Artykuły

Prawnicze stypendia zagraniczne. Część 3.

Tekst pochodzi z numeru: 12 (147) grudzień 2013

Jarosław Bełdowski

W rozpoczętym niedawno na łamach „Edukacji Prawniczej” cyklu poświęconym prawniczym stypendiom zagranicznym rozważyliśmy już, w jaki sposób należy przygotować się do procesu ubiegania się o sty­pendium, a także kiedy warto wyjeżdżać za granicę i czego oczekiwać po takim wyjeździe. Czas zmierzyć się z równie kluczową kwestią – gdzie warto szukać informacji o stypendiach.

Pierwsze kroki – biuro współpracy międzynarodowej

Częściowo odpowiedzieliśmy sobie na to pytanie, wskazując, że pierwsze kroki należy kierować do jednostki, która zajmuje się tego rodzaju zadaniami na każdej uczelni wyższej lub wydziale prawa. Najczęściej będzie to biuro współpracy międzynarodowej, które może jednak przybrać inną nazwę. To właśnie w tym miejscu dowiecie się, z jakimi uczelniami zostały podpisane umowy pozwalające na wyjazd w ramach Erasmusa i kto jest koordynatorem tego programu. Jest to także miejsce, w którym znajdziecie wiele folderów i ulotek na temat istniejących programów. Przy odrobinie szczęścia napotkacie tam osobę, która doradzi Wam, jak w tym stosie odnaleźć coś ciekawego dla Was. Jeżeli nie będziecie mieli jednak szczęścia, pozostają poszukiwania na własną rękę, ponieważ nie istnieje jedno źródło, w którym zawarto wszystkie informacje o obowiązujących prawniczych stypendiach zagranicznych.

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Między­narodowej

Bez wątpienia dostęp do informacji o stypendiach nie ogranicza się do wizyty w biurze współpracy międzynarodowej na Waszej uczelni. Poszukiwania można prowadzić również w Internecie, choć nie jest to proste z wiadomych już powodów. Warto jednak przejrzeć stronę internetową Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWIWM), bowiem jego Wydział Wymiany Międzynarodowej koordynuje i organizuje rekrutacje na stypendia zagraniczne dla studentów i pracowników naukowych do wielu krajów (www.buwiwm.edu.pl/wym/intro.htm). Informacje na temat dostępnych stypendiów są co prawda wysyłane do wszystkich uczelni wyższych w Polsce, ale nie zawsze są łatwo dostępne. Warto więc zapoznać się z ofertą w Internecie, by móc zadawać konkretne pytania, choćby z tego powodu, że najczęściej ubieganie się o tego rodzaju stypendium wiąże się z procedurą nominacji przez macierzystą uczelnię/wydział (poza stypendiami Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej – DAAD). Nominacja ta nie przesądza jednak o uzyskaniu stypendium, gdyż podlega ostatecznemu zatwierdzeniu w ramach prowadzonego konkursu przez BUWIWM lub też zagraniczną instytucję. Co prawda generalny termin zgłaszania kandydatur upływa 29 listopada br., ale nie jest to regułą2, a poza tym warto przezornie z dużym wyprzedzeniem przygotować się do tego procesu.

Jakie dokumenty należy złożyć do BUWIWM?

Tegoroczna oferta stypendialna BUWIWM obejmuje studia częściowe, staże i misje naukowe, studia doktoranckie, staże habilitacyjne oraz kursy językowe.

W zależności od charakteru dostępnego stypendium niezbędne jest złożenie na macierzystej uczelni dokumentów, takich jak:

  • ‰informacja o średniej ocen i opinia dziekana wydziału,
  • ‰potwierdzona znajomoś? j?zyka oficjalnego danego kraju lub u?ywanych powszechnie w?tym kraju j?zyk?w ?wiatowych,
  • języka oficjalnego danego kraju lub używanych powszechnie w tym kraju języków światowych,
  • ‰wypełniony i podpisany załącznik do pisma BWM-I-1362/EK/2006 z 9.8.2006 r. (dostępny na stronie BUWIWM)
  • ‰życiorys naukowy w przypadku pracowników naukowych (wzór dostępny na stronie BUWIWM),
  • ‰wykaz osiągnięć naukowych z ostatnich trzech lat,
  • ‰potwierdzenie gotowości przyjęcia kandydata przez zagraniczny ośrodek naukowy,
  • ‰plan badawczy pobytu.

Gdzie można wyjechać z BUWIWM?

Oferta stypendialna BUWIWM różni się w każdym roku, dlatego też niezbędne jest szczegółowe zapoznanie się z nią. Tegoroczna objęła ponad 30 krajów, w tym Armenię, Austrię, Belgię, Bułgarię, Chiny, Czechy, Danię, Egipt, Finlandię, Francję, Grecję, Gruzję, Hiszpanię, Islandię, Izrael, Japonię, Kazachstan, Łotwę, Meksyk, Mongolię, Niemcy, Norwegię, Portugalię, Rosję, Rumunię, Serbię, Słowację, Słowenię, Szwajcarię, Szwecję, Tunezję, Turcję, Ukrainę i Wietnam. Z każdym z tych krajów wiążą się określone stypendia oraz określona procedura ubiegania się o nie. W większości przypadków dokumentację należy złożyć przy pomocy BUWIWM. W innych przypadkach informację BUWIWM należy traktować jako kierunkową, ­ponieważ odsyła najczęściej do odpowiedniej zagranicznej instytucji, która zajmuje się takim programem stypendialnym. Przykładem tego ostatniego są m.in. Austria (www.grants.at), Dania (www.iu.dk), Finlandia (http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/cimo_fellowships), Islandia (http://www.arnastofnun.is/page/a_inter_scholarships), Norwegia (www.rcn.no/is), Szwecja (www.si.se) czy Portugalia (www.instituto-camoes.pt). Niekiedy jednak można się spotkać tylko z odesłaniem do placówki dyplomatycznej danego kraju (np. stypendia do Hiszpanii). W takim przypadku nie pozostaje nic innego jak tradycyjny list…

Od Czech aż po Wietnam możemy się ubiegać o stypendia zagraniczne przy pomocy Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. Musimy jednak uzbroić się w cierpliwość oraz dobrze przygotować do tego procesu, który wiązać się będzie z nominacją na własnej uczelni lub też ubieganiem się o stypendium bezpośrednio w zagranicznej instytucji. W następnych odcinkach zgłębimy zatem jeszcze bardziej systemy stypendialne w poszczególnych krajach, np. niemieckojęzycznych czy francuskojęzycznych. Nie zapominajcie jednak, że pierwsze kroki kierujecie zawsze do swoich biur współpracy międzynarodowej.

Jarosław Bełdowski – LL.M. (Catholic University of Leuven), doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, asystent w Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głów­nej Handlowej. Stypendysta Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wielkiej Bry­tanii oraz Open Society Insitute na Uniwersytecie w Oksfordzie (Chevening Scholar), a także stypendysta Wspólnoty Flamandzkiej na Uniwersytecie w Leuven (LL.M. in European Union Law) oraz Fundacji im. Roberta Schumanna w Luksem­burgu (staż w Parlamencie Europejskim).

1   Artykuł nawiązuje do publikacji autora pt. „Przewodnik stypendialny dla praw­ników”, Warszawa 2004, która stanowiła dodatek do październikowego wyda­nia EP w tymże roku.

2   Od tego terminu są jednak odstępstwa. Przykładowo stypendia do Chin obej­mu­jące roczne studia językowe posiadają późniejszy termin składania doku­men­tów do BUWIWM, tj. 30 grudnia br. (podobnie jest ze stypendiami na Ukrainę i do Grecji i Wietnamu), a termin składania dokumentów na stypendia do Islandii na 8-miesięczne studia w zakresie języka, literatury i historii należy przesyłać bezpośrednio do 1.3.2014 r. do Árni Magnússon Institute for Icelandic
Studies.