Month

Styczeń 2019

Obowiązki sprzedawcy

Przeniesienie własności Zobowiązanie sprzedawcy polega na przeniesieniu własności lub innego prawa na kupującego. Jeżeli więc sama umowa sprzedaży nie wywiera skutku rozporządzającego,...
Read More

Prokura – prawo w pigułce

Prokura jest specyficznym rodzajem pełnomocnictwa. Jest to pełnomocnictwo udzielone przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie...
Read More

Culpa in contrahendo

Dopiero zawarcie umowy powoduje powstanie określonych obowiązków, a ich niedopełnienie przez stronę zobowiązaną naraża ją na tzw. odpowiedzialność kontraktową (art. 471 i n. KC). Natomiast pojawia się...
Read More

Zakaz anatocyzmu

W celu ochrony dłużnika przed nadmiernymi obciążeniami z tytułu odsetek polski system prawny ustanawia zakaz tzw. anatocyzmu, to znaczy pobierania odsetek od zaległych odsetek (procent...
Read More