych rodzajów działalności w powiązaniu z odpowiednim kodem PKD. Stąd przyjęła się praktyka zamieszczania w treści umowy spółki przedmiotu działalności wraz z odpowiadającym mu kodem PKD.

Źródła:

1. K. Osajda, Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o. na tle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego, Glosa 2005, Nr 4,

2. A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Tom I. Komentarz do art. 1-300 KSH, Warszawa 2007,

3. S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumiński, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2005,

4. J.A. Strzępka (red.), P. Pinior, W. Popiołek, E. Zielińska, Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom I, Warszawa 2005,

5. M. Litwińska-Werner, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2007,

6. Ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych, Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.,

7. Ustawa z 22.5.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, Dz.U. Nr 124, poz. 1151 ze zm.

Repertorium A Nr 12345/2008

AKT NOTARIALNY

Dnia piątego kwietnia dwa tysiące szóstego roku (5.4.2007) w Gdańsku przy ulicy Drzewnej 1, przede mną, notariuszem Janem Kowalskim, prowadzącym tam kancelarię, stawili się: Pan Jan Aleksander Nowak, syn Marka i Ewy, legitymujący się dowodem osobistym nr ZXC 1234567, PESEL 1010101010, zamieszkały w Gdańsku przy ulicy Drzewnej 2,

Pani Janina Aleksandra Nowak, córka Marka i Ewy, legitymująca się dowodem osobistym nr ZXC 1234545, PESEL 1010101111, zamieszkała w Gdańsku przy ulicy Drzewnej 2, których tożsamość ustaliłem na podstawie dowodów osobistych, których serię i numer wypisano wyżej, obok nazwisk stawających.

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1. [Zawiązanie Spółki]

Stawający zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.

§ 2. [Firma]

1. Spółka prowadzona będzie pod firmą: ABC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Spółka może prowadzić działalność, używając nazwy skróconej ABC Sp. z o.o.

3. Spółka może używać wyróżniających ją znaków graficznych.

§ 3. [Siedziba]

Siedzibą Spółki jest miasto Gdańsk. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa i inne ośrodki swojej działalności w kraju i za granicą.

§ 4. [Uczestnictwo w innych spółkach i organizacjach]

Spółka może uczestniczyć w spółkach i innych organizacjach gospodarczych, już istniejących.

§ 5. [Czas trwania Spółki]

1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 6. [Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki]

1. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki (według Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:

a) sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych i motocykli; sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych (PKD 50),

b) handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami (PKD 51),

c) obsługa nieruchomości (PKD 70).

2. Spółka może prowadzić eksport i import w zakresie przedmiotu działania wyżej w pkt. 1 wymienionego.

§ 7. [Kapitał zakładowy]

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 500 (pięćset) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 100,00 zł (sto złotych) każdy, w tym:

a) 250 udziałów uprzywilejowanych, co do prawa głosu, w ten sposób, że na jeden udział przypadają trzy głosy [udziały uprzywilejowane],

b) 250 udziałów nieuprzywilejowanych.

2. Wspólnik może mieć więcej udziałów niż jeden.

3. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Wspólników do kwoty 100 000 000,00 zł (sto milionów złotych) w terminie do 31.12.2020 r., co nie stanowić będzie zmiany umowy Spółki.

4. Podwyższenie kapitału zakładowego w trybie ust. 3 zostanie dokonane bądź poprzez podwyższenie wartości każdego udziału, bądź poprzez utworzenie nowych udziałów.

§ 8. [Objęcie udziałów]

Wspólnicy obejmują w kapitale zakładowym Spółki udziały w następujący sposób:

1. Janina Aleksandra Nowak obejmuje w kapitale zakładowym Spółki 250 (dwieście pięćdziesiąt) udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy w łącznej wysokości 25 000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i pokrywa je wkładem pieniężnym.

2. Jan Aleksander Nowak obejmuje w kapitale zakładowym Spółki 250 (dwieście pięćdziesiąt) udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy w łącznej wysokości 25 000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i pokrywa je wkładem niepieniężnym w postaci niezabudowanej nieruchomości gruntowej o pow. 100 mkw. położonej w Gdańsku przy ulicy Drzewnej 3, działka nr 8, obręb 150, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział III Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr GD1G/12345/1234.

§ 9. [Umarzanie udziałów]

Udziały mogą być umarzane tylko za zgodą Wspólnika, którego umorzenie udziałów ma dotyczyć.

§ 10. [Dopłaty]

1. Wspólnicy są zobowiązani do dopłat w granicach dziesięciokrotnej wysokości posiadanych przez nich udziałów. Dopłaty winny być nakładane i uiszczane przez Wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów.

2. Dopłaty są nakładane w drodze jednogłośnych uchwał wszystkich Wspólników. Terminy i wysokość dopłat Wspólnicy mogą określić w uchwale lub pozostawić ich określenie Zarządowi Spółki.

§ 11. [Zbycie i zastawienie udziałów]

1. Zbycie i zastawienie udziałów wymaga zgody Wspólników.

2. Każdemu ze Wspólników przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia. W tym celu Wspólnik zamierzający zbyć udziały winien zawiadomić o tym na piśmie Zarząd, podając cenę za udziały i osobę nabywcy, Zarząd zaś jest obowiązany pisemnie poinformować o tym niezwłocznie − nie później jednak niż w terminie 7 (siedmiu) dni – pozostałych Wspólników.

3. Każdy ze Wspólników może wykonać prawo pierwszeństwa nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia w proporcji do posiadanych przez niego udziałów. Prawo pierwszeństwa należy wykonać w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia Zarządu. Cena za udziały nabyte w wykonaniu prawa pierwszeństwa równa będzie ich wartości bilansowej wynikającej z ostatniego zatwierdzonego bilansu Spółki.

4. Zbycie udziałów może nastąpić wyłącznie na rzecz osoby, która przystąpi do umowy Wspólników, obowiązującej pomiędzy Wspólnikami Spółki.

§ 12. [Udział Wspólnika w zysku]

1. Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały w zakresie podziału zysku pomiędzy Wspólników, o wyłączeniu zysku od podziału lub o przeznaczeniu go na pokrycie straty.

2. Wspólnicy uczestniczą w podziale zysku proporcjonalnie do ilości posiadanych udziałów w kapitale zakładowym Spółki, chyba że uchwa­ła Zgromadzenia stanowi inaczej.

3. Uchwała o podziale zysku określa termin i formę wypłaty zysku.

4. W zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłacania Wspólnikom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

§ 13. [Władze Spółki]

Władzami Spółki są:

a) Zarząd,

b) Rada Nadzorcza,

c) Zgromadzenie Wspólników.

§ 14. [Zarząd]

1. Zarząd składa się z od jednego do pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników. Każdego z członków Zarządu powołuje się na okres 3 (trzech) lat.

2. Każdy z członków Zarządu jest uprawniony do samodzielnego składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki.

3. Zarząd rozstrzyga we wszystkich sprawach, których ustawa lub umowa Spółki nie zastrzegają do właściwości Walnego Zgromadzenia.

§ 15. [Rada Nadzorcza]

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków, z czego dwóch powoływanych i odwoływanych jest przez Zgromadzenie Wspólników, a jeden powoływany i odwoływany jest przez Wspólnika Jana Aleksandra Nowaka.

2. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych.

4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w drodze pisemnego głosowania.

5. Pracami Rady kieruje jej Przewodniczący powoływany i odwoływany przez Zgromadzenie Wspólników. Rada Nadzorcza może wybrać Wiceprzewodniczącego spośród pozostałych swoich członków.

6. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą:

(a) badanie sprawozdań finansowych Spółki,

(b) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Zgromadzeniu Wspólników dorocznych sprawozdań z wyników tych badań,

(c) opracowywanie projektów zmian w umowie spółki,

(d) opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki.

7. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 16. [Zgromadzenie Wspólników]

1. Uchwały Wspólników zapadają na Zgromadzeniu Wspólników. Bez odbycia Zgromadzenia mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.

2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników, oprócz spraw wymienionych w Kodeksie spółek handlowych i niniejszej umowie, wymaga:

(a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły,

(b) kwitowanie organów Spółki z wykonania przez nie obowiązków,

(c) dokonanie podziału zysku lub pokrycia strat,

(d) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,

(e) zbywanie i nabywanie nieruchomości,

(f) rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,

(g) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki oraz wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawie:

(a) likwidacji Spółki,

(b) podziału zysków,

(c) Powoływania i odwoływania członków Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki,

wymagają zgody Wspólników reprezentujących 75% kapitału zakładowego Spółki.

4. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości trzykrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały Wspólników.

5. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w miejscu siedziby Spółki albo w innym miejscu na terenie następujących miejscowości: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Warszawa.

6. Uchwały Wspólników podejmowane są większością głosów, przy czym na jeden udział przypada jeden głos.

§ 17. [Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników]

Wspólnikowi Janowi Aleksandrowi Nowakowi przysługuje indywidualne prawo zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli zwołanie go uznają za wskazane, a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia Wspólników w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania.

§ 18. [Rok obrotowy]

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 19. [Likwidatorzy]

W przypadku postawienia Spółki w stan likwidacji obowiązki likwidatorów pełnić będą:

a) Jan Aleksander Nowak,

b) Janina Aleksandra Nowak.

§ 20. [Publikator]

Pismem przeznaczonym do ogłoszeń Spółki obok „Monitora Sądowego i Gospodarczego” jest „Kurier Ziemi Gdańskiej”.

§ 21. [Prawo materialne]

W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych.