Artykuły

Terminy w KPA

Tekst pochodzi z numeru: 1 (121) styczeń 2011

Patrycja Klimiuk

ART.

CZYNNOŚĆ W KPA

TERMIN

art. 12 § 2

termin załatwienia sprawy, która nie wymaga zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień

niezwłocznie

art. 35 § 1

organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy

bez zbędnej zwłoki

art. 35 § 2

termin załatwienia spraw, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ

niezwłocznie

art. 35 § 3

termin załatwienia sprawy:
– wymagającej postępowania wyjaśniającego
– szczególnie skomplikowanej
– w postępowaniu odwoławczym

nie później niż w ciągu:
– miesiąca od dnia wszczęcia postępowania
– dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania
– miesiąca od dnia otrzymania odwołania

art. 44
[patrz też art. 42 i 43]

w razie niemożności doręczenia pisma w sposób wskazany w art. 42 i 43:
– poczta przechowuje pismo w swojej placówce pocztowej (w przypadku doręczania pisma przez pocztę)
– pismo składa się w urzędzie właściwej gminy [miasta] (w przypadku doręczania pisma przez pracownika urzędu gminy [miasta] lub upoważnioną osobę lub organ)
– termin odbioru pisma przechowywanego w placówce pocztowej lub złożonego w urzędzie właściwej gminy (miasta)

– przez okres czternastu dni
– na okres czternastu dni
– siedem dni, licząc od dnia pozostawienia zawiadomienia w placówce pocztowej lub pozostawienia pisma w urzędzie właściwej gminy (miasta)
(w przypadku niepodjęcia przesyłki w powyższym terminie pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru przesyłki w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od daty pierwszego zawiadomienia)

art. 46 § 3

doręczenie pisma za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest skuteczne, jeżeli organ administracji publicznej otrzyma potwierdzenie doręczenia pisma

w terminie siedmiu dni od dnia wysłania pisma

art. 47 § 2

jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma przesłanego mu przez pocztę lub inny organ albo w inny sposób uznaje się, że pismo doręczone zostało

w dniu odmowy jego przyjęcia przez adresata

art. 49

zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania uważa się za dokonane

po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia

art. 58 § 2

termin do wniesienia prośby o przywrócenie terminu

siedem dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu

art. 64 § 2

termin do usunięcia braków podania pod rygorem pozostawienia go bez rozpoznania

siedem dni

art. 66 § 2

termin do wniesienia odrębnego podania dotyczącego sprawy niepodlegającej załatwieniu przez organ administracji publicznej, do którego podanie wniesiono

czternaście dni od daty doręczenia postanowienia zawiadamiającego wnoszącego podanie, że w sprawach innych powinien wnieść odrębne podanie do właściwego organu (podanie uważa się wtedy za złożone w dniu wniesienia pierwszego podania)

art. 79 § 1

zawiadomienie strony o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków, biegłych lub oględzin

przynajmniej na siedem dni przed terminem przeprowadzenia dowodu

art. 88 § 2

termin dla ukaranego na karę grzywny na złożenie wniosku o zwolnienie od ukarania za nieusprawiedliwioną nieobecność lub odmowę zeznania, wydania opinii albo okazania przedmiotu oględzin

siedem dni od daty otrzymania zawiadomienia o ukaraniu

art. 92

termin rozprawy powinien być tak wyznaczony, aby doręczenie wezwań oraz ogłoszenie o rozprawie nastąpiły

przynajmniej na siedem dni przed rozprawą

art. 98 § 2

żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane, jeżeli żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania w okresie

trzech lat od daty zawieszenia postępowania

art. 106 § 3

termin na przedstawienie przez właściwy organ stanowiska

niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia organowi żądania, chyba że przepis prawa przewiduje inny termin

art. 111 § 1

termin na zgłoszenia przez stronę żądania uzupełnienia decyzji co do rozstrzygnięcia bądź co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia w tych kwestiach

czternaście dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji

art. 119 § 1

termin na wydanie przez organ administracji publicznej postanowienia zatwierdzającego ugodę bądź odmawiającego zatwierdzenia ugody

siedem dni od dnia zawarcia ugody

art. 129 § 2

termin do wniesienia odwołania od decyzji wydanej w I instancji

czternaście dni od dnia:
– doręczenia decyzji stronie
– ogłoszenia decyzji stronie (gdy decyzja została ogłoszona ustnie)

art. 133

termin na przesłanie przez organ administracji publicznej, który wydał decyzję odwołania wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu

siedem dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie (jeżeli w tym terminie nie wydał nowej decyzji w trybie samokontroli)

art. 141 § 2

termin do wniesienia zażalenia na wydane w toku postępowania postanowienia, gdy kodeks tak stanowi

siedem dni od dnia:
– doręczenia postanowienia stronie
– ogłoszenia postanowienia stronie (gdy postanowienie zostało ogłoszone ustnie)

art. 145a § 2

termin na wniesienie skargi o wznowienie postępowania w przypadku, gdy TK orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego została wydana decyzja

jeden miesiąc od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

art. 146 § 1

uchylenie decyzji wskutek wznowienia postępowania nie może nastąpić

po upływie:
– dziesięciu lat z przyczyn określonych w art. 145 § 1 pkt 1 i 2 KPA (dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe, decyzja wydana została w wyniku przestępstwa)
– pięciu lat z przyczyn określonych w art. 145 § 1 pkt 3–8 (decyzja wydana została przez pracownika lub organ administracji publicznej, który podlega wyłączeniu stosownie do art. 24, 25 i 27, strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu, wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji, nieznane organowi, który wydał decyzję, decyzja wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu, zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd odmiennie od oceny przyjętej przy wydaniu decyzji – art. 100 § 2, decyzja została wydana w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które zostało następnie uchylone lub zmienione) oraz w art. 145a (Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją RP, umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego została wydana decyzja)
– od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji

art. 148 § 1 § 2

termin do wniesienia podania o wznowienie postępowania

jeden miesiąc od dnia, w którym:
– strona dowiedziała się o okoliczności stanowiącej podstawę do wznowienia postępowania
– strona dowiedziała się o decyzji (gdy strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu)

art. 154 § 1
i art. 155

– decyzja ostateczna, na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa, może być uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony
– decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony

w każdym czasie

art. 156 § 2

nie stwierdza się nieważności decyzji z przyczyn wymienionych w § 1 pkt 1, 3, 4 i 7 (wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości, dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną, została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie, zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa) po upływie

dziesięciu lat od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia

art. 185 § 1

rozpatrzenie i załatwienie sprzeciwu prokuratora powinno nastąpić w terminie

trzydziestu dni od daty jego wniesienia

art. 217 § 3

termin na wydanie zaświadczenia

bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni

art. 231

termin na przekazanie skargi organowi właściwemu

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni

art. 237 § 1 i 2
[patrz też art. 244]

– termin na załatwienie skargi przez właściwy organ
– termin na zawiadomienie posłów na Sejm, senatorów i radnych, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby, o sposobie załatwienia skargi, a gdy jej załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień – także o stanie rozpatrzenia skargi

– bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca
– najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia wniesienia albo przekazania skargi

art. 243

termin na przekazanie wniosku zgodnie z właściwością

siedem dni

art. 261

termin wyznaczony przez organ administracji publicznej prowadzący postępowanie do wniesienia przez stronę należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry

nie krótszy niż siedem dni i nie dłuższy niż czternaście dni


* Autorka ukończyła aplikację prokuratorską.