Aktualności

Wybrane ustawy – pytania na aplikacje prawnicze z opracowaniem i orzecznictwem cz. I

autor: Rafał Maciąg – radca prawny

Pytania pochodzą z egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką/radcowską (A/R), które odbyły się 26.9.2020 r.

1. (A/R) Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, współtwórcom przysługuje prawo autorskie wspólnie; do wykonywania prawa autorskiego do całości utworu potrzebna jest zgoda:

 1. większości współtwórców; w przypadku braku takiej zgody każdy ze współtwórców może żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeka uwzględniając interes tego współtwórcy,
 2. wszystkich współtwórców; w przypadku braku takiej zgody każdy ze współtwórców może żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeka uwzględniając interesy wszystkich współtwórców,
 3. większości współtwórców; w przypadku braku takiej zgody pozostali współtwórcy nie mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd.

Prawidłowa odpowiedź: B (art. 9 ust. 1 i 3 PrAut)

Zgodnie z art. 9 PrAut, współtwórcom przysługuje prawo autorskie wspólnie. Domniemywa się, że wielkości udziałów są równe. Każdy ze współtwórców może żądać określenia wielkości udziałów przez sąd, na podstawie wkładów pracy twórczej (ust. 1). Każdy ze współtwórców może wykonywać prawo autorskie do swojej części utworu mającej samodzielne znaczenie, bez uszczerbku dla praw pozostałych współtwórców (ust. 2). Do wykonywania prawa autorskiego do całości utworu potrzebna jest zgoda wszystkich współtwórców. W przypadku braku takiej zgody każdy ze współtwórców może żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeka uwzględniając interesy wszystkich współtwórców (ust. 3). Każdy ze współtwórców może dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia prawa autorskiego do całości utworu. Uzyskane świadczenie przypada wszystkim współtwórcom, stosownie do wielkości ich udziałów (ust. 4). Do autorskich praw majątkowych przysługujących współtwórcom stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o współwłasności w częściach ułamkowych (ust. 5).

2. (A/R) Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece, w wypadkach przewidzianych w przepisach ustawowych w księdze wieczystej, poza prawami rzeczowymi:

 1. mogą być ujawnione roszczenia, a nie mogą być ujawnione prawa osobiste,
 2. mogą być ujawnione prawa osobiste, a nie mogą być ujawnione roszczenia,
 3. mogą być ujawnione prawa osobiste i roszczenia.

Prawidłowa odpowiedź: C (art. 16 ust. 1 KWHU)

W wypadkach przewidzianych w przepisach ustawowych w księdze wieczystej, poza prawami rzeczowymi, mogą być ujawnione prawa osobiste i roszczenia.

W szczególności mogą być ujawniane:

1) prawo najmu lub dzierżawy, prawo odkupu lub pierwokupu, prawo dożywocia;

2) roszczenie o przeniesienie własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego albo o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego; dotyczy to także roszczeń przyszłych;

3) roszczenie wynikające z określenia zarządu lub sposobu korzystania z nieruchomości przez współwłaścicieli lub wieczystych użytkowników;

4) roszczenie współwłaścicieli wyłączające uprawnienie do zniesienia współwłasności;

5) wierzytelności banku hipotecznego zabezpieczone hipoteką oraz informacje, że zostały one wpisane do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych, o którym mowa w ustawie z 29.8.1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1771 oraz z 2018 r. poz. 2243);[1]

6) prawo z umowy timeshare, o którym mowa w ustawie z 16.9.2011 r. o timeshare (Dz. U. poz. 1370) (art. 16 ust. 1 i 2 KWHU).

3. (A/R) Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w granicach sumy ubezpieczenia obowiązkowego ubezpieczenia mienia zakład ubezpieczeń jest obowiązany zwrócić ubezpieczającemu:

 1. niezbędne koszty obrony w postępowaniu karnym i koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu cywilnym, podjętych na polecenie lub za zgodą zakładu ubezpieczeń,
 2. uzasadnione i niezbędne koszty obrony w postępowaniu karnym i koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu cywilnym,
 3. uzasadnione okolicznościami zdarzenia, koszty poniesione w celu zapobieżenia zwiększeniu szkody.

Prawidłowa odpowiedź: C (art. 15 ust. 1 ustawy z 22.5.2003 r.  o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych)

W granicach sumy gwarancyjnej ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej lub w granicach sumy ubezpieczenia obowiązkowego ubezpieczenia mienia zakład ubezpieczeń jest obowiązany zwrócić ubezpieczającemu, uzasadnione okolicznościami zdarzenia, koszty poniesione w celu zapobieżenia zwiększeniu szkody. W granicach sumy gwarancyjnej ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej zakład ubezpieczeń jest obowiązany zwrócić ubezpieczającemu niezbędne koszty obrony w postępowaniu karnym i koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu cywilnym, podjętych na polecenie lub za zgodą zakładu ubezpieczeń (art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z 22.5.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych).

4. (A/R) Zgodnie z ustawą – Prawo wekslowe, kto weksel wystawił, przyjął, indosował lub zań poręczył, odpowiada wobec posiadacza solidarnie; posiadacz może dochodzić roszczeń przeciw jednemu, kilku lub wszystkim dłużnikom:

 1. wyłącznie z zachowaniem porządku, w jakim się zobowiązali,
 2. bez potrzeby zachowania porządku, w jakim się zobowiązali,
 3. z zachowaniem porządku, w jakim się zobowiązali, o ile inaczej nie wynika z treści weksla.

Prawidłowa odpowiedź: B (art. 47 PrWeksl)

Kto weksel wystawił, przyjął, indosował lub zań poręczył, odpowiada wobec posiadacza solidarnie. Posiadacz może dochodzić roszczeń przeciw jednemu, kilku lub wszystkim dłużnikom bez potrzeby zachowania porządku, w jakim się zobowiązali. Takie samo prawo ma każdy dłużnik wekslowy, który weksel wykupił. Dochodzenie sądowe roszczeń przeciw jednemu dłużnikowi nie tamuje dochodzenia przeciw innym dłużnikom, nawet następującym po dłużniku, przeciw któremu wpierw skierowano dochodzenie sądowe (art. 47 PrWeksl).

„Zasadą Prawa wekslowego jest solidarna odpowiedzialność wszystkich dłużników wekslowych. (…) Solidarna odpowiedzialność z art. 47 PrWeksl różni się od odpowiedzialności solidarnej z Kodeksu cywilnego. Prawo wekslowe wprowadzając odpowiedzialność solidarną dłużników wekslowych, nie uregulowało zasad solidarności. W związku z tym należy rozważyć, które z przepisów Kodeksu cywilnego o solidarności dłużników mają zastosowanie do dłużników wekslowych”[2]. Należy uznać, że „do solidarności dłużników wekslowych stosować należy art. 371-374 KC”[3].

5. (A/R) Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, walne zgromadzenie jest ważne:

 1. wyłącznie wtedy, gdy obecna na nim jest co najmniej połowa ogólnej liczby członków spółdzielni,
 2. wyłącznie wtedy, gdy obecnych na nim jest co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków spółdzielni,
 3. niezależnie od liczby obecnych na nim członków spółdzielni.

Prawidłowa odpowiedź: C (art. 83 ust. 8 ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych)

Artykuł 83 ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych stanowi, że walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej nie może być zastąpione przez zebranie przedstawicieli, jednakże, jeżeli statut tak stanowi, w przypadku gdy liczba członków spółdzielni mieszkaniowej przekroczy 500, walne zgromadzenie może być podzielone na części. Rada nadzorcza ustala zasady zaliczania członków do poszczególnych części walnego zgromadzenia z tym, że nie można zaliczyć członków uprawnionych do lokali znajdujących się w obrębie jednej nieruchomości do różnych części walnego zgromadzenia (ust. 1). Członek spółdzielni może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu walnego zgromadzenia. Przepisu art. 36 § 3 zdanie pierwsze ustawy z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze nie stosuje się (ust. 11). Zarząd zwołuje walne zgromadzenie przynajmniej raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego (ust. 2). Zarząd zwołuje walne zgromadzenie także na żądanie:

1) rady nadzorczej;

2) przynajmniej jednej dziesiątej, nie mniej jednak niż trzech członków, jeżeli uprawnienia tego nie zastrzeżono w statucie dla większej liczby członków (ust. 3).

Żądanie zwołania walnego zgromadzenia powinno być złożone pisemnie z podaniem celu jego zwołania (ust. 4). W przypadku wskazanym w ust. 3 walne zgromadzenie zwołuje się w takim terminie, aby mogło się ono odbyć w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je rada nadzorcza, związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, lub Krajowa Rada Spółdzielcza, na koszt spółdzielni (ust. 5). O czasie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia lub jego części zawiadamia się wszystkich członków na piśmie co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami (ust. 6). Walne zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w ustawie (ust. 7). Walne zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków (ust. 8). Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części walnego zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w walnym zgromadzeniu. Jednakże w sprawach likwidacji spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej spółdzielni, zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej do podjęcia uchwały konieczne jest aby w posiedzeniach wszystkich części walnego zgromadzenia, na których uchwała była poddana pod głosowanie, uczestniczyła łącznie co najmniej połowa ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, chyba, że statut stanowi inaczej (ust. 9). Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia lub jego wszystkich części mają prawo zgłaszać: zarząd, rada nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części (ust. 10). Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust. 10, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków (ust. 11). Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części (ust. 12). Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na walnym zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków spółdzielni (ust. 13).

6. (A/R) Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu powinna być zawarta w formie:

 1. pisemnej,
 2. pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi,
 3. aktu notarialnego.

Prawidłowa odpowiedź: C (art. 172 ust. 4 ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych)

Zgodnie z art. 172 ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym (ust. 1). Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu obejmuje także wkład budowlany. Dopóki prawo to nie wygaśnie, zbycie samego wkładu jest nieważne (ust. 3). Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Wypis tego aktu notariusz przesyła niezwłocznie spółdzielni (ust. 4). Przedmiotem zbycia może być ułamkowa część spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Pozostałym współuprawnionym z tytułu własnościowego prawa do lokalu przysługuje prawo pierwokupu. Umowa zbycia ułamkowej części własnościowego prawa do lokalu zawarta bezwarunkowo albo bez zawiadomienia uprawnionych o zbyciu lub z podaniem im do wiadomości istotnych postanowień umowy niezgodnie z rzeczywistością jest nieważna (ust. 6).

Wyrok SN z 15.10.2014 r., V CSK 653/13, http://www.sn.pl:

„Przedmiotem umowy dożywocia unormowanej w art. 908 § 1 KC może być tylko przeniesienie własności nieruchomości. Powołany przepis w tym zakresie jest niewątpliwy i tak jest też wykładany w piśmiennictwie. Umowy dożywocia nie można zatem oprzeć na przeniesieniu własności rzeczy ruchomych czy też innych praw, w tym ograniczonego prawa rzeczowego jakim jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu”.

7. (A/R) Zgodnie z ustawą – Prawo spółdzielcze, zmiana statutu spółdzielni wymaga uchwały walnego zgromadzenia podjętej:

 1. zwykłą większością głosów,
 2. bezwzględną większością głosów,
 3. większością 2/3 głosów.

Prawidłowa odpowiedź: C (art. 12a § 1 PrSpółdz)

Zmiana statutu spółdzielni wymaga uchwały walnego zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów. Zarząd jest obowiązany uchwałę o zmianie statutu zgłosić w ciągu trzydziestu dni od daty jej podjęcia do sądu rejestrowego, załączając dwa odpisy protokołu walnego zgromadzenia. Zmiana statutu nie wywołuje skutków prawnych przed jej wpisaniem do Krajowego Rejestru Sądowego (art. 12a § 1-3 PrSpółdz).

8. (A/R) Zgodnie z ustawą – Prawo spółdzielcze, zmarłego członka spółdzielni skreśla się z rejestru członków spółdzielni ze skutkiem:

 1. od dnia, w którym nastąpiła śmierć,
 2. od dnia, w którym spółdzielnia powzięła wiadomość o śmierci,
 3. od dnia skreślenia.

Prawidłowa odpowiedź: A (art. 25 § 1 PrSpółdz)

Członka zmarłego skreśla się z rejestru członków spółdzielni ze skutkiem od dnia, w którym nastąpiła śmierć. Osobę prawną będącą członkiem spółdzielni skreśla się z rejestru członków ze skutkiem od dnia jej ustania. Jeżeli zmarły członek pozostawił więcej niż jednego spadkobiercę, spadkobiercy powinni w celu wykonywania przechodzących na nich praw majątkowych zmarłego ustanowić wspólnego pełnomocnika lub wskazać zarządcę ustanowionego przez sąd przy odpowiednim zastosowaniu przepisów Kodeksu cywilnego o zarządzie rzeczą wspólną (art. 25 § 1 i 2 PrSpółdz).

Wyrok SN z 27.5.2021 r., I CSKP 142/21, http://www.sn.pl:

„Prawo wybierania i bycia wybieranym do organów spółdzielni (art. 18 § 2 pkt 2 PrSpółdz) jest ściśle związane z członkostwem w spółdzielni, należy do niemajątkowych praw korporacyjnych i zostało wyraźnie wymienione w przepisie określającym prawa wynikające ze stosunku członkostwa”.

9. (A/R) Zgodnie z ustawą – Prawo spółdzielcze, podejmowanie decyzji niezastrzeżonych w ustawie lub statucie innym organom spółdzielni należy do:

 1. zarządu,
 2. rady nadzorczej,
 3. walnego zgromadzenia.

Prawidłowa odpowiedź: A (art. 48 § 2 PrSpółdz)

Zarząd kieruje działalnością spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Podejmowanie decyzji niezastrzeżonych w ustawie lub statucie innym organom należy do zarządu (art. 48 § 1 i 2 PrSpółdz). Skład i liczbę członków zarządu określa statut. Statut może przewidywać zarząd jednoosobowy, którym jest prezes, i ustalać wymagania, jakie powinna spełniać osoba wchodząca w skład zarządu lub prezes w zarządzie jednoosobowym. Członków zarządu, w tym prezesa i jego zastępców, wybiera i odwołuje, stosownie do postanowień statutu, rada lub walne zgromadzenie. Spółdzielnie, których członkami są wyłącznie osoby prawne, wybierają zarząd spośród kandydatów będących osobami fizycznymi wskazanymi przez te osoby prawne. W spółdzielniach, w których członkami są osoby fizyczne i osoby prawne, członków zarządu wybiera się również spośród kandydatów wskazanych przez osoby prawne. Walne zgromadzenie może odwołać tych członków zarządu, którym nie udzieliło absolutorium (art. 38 § 1 pkt 2 PrSpółdz), niezależnie od tego, który organ stosownie do postanowień statutu wybiera członków zarządu. W tym wypadku nie stosuje się przepisu art. 41 § 1 PrSpółdz. Zarząd jednoosobowy nie może dokonywać czynności w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa. Czynności takie są dokonywane przez radę nadzorczą, chyba że statut przewiduje właściwość walnego zgromadzenia (art. 49 § 1-5 PrSpółdz).

10. (A/R) Zgodnie z ustawą o własności lokali, przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności mają odpowiednie zastosowanie do zarządu nieruchomością wspólną, jeżeli liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych, należących nadal do dotychczasowego właściciela, nie jest większa niż:

 1. trzy,
 2. pięć,
 3. siedem.

Prawidłowa odpowiedź: A (art. 19 WłLokU)

Jeżeli liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych, należących nadal do dotychczasowego właściciela, nie jest większa niż trzy, do zarządu nieruchomością wspólną mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności (art. 19 WłLokU).

Wyrok SA w Szczecinie z 30.11.2016 r., I ACa 578/16, http://orzeczenia.szczecin.sa.gov.pl/:

„Art. 19 ustawy o własności lokali nakazuje stosować »odpowiednio« przepisy KC i KPC o współwłasności. Odpowiednie stosowanie polega na tym, że przepisy art. 195-221 KC poświęcone instytucji współwłasności, należy stosować z uwzględnieniem specyfiki współwłasności nieruchomości wspólnej oraz przepisów mających na celu ochronę woli właścicieli lokali (art. 22 ust. 3 i art. 25 WłLokU). (…) wyjaśniając istotę odpowiedniego stosowania przepisów o współwłasności w małej wspólnocie mieszkaniowej kładł nacisk nie na indywidualne interesy współwłaścicieli, jak to się przyjmuje w zwykłej współwłasności w częściach ułamkowych, ile raczej na interes zbiorowy wspólnoty mieszkaniowej. Odesłanie w art. 19 WłLokU do przepisów KC i KPC o współwłasności nie oznacza, że w małej wspólnocie mieszkaniowej nie stosuje się przepisów rozdziału 4 ustawy, tj. przepisów art. 18-33 WłLokU. Przeciwne stanowisko prowadziłoby do wniosku, że mała wspólnota mieszkaniowa nie jest jednostką organizacyjna w rozumieniu art. 33¹ KC, a jej charakter prawny w niczym nie różni się od instytucji współwłasności. To z kolei by różnicowało sytuacje prawna właścicieli w zależności od wielkości wspólnoty mieszkaniowej. Nie ulega wątpliwości, że właściciele w małej wspólnocie też podejmują uchwały. Stosuje się więc przepisy określające katalog czynności przekraczających zwykły zarząd, dla których wymagane jest podjęcie uchwały (art. 22 ust. 3 WłLokU) oraz art. 25 WłLokU dotyczący zaskarżania uchwał wspólnot mieszkaniowych. Nie ma również przeszkód prawnych by stosować art. 23 WłLokU w takim zakresie, a jakim nie pozostaje on w sprzeczności z art. 199 zd. 1 KC”.

11. (A/R) Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, powiatowym zasobem nieruchomości gospodaruje:

 1. starosta,
 2. zarząd powiatu,
 3. rada powiatu.

Prawidłowa odpowiedź: B (art. 25b GospNierU)

Powiatowym zasobem nieruchomości gospodaruje zarząd powiatu. Przepisy art. 25 ust. 2 i 2a GospNierU stosuje się odpowiednio (art. 25b GospNierU). Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje wójt, burmistrz albo prezydent miasta (art. 25 ust. 1 GospNierU). Gospodarowanie zasobem polega w szczególności na wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 23 ust. 1 GospNierU, a ponadto na sporządzaniu planów wykorzystania zasobu, przygotowywaniu opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych, dokonywaniu podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości, a także wyposażaniu ich, w miarę możliwości, w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej (art. 25 ust. 2 GospNierU).

Plany wykorzystania zasobu, o których mowa w art. 25 ust. 2 GospNierU, opracowuje się na okres 3 lat. Plany zawierają w szczególności:

1) zestawienie nieruchomości zasobu na podstawie danych zawartych w ewidencji nieruchomości prowadzonej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 GospNierU oraz zestawienie nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, w tym wskazanie:

 1. a) miejscowości położenia nieruchomości,
 2. b) powierzchni nieruchomości, z uwzględnieniem powierzchni użytkowej budynków lub samodzielnych lokali wykazanej w katastrze nieruchomości,
 3. c) sposobu zagospodarowania nieruchomości;

2) prognozę dotyczącą:

 1. a) udostępniania nieruchomości zasobu oraz nabywania nieruchomości do zasobu,
 2. b) poziomu wydatków związanych z udostępnianiem nieruchomości zasobu oraz nabywaniem nieruchomości do zasobu,
 3. c) wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości,
 4. d) aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości;

3) program zagospodarowania nieruchomości zasobu (art. 25 ust. 2a GospNierU).

12. (A/R) Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, do trwałego zarządu w sprawach nieuregulowanych w tej ustawie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o:

 1. użytkowaniu,
 2. najmie,
 3. dzierżawie.

Prawidłowa odpowiedź: A (art. 50 GospNierU)

Do trwałego zarządu w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o użytkowaniu (art. 50 GospNierU).

13. (A/R) Zgodnie z ustawą – Prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenie zwykłe może przekształcić się w stowarzyszenie, o ile liczy co najmniej:

 1. trzech członków,
 2. pięciu członków,
 3. siedmiu członków.

Prawidłowa odpowiedź: C (art. 42a ust. 1 PrStow)

Stowarzyszenie zwykłe liczące co najmniej siedmiu członków, może przekształcić się w stowarzyszenie. Przekształcenie stowarzyszenia zwykłego wymaga zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego, wyrażonej w drodze uchwały, zawierającej:

1) nazwę i siedzibę stowarzyszenia;

2) powołanie władz stowarzyszenia;

3) przyjęcie statutu stowarzyszenia, który stanowi załącznik do uchwały;

4) sprawozdanie finansowe stowarzyszenia zwykłego sporządzone na określony dzień w miesiącu poprzedzającym podjęcie uchwały o przekształceniu, które stanowi załącznik do uchwały.

Informację o podjęciu uchwały o przekształceniu przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd stowarzyszenia niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości oraz zawiadamia o podjęciu tej uchwały wierzycieli stowarzyszenia zwykłego (art. 42a ust. 1-3 PrStow).

14. (A/R) Zgodnie z ustawą o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, zastaw rejestrowy może być ustanowiony także wówczas, gdy zastawca nabędzie przedmiot zastawu w przyszłości; obciążenie zastawem rejestrowym takiego przedmiotu zastawu staje się skuteczne z chwilą:

 1. zawarcia umowy zastawu rejestrowego,
 2. jego nabycia przez zastawcę,
 3. wpisu zastawu do rejestru zastawów.

Prawidłowa odpowiedź: B (art. 7 ust. 3 ZastRejU)

Zgodnie z art. 7 ZastRejU, przedmiotem zastawu rejestrowego mogą być rzeczy ruchome i zbywalne prawa majątkowe, z wyjątkiem:

1) praw mogących być przedmiotem hipoteki;

2) wierzytelności na których ustanowiono hipotekę;

3) statków morskich oraz statków w budowie mogących być przedmiotem hipoteki morskiej (ust. 1). Zastawem rejestrowym można w szczególności obciążyć:

1) rzeczy oznaczone co do tożsamości;

2) rzeczy oznaczone co do gatunku, jeżeli w umowie zastawniczej określona zostanie ich ilość oraz sposób wyodrębnienia od innych rzeczy tego samego gatunku;

3) zbiór rzeczy ruchomych lub praw, stanowiący całość gospodarczą, choćby jego skład był zmienny;

4) wierzytelności;

5) prawa na dobrach niematerialnych;

6) prawa z papierów wartościowych;

7) prawa z niebędących papierami wartościowymi instrumentów finansowych w rozumieniu ustawy z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768, z późn. zm.) (ust. 2).

Zastaw rejestrowy może być ustanowiony także wówczas, gdy zastawca nabędzie przedmiot zastawu w przyszłości. Obciążenie zastawem rejestrowym takiego przedmiotu zastawu staje się skuteczne z chwilą jego nabycia przez zastawcę (ust. 3).

15. (A/R) Zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym, Krajowy Rejestr Sądowy składa się z rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz z:

 1. rejestru dłużników niewypłacalnych,
 2. rejestru spółek cywilnych,
 3. rejestru osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Prawidłowa odpowiedź: A (art. 1 ust. 2 pkt 3 KRSU)

Krajowy Rejestr Sądowy składa się z:

1) rejestru przedsiębiorców;

2) rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

3) rejestru dłużników niewypłacalnych (art. 1 ust. 2 KRSU).

Rejestr wchodzi w skład systemu integracji rejestrów, o którym mowa w art. 22 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek (Dz. Urz. UE L 169 z 30.06.2017, str. 46-127), zwanego dalej „systemem integracji rejestrów” (art. 1 ust. 3 KRSU).

16. (A/R) Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów, nadzór nad działalnością Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawuje:

 1. Prezes Rady Ministrów,
 2. Rada Ministrów,
 3. minister właściwy do spraw gospodarki.

Prawidłowa odpowiedź: A (art. 29 ust. 1 OchrKonkurU)

Zgodnie z art. 29 OchrKonkurU, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów. Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad działalnością Prezesa Urzędu (ust. 1).

Prezes Urzędu jest:

1) organem wykonującym zadania nałożone na władze państw członkowskich Unii Europejskiej na podstawie art. 104 i art. 105 TFUE. W szczególności Prezes Urzędu jest właściwym organem ochrony konkurencji w rozumieniu art. 35 rozporządzenia nr 1/2003/WE;

2) jednolitym urzędem łącznikowym w rozumieniu przepisów rozporządzenia nr 2017/2394 oraz, w zakresie swoich ustawowych kompetencji, jest organem właściwym w rozumieniu art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 2017/2394 (ust. 2).

Prezes Urzędu jest organem odpowiedzialnym w rozumieniu art. 7 ust. 1 rozporządzenia 2018/302 w zakresie przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję oraz praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów (ust. 2a). Prezes Rady Ministrów powołuje Prezesa Urzędu spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru (ust. 3).

Stanowisko Prezesa Urzędu może zajmować osoba, która:

1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;

2) jest obywatelem polskim;

3) korzysta z pełni praw publicznych;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) posiada kompetencje kierownicze;

6) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

7) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Prezesa Urzędu (ust. 3a).

Informację o naborze na stanowisko Prezesa Urzędu ogłasza się przez umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać:

1) nazwę i adres Urzędu;

2) określenie stanowiska;

3) wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa;

4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku;

5) wskazanie wymaganych dokumentów;

6) termin i miejsce składania dokumentów;

7) informację o metodach i technikach naboru (ust. 3b).

Termin, o którym mowa w ust. 3b pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (ust. 3c). Nabór na stanowisko Prezesa Urzędu przeprowadza zespół, powołany przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, liczący co najmniej 3 osoby, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia się doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze (ust. 3d). Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 3d, może być dokonana na zlecenie zespołu przez osobę niebędącą członkiem zespołu, która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny (ust. 3e). Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 3e, mają obowiązek zachowania w tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru (ust. 3f). W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (ust. 3g). Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający:

1) nazwę i adres Urzędu;

2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów;

3) imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze;

4) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;

5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata;

6) skład zespołu (ust. 3h).

Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera:

1) nazwę i adres Urzędu;

2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór;

3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informację o niewyłonieniu kandydata (ust. 3i).

Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne (ust. 3j). Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Urzędu. Prezes Urzędu pełni obowiązki do dnia powołania jego następcy (ust. 4). Prezes Urzędu wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanego dalej „Urzędem” (ust. 6).

17. (A/R) Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia tej ustawy są:

 1. ważne, ale bezskuteczne w stosunku do konsumenta,
 2. ważne i skuteczne w stosunku do konsumenta,
 3. nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta.

Prawidłowa odpowiedź: C (art. 7 zdanie drugie PrKonsU)

Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy (art. 7 PrKonsU).

Bibliografia:

Czarnecki M. (red.), Bagińska L. (red.), Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz, wyd. 6, C. H. Beck,  Warszawa 2013

[1] Od 8.7.2022 r. na mocy ustawy z 7.4.2022 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 872) weszło w życie następujące brzmienie pkt. 5 art. 16 ust. 2 KWHU:

„5) wierzytelności banku hipotecznego zabezpieczone hipoteką;”

[2] M. Czarnecki, L. Bagińska, Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz, wyd. 6, C. H. Beck, Warszawa 2013, s. 424.

[3] Ibidem.