Artykuły

Nowelizacja KPC – dodatek do EP Nr 5/15

Tekst pochodzi z numeru: 05 (161) maj 2015

dr hab. Izabella Gil*, Mirosław Piechowiak**

Opracowanie przedstawia w formie tabelarycznej zmiany Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzone na mocy przepisów ustawy z 29.8.2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych1, ustawy z 26.9.2014 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw2, a także ustawy z 5.12.2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych3.

Wprowadzenie

W pierwszej części wskazano znowelizowane przepisy, które były objęte treścią rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw – druk sejmowy nr 2678. Przedmiotowy projekt obejmuje wiele istotnych zmian, jakie powinny zostać wprowadzone w Kodeksie postępowania cywilnego, a dotyczy m.in. przepisów o formie czynności prawnych, nowego definiowania dokumentu w postępowaniu cywilnym, zwiększenia dostępu do sądu przez poszerzenie katalogu spraw, które będą rozpoznawane w postępowaniach elektronicznych, oraz stworzenia możliwości wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i dokonywania doręczeń elektronicznych nie tylko z zastosowaniem podpisu elektronicznego, także w zwykłych postępowaniach cywilnych. Przedmiotowy projekt 6.8.2014 r. wpłynął do Sejmu, ale nadal trwają prace w komisji. Część zmian objętych projektem została już wprowadzona w życie, m.in. zmiany wprowadzone na mocy ustawy z 29.8.2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Natomiast w drugiej części zestawiono zmiany, jakie zostały wprowadzone w związku z rezygnacją z prowadzenia rachunków depozytowych przez sądy powszechne i powierzenie ich prowadzenia Ministrowi Finansów. W wyniku nowelizacji Minister Finansów został upoważniony do czasowego zarządzania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach depozytowych Ministra Finansów z obowiązkiem ich zwrotu na każde żądanie wraz z należnymi odsetkami. Wprowadzenie tej zmiany uzasadnione było koniecznością sfinansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa oraz zarządzaniem długiem Skarbu Państwa. Przedstawiono także zmiany związane z wejściem w życie rozporządzenia nr 1215/12. W wyniku nowelizacji do Kodeksu postępowania cywilnego dodano w części czwartej nową księgę czwartą, w całości poświęconą uznawaniu i wykonaniu w Polsce orzeczeń sądowych, ugód i dokumentów urzędowych z innych państw członkowskich, które są objęte systemem automatycznej wykonalności. W księdze tej zawarto regulację odnoszącą się do orzeczeń sądowych, ugód i dokumentów urzędowych objętych działaniem systemu automatycznej wykonalności, uwzględniającą w odniesieniu do niektórych z nich odrębności wynikające z przepisów poszczególnych rozporządzeń unijnych. Z jednej strony zakresem regulacji objęto orzeczenia sądowe, ugody i dokumenty urzędowe, do których zastosowanie mają rozporządzenie nr 805/04, rozporządzenie nr 1896/06, rozporządzenie nr 861/2007, jak również rozporządzenie nr 4/09. Z drugiej strony księga czwarta obejmuje także orzeczenia sądowe, ugody i dokumenty urzędowe należące do zakresów zastosowania rozporządzenia nr 1215/12 i rozporządzenia nr 606/13, uzupełniając regulacje znajdujące się w obu tych rozporządzeniach.

Bardziej szczegółowe omówienie zmian znajduje się w uwagach do poszczególnych przepisów w komentarzu BECK ON LINE pod redakcją prof. dr hab. Elwiry Marszałkowskiej-Krześ.