Aktualności

Prawo wekslowe – aplikacja od ogółu do szczegółu

Ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo wekslowe

Podstawowe definicje:

 • weksel trasowany zawiera:
  1)   nazwę „weksel” w samym tekście dokumentu,
  2)   polecenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej,
  3)   nazwisko osoby, która ma zapłacić – trasata,
  4)   termin płatności,
  5)   oznaczenie miejsca płatności,
  6)   nazwisko osoby, na której rzecz bądź zlecenie zapłata ma być dokonana,
  7)   oznaczenie daty i miejsca wystawienia weksla,
  8)   podpis wystawcy weksla;

Reklama

 • weksel bez oznaczenia terminu płatności uważa się za płatny za okazaniem;
 • w wekslu płatnym za okazaniem albo w pewien czas po okazaniu, wystawca może zastrzec oprocentowanie sumy wekslowej;
 • w wekslu, w którym sumę wekslową napisano literami i liczbami, w razie różnicy ważna jest suma napisana literami, a w razie różnicy sum napisanych kilkakrotnie literami, weksel jest ważny na sumę mniejszą;
 • indos powinien być bezwarunkowy. Częściowy jest nieważny. Indos na okaziciela jest równoznaczny z indosem in blanco. Indos przenosi wszystkie prawa z weksla;
 • pełnomocnictwo, zawarte w indosie pełnomocniczym, nie wygasa ani przez śmierć mocodawcy, ani przez to, że mocodawca utracił zdolność do działań prawnych;
 • weksel, płatny w pewien czas po okazaniu, powinien być przedstawiony do przyjęcia w ciągu roku od dnia wystawienia. Wystawca może oznaczyć krótszy lub dłuższy termin. Indosanci mogą terminy te skrócić;
 • zapłatę weksla można zabezpieczyć poręczeniem wekslowym (aval) co do całości lub części sumy wekslowej. Poręczenie umieszcza się na wekslu albo przedłużku;
 • poręczyciel wekslowy odpowiada tak samo jak ten, za kogo poręczył. Zobowiązanie poręczyciela jest ważne, chociażby zobowiązanie, za które poręcza, było nieważne z jakiejkolwiek przyczyny z wyjątkiem wady formalnej;
 • weksle z innymi terminami płatności albo z kilku następującymi po sobie terminami  nieważne;
 • posiadacz weksla nie może odmówić przyjęcia zapłaty częściowej, jednak nie ma obowiązku przyjmowania zapłaty przed terminem płatności. Trasat, który płaci przed terminem płatności, czyni to na własne niebezpieczeństwo;
 • w przypadku nieprzedstawienia weksla do zapłaty w terminie, każdy dłużnik może złożyć sumę wekslową do depozytu sądu miejsca płatności weksla na koszt i niebezpieczeństwo posiadacza weksla;
 • odmowa przyjęcia albo zapłaty powinna być stwierdzona aktem publicznym (protest z powodu nieprzyjęcia lub niezapłacenia);
 • posiadacz weksla powinien o nieprzyjęciu albo niezapłaceniu zawiadomić swojego indosanta i wystawcę w terminie 4 dni powszednich następujących po dniu protestu. Kto nie zawiadomi w czasie powyżej oznaczonym, nie traci praw z weksla, jednak odpowiada za szkodę spowodowaną swym niedbalstwem, ale tylko do sumy, na jaką weksel jest wystawiony;
 • ten, kto weksel: wystawił, przyjął, indosował, za niego poręczył, odpowiada wobec posiadacza solidarnie;
 • każda osoba trzecia, nawet trasat lub osoba zobowiązana z weksla, z wyjątkiem akceptanta, mogą być wyręczycielami;
 • posiadacz weksla, który odmawia przyjęcia zapłaty przez wyręczenie, traci prawo zwrotnego poszukiwania przeciw tym, którzy byliby zwolnieni. Płacący przez wyręczenie nabywa prawa wynikające z weksla, ale nie może dalej weksla indosować;
 • w razie zmiany tekstu weksla osoby, które weksel podpisały po dokonaniu zmiany, odpowiadają według brzmienia tekstu zmienionego, a osoby, które weksel poprzednio podpisały, według brzmienia tekstu pierwotnego;
 • roszczenia wekslowe przeciwko akceptantowi ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia płatności weksla. Roszczenia posiadacza weksla przeciwko indosantom i wystawcy przedawniają się po roku od dnia protestu. Natomiast roszczenia indosantów między sobą i przeciw wystawcy ulegają przedawnieniu po 6 miesiącach, licząc od dnia, w którym indosant wykupił weksel lub sam został pociągnięty z weksla do odpowiedzialności sądowej;
 • protest sporządza notariusz. Protest zawiera stwierdzenie, że osoba, przeciwko której protest ma być dokonany, nie uczyniła zadość wezwaniu skierowanemu do niej. Organ, sporządzający protest, obowiązany jest dokonać poszukiwania lokalu przedsiębiorstwa albo mieszkania osoby, do której wezwanie ma być skierowane. Protest należy napisać na odwrotnej stronie weksla albo na osobnej karcie połączonej z wekslem.Organ sporządzający protest jest upoważniony i obowiązany do odbioru zapłaty oraz do pokwitowania;
 • ten, komu weksel zaginął, może żądać od sądu rejonowego miejsca płatności weksla uznania go za umorzony. Dłużnik wekslowy i trasat, który po otrzymaniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania płaci weksel, czyni to na własne niebezpieczeństwo;
 • odpowiedzialność wystawcy weksla własnego jest taka sama, jak akceptanta weksla trasowanego.

Źródło:  Aneta Heliosz, Aplikacja od ogółu do szczegółu. Akty normatywne w pigułce